راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza

مسیر پیشنهادی اول:از مشهد مقدس به اهواز ۱۶۳۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، سه راهي سلفچگان، اراك،توره ،بروجرد، چالانچولان، زاغه، خرم آباد، انتهاي آزادراه خرم آباد به پل زال، حسينيه، انديمشك، شوش دانيال ، اهواز.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اهواز ۱۵۹۳کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اهواز۱۵۱۰كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اهواز۱۴۰۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اهواز۱۳۲۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اهواز۱۲۰۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اهواز۱۱۴۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا اهواز ۱۰۸۱كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اهواز۹۶۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اهواز ۸۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا اهواز۶۷۸کیلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا اهواز ۶۲۸کیلومتر است.        ( جاده به صورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به اراک:

از سه راهی سلفچگان تا اول کمر بندی جنوبی شهر اراک ۸۶کیلومتر است  در نتیجه فاصله اراک تا شهر مقدس مشهد ۱۰۸۸کیلومتر است .و فاصله اراک تا اهواز ۵۴۲است.( جاده به صورت بزرگراه)

اراک به توره:

از اول کمر بندی جنوبی شهر اراک( میدان محیط زیست) تا توره۴۹ کبلومتر است در نتیجه فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ کیلومتر است و فاصله توره تا اهواز ۴۹۳کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

توره به بروجرد:

از توره تا میدان اول بروجرد۶۲ کیلومتر است در نتیجه فاصله بروجرد تا مشهد مقدس ۱۱۹۹ کیلومتر است و فاصله بروجرد تا اهواز ۴۳۱کیلومتر است.( جاده به صورت دو طرفه در حال تبديل بزرگراه)

بروجرد به چالانچولان:

 از بروجرد تا چالانچولان ۲۵ کیلومتر است در نتیجه فاصله چالانچولان تا مشهد مقدس ۱۲۲۴ کیلومتر است و فاصله چالانچولان تا اهواز۴۰۶کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

چالانچولان به زاغه:

ازچالانچولان به زاغه۳۶ کیلومتر است در نتیجه فاصله زاغه تا مشهد مقدس۱۲۶۰ کیلومتر است و فاصله زاغه تا اهواز ۳۷۰کیلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

زاغه به خرم آباد :

از زاغه تا خرم آباد(اول خیابان شریعتی) ۴۰کیلومتراست در نتیجه فاصله خرم آباد تا مشهد مقدس ۱۳۰۰ کیلومتر است و فاصله خرم آباد تا اهواز ۳۳۰کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

خرم آباد به (انتهاي آزاد راه خرم آباد به پل زال):

ازخرم آبادتا(انتهاي آزاد راه خرم آبادبه پل زال)۱۲۲ كيلومتر است در نتيجه فاصله انتهاي آزاد راه تا مشهد مقدس ۱۴۲۲ كيلومتر است و فاصله انتهاي آزاد راه تا اهواز ۲۰۸كيلومتر است .( جاده به صورت  آزاد راه)

(انتهاي آزاد راه خرم آبادبه پل زال) به حسينيه:

از انتهاي آزاد راه تا حسينيه ۲۹ كيلومتر است در نتيجه فاصله حسينيه تا مشهد مقدس ۱۴۵۱ كيلومتر است و فاصله حسينه تا اهواز ۱۷۹كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

حسینیه به اندیمشک:

از حسینيه تا میدان اول اندیمشک ۲۷ کیلومتر است در نتیجه فاصله اندیمشک تا مشهد مقدس۱۴۷۸ کیلومتر است و فاصله اندیمشک تا اهواز ۱۵۲کیلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

اندیمشک به شوش دانيال:

ازمیدان اول اندیمشک تا شوش دانيال ۴۰کیلومتر است در نتیجه فاصله شوش دانيال تا مشهد مقدس ۱۵۱۸کیلومتر است و فاصله شوش دانيال تا اهواز ۱۱۲کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

شوش دانيال به اهواز:

از شوش دانيال تا ميدان اول اهواز(شهداي هويزه ) ۱۱۲ كيلومتر است در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا اهواز۱۶۳۰ كيلومتر است. ( جاده به صورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از اهواز به مشهد مقدس ۱۶۳۰ كيلومتر

مسير يابي: اهواز،شوش دانيال، انديمشك، حسينه،ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد،خرم آباد،زاغه، چالانچولان،بروجرد،توره ،اراك، سه راهي سلفچگان، قم،گرمسار، سمنان ، دامغان، شاهرود، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور ، ملك آباد، مشهد مقدس.

اهواز به شوش دانيال:

ازميدان اول  اهواز( شهداي هويزه) تا شوش دانيال ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شوش دانيال تا اهواز۱۱۲ كيلومتر است و فاصله شوش دانيال تا مشهد مقدس ۱۵۱۸كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

شوش دانيال به انديمشك:

ازشوش دانيال تا ميدان اول انديمشك ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انديمشك تا اهواز ۱۵۲كيلومتر است و فاصله انديشمك تا مشهد مقدس ۱۴۷۸كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

انديمشك به حسينه :

ازانديمشك تا حسينه ۲۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حسنيه تا اهواز ۱۷۹كيلومتر است و فاصله حسينه تا مشهد مقدس ۱۴۵۱كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

حسينه به( ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد):

ازحسينه تا (ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد) ۲۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد)تا اهواز ۲۰۸كيلومتر است و فاصله(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد)تا مشهد مقدس ۱۴۲۲كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد) به خرم آباد:

از(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد)تا خرم آباد ۱۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرم آباد تا اهواز ۳۳۰كيلومتر است و فاصله خرم آباد تا مشهد مقدس ۱۳۰۰كيلومتر است .( جاده به صورت آزاد راه)

 خرم آبادبه زاغه :

ازخرم آباد(اول بلوار شريعتي) به زاغه ۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زاغه تا اهواز ۳۷۰كيلومتر است و فاصله زاغه تا مشهد مقدس ۱۲۶۰ كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

زاغه به چالانچولان:

از زاغه تا چالانچولان ۳۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالانچولان تا اهواز ۴۰۶كيلومتر است و فاصله چالانچولان تا مشهد مقدس ۱۲۲۴ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

چالانچولان به بروجرد:

ازچالانچولان تاميدان اول بروجرد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بروجرد تا اهواز ۴۳۱كيلومتر است و فاصله بروجرد تا مشهد مقدس ۱۱۹۹ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

بروجرد به توره:

ازميدان اول بروجرد تا توره ۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله توره تا اهواز ۴۹۳كيلومتر است و فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است .( جاده به دو طرفه در حال تبديل به صورت بزرگراه)

توره به اراك:

ازتوره به اول كمر بندي جنوبي اراك(ميدان محيط زيست)۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اراك تا اهواز ۵۴۲كيلومتر است و فاصله اراك تا مشهد مقدس۱۰۸۸ كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

 اراك به سه راهی سلفچگان :

از اول كمر بندي جنوبي اراك تا سه راهي سلفچگان ۸۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سه راهي سلفچگان تا اهواز ۶۲۸كيلومتر است و فاصله سه راهي سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به قم:

از سه راهي سلفچگان تا قم ۵۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا اهواز ۶۷۸كيلومتراست و فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

 قم به گرمسار :

ازقم به گرمسار ۱۷۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا اهواز ۸۵۰كيلومتراست و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰كيلومتر است . ( جاده به صورت دو طرفه در حال تبديل به  بزرگراه)

 گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا اهواز ۹۶۹كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دامغان تا اهواز ۱۰۸۱كيلومتر است و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا اهواز ۱۱۴۷كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا اهواز ۱۲۰۸كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا اهواز ۱۳۲۴كيلومتراست و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا اهواز ۱۴۰۰كيلومتراست و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا اهواز ۱۵۱۰كيلومتراست و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا اهواز ۱۵۹۳كيلومتراست و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا اهواز ۱۶۳۰كيلومتراست . ( جاده بصورت آزاد راه)

 

مسیر پیشنهادی دوم:از مشهد مقدس به اهواز ۱۶۸۰کیلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان، جندق،انارك نائين،تودشك، كوهپايه،سگزي،اصفهان،زيباشهر،بروجن، گندمان،آلوني،لردگان،دهدز،ايذه،باغ ملك،هفتگل،اهواز .

توضيح بيشتر اين مسير پيشنهادي دوم مخصوصا هموطناني است كه در بين شهرهاي اصفهان و اهواز ساكن هستند و مي خواهند به مشهد مقدس مشرف شوند و يا به شهر خود بازگردند. بايد توجه داشته باشيم كه مسير بين اصفهان تا نزديكي اهواز داراي جاده هاي دو طرفه وكوهستاني و داراي پيچ و خم هاي زيادي است و هموطناني كه مي خواهند بين اهواز و مشهد مقدس مسافرت كنند مسير پيشنهادي اول را انتخاب كنند كه هم نزديكتر است و تقريبا" تمام مسير اتوبان مي باشد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا اهواز۱۶۴۳كيلومتر است .( جاده به صورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا اهواز۱۵۶۰كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا اهواز۱۴۵۰كيلومتراست.( جاده به صورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اهواز۱۳۷۴ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اهواز۱۲۵۸ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اهواز۱۱۹۷ است .( جاده به صورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا اهواز۱۱۳۱ كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

دامغان به جندق:

از اول كمر بندي دامقان تا جندق ۲۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جندق تا مشهد مقدس ۸۱۱ كيلومتر است و فاصله جندق تا اهواز۸۶۹ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

جندق به انارك:

جندق به انارك ۱۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله انارك تا اهواز۷۲۲ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين :

انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۱۰۳۴ كيلومتر است و فاصله نائين تا اهواز۶۴۶ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۸۳كيلومتر است و فاصله تودشك تا اهواز۵۹۷ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۱۰۵كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا اهواز۵۷۵ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۱۳۵كيلومتر است و فاصله سگزي تا اهواز ۵۴۵ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سگزي به اول كمر بندي اصفهان:

سگزي تا اول كمر بندي اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا اهواز ۵۱۲ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

اول كمر بندي اصفهان به زيبا شهر:

از اول كمر بندي اصفهان تا زيبا شهر ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زيبا شهر تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله زيبا شهر تا اهواز ۴۵۷ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

زیبا شهربه بروجن:

از زيبا شهر تا بروجن ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بروجن تا مشهد مقدس ۱۲۸۲ كيلومتر است و فاصله بروجن تا اهواز  ۳۹۸ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

بروجن به گندمان:

ازبروجن تا گندمان ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گندمان تا مشهد مقدس ۱۳۰۰كيلومتراست و فاصله گندمان تا اهواز ۳۸۰ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

گندمنان به آلونی:

از گندمنان تا آلوني ۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آلوني تا مشهد مقدس ۱۳۵۸ كيلومتر است و فاصله آلوني تا اهواز ۳۲۲ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

آلونی به لردگان:

از آلوني تا لردگان ۲۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لردگان تا مشهد مقدس ۱۳۸۴ كيلومتر است  و فاصله لردگان تا اهواز ۲۹۶ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

لردگان به دهدز:

ازلردگان تا دهدز ۶۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دهدز تا مشهد مقدس ۱۴۵۳ كيلومتر است و فاصله دهدز تا اهواز ۲۲۷ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

دهدز به ایذه:

از دهدز تا ايذه ۵۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايذه تا مشهد مقدس ۱۵۰۷ كيلومتر است و فاصله ايذه تا اهواز ۱۷۳ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

ایذه به باغ ملک:

از ايذه تا باغ ملك۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله باغ ملك تا مشهد مقدس ۱۵۴۷ كيلومتر است و فاصله باغ ملك تا اهواز ۱۳۳ كيلومتر است.( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

باغ ملک به هفتگل:

از باغ ملك تا هفتگل ۴۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هفتگل تا مشهد مقدس ۱۵۹۰ كيلومتر است و فاصله هفتگل تا اهواز ۹۰كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

هفتگل به اهواز:

از هفتگل تا اهواز ۹۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اهواز تا مشهد مقدس ۱۶۸۰ كيلومتر است .( قمستي از جاده به صورت دو طرفه اصلي و قسمتي ديگر جاده بصورت بزرگراه)

 

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به اهواز

ضمنا"نقاط دیدنی استان خوزستان در خط سیر جاده و شهر اهواز بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: انديمشك

مسیر سفر: اهواز- شوش- دزفول- انديمشك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : زيگورات چغازنبيل- قلعه شوش- پل قديم دزفول- ايوان كرخه- سد و درياچه پشت سددزفول- مناطق حفاظت شده حيات وحش- بقاع متبرك حضرت دانيال نبي(ع) و امامزاده عبدالله(ع) .

2-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: خرمشهر

مسیر سفر: اهواز- شادگان- آبادان- خرمشهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مناطق عملياتي- شهادتگاه- بيمارستان صحرائي و جنگي- گلزار شهدا- پل هاي جنگي – غنائم جنگي- پالايشگاه، بندر و كشتيراني- بازارچه مرزي- جزيره مينو- تالاب بين المللي شادگان- مقام خضر- مدارس تاريخي- روستاي فنيخ در خرمشهر .

3-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: بهبهان

مسیر سفر: اهواز- رامهرمز- بهبهان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : شهر تاريخي ارجان- پل ديلميان- طاق نصرت ساساني- گور هرمز ساساني- قلعه داوودلور .

4-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: مسجد سليمان

مسیر سفر: اهواز- شوشتر- مسجدسليمان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبشارهاي شوشتر- بندميزان- بافت قديم- آتشكده- بردنشانده- چشمه آب معدني- سد شهيد عباسپور- بقاع متبرك شيخ شوشتري و شيخ انصاري- قدمگاه امام زمان .

5-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: ايذه

مسیر سفر: اهواز- باغملك- ايذه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : منطقه ييلاقي ارتفاعات زاگرس- روستاي تفريحي مال آقا و امامزاده عبدالله- تالاب- غار اشكفت سلمان- سنگ نبشته كول فره- منطقه جانكي باغملك- مجسمه سوسن- امامزاده عبدالله باغملك- امامزاده ابراهيم (ع) ايذه .

6-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: هنديجان

مسیر سفر: اهواز- ماهشهر- هنديجان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : صنايع بزرگ پتروشيمي- بازارچه مرزي- خليج هنديجان- بافت تاريخي هنديجان .

نقاط دیدنی شهرو حومه اهواز :

جاذبه های گردشگری سواحل رودخانه کارون ، پل معلق ( پل سفید )، بقعه علی بن مهزیار .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:22  توسط اميرعلي ولي نژاد  |