راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza
مسیر پیشنهادی:مشهد به بندر عباس۱۴۰۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، ملك آباد،تربت حيدريه ، فيض آباد،بجستان، فردوس، ديهوك، ديگ رستم ، راور، چترود، كرمان، باغين ، بردسير، سيرجان، حاجي آباد ، بندر عباس .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر بندر عباس ۱۳۶۳کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا بندرعباس۱۲۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا بندر عباس۱۱۹۳كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا بندر عباس۱۱۰۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا بندر عباس ۱۰۴۲کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوک تا بندر عباس۹۳۰کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

ديهوك به ديگ رستم:

از دیهوک تا دیگ رستم ۱۴۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله دیگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰ کیلومتر است و فاصله دیگ رستم تا بندر عباس۷۹۰کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه: ديگ رستم در ميانه كوير واقع شده است و نقش مهمي براي مسافران دارد و داراي نمازخانه ورستوران و پمپ بنزين است . مسافرين مي توانند اين مكان را براي استراحتي كوتاه وصرف غذا وتهيه بنزين در مسير در نظر داشته باشند زيرا كوير بسيار طولاني است .

ديگ رستم به راور:

از دیگ رستم تاراور ۱۶۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله راور تا مشهد مقدس۷۷۵ کیلومتر است و فاصله راور تا بندر عباس۶۲۵کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راور به چترود:

از راور تا چترود ۹۴ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹ کیلومتر است و فاصله چترود تا بندر عباس ۵۳۱كيلومتراست.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چترود به كرمان:

از چترود تا میدان اول کرمان۳۶ کیلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمان تا مشهد مقدس 905 كيلومتر است و فاصله كرمان تا بندر عباس ۴۹۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر:۸كيلومتر بعد از شهر چترود به روستاي سر آسياب مي رسيم كه دقيقا" بعد از روستا كمر بندي امام رضا(ع) احداث شده است و انتهاي آن به جاده كرمان به باغين متصل مي شود. در صورتي كه مي خواهيد وارد شهر كرمان نشويد مي توانيد از اين كمر بندي استفاده نمائيد. مسافت طي شده بين چترود تا باغين چه از داخل شهر كرمان برويد چه از كمربندي امام رضا (ع)به يك اندازه است. (۶۵كيلومتر)

كرمان به باغین:

از كرمان تا باغين۲۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله باغين تا مشهد مقدس ۹۳۴ كيلومتر است و فاصله باغين تا بندر عباس ۴۶۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

باغين به بردسير:

از باغين تا اول كمر بندي بردسير ۳۷ كيلومتر است كه  در نتيجه فاصله بردسير تا مشهد مقدس ۹۷۱ كيلومتر است وفاصله بردسير تا بندر عباس ۴۲۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بردسير به سير جان:

ازاول كمر بندي بردسير تا ميدان اول سير جان ۱۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سير جان تا مشهد مقدس۱۰۸۶ كيلومتر است و فاصله سير جان تا بندر عباس ۳۱۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سير جان به حاجي آباد:

از ميدان اول سير جان تا حاجي آباد ۱۴۱كيلومتر است كه  در نتيجه فاصله حاجي آباد تا مشهد مقدس۱۲۲۷ كيلومتر است و فاصله حاجي آباد تا بندر عباس ۱۷۳كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

حاجي آباد به بندر عباس:

از حاجي آباد تا بندر عباس ۱۷۳ كيلومتراست كه در نتيجه فاصله بندر عباس تا مشهد مقدس ۱۴۰۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

در اينجا شايسته است مسير بندر عباس تا جزيره قشم رادر ادامه مسير يابي نمايم، براي هموطناني كه مي خواهند با وسيله نقليه به جزيره قشم بروند يا از جزيره قشم به مشهد مقدس مشرف شوند.

بندر عباس به بندر پل شرقي: از بندر عباس تا بندر پل شرقي ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر پل شرقي تا مشهد مقدس ۱۴۷۵ كيلومتر است.

بندر پل شرقي به بندر لافت : از بندر پل شرقي تا بندر لافت ۲ كيلومتراست كه بايدوسيله نقليه را بوسيله قايق به بندر لافت برد و در آنجا قايق جهت بردن وسيله نقليه مهيا است . و درنتيجه فاصله بندر لافت تا مشهد مقدس ۱۴۷۷ كيلومتر است

بندر لافت به درگهان: از بندر لافت تا درگهان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله درگهان تا مشهد مقدس۱۵۱۹ كيلومتر است .

درگهان به قشم: از درگهان تا قشم ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قشم تا مشهد مقدس۱۵۴۰ كيلومتر است .

مسیر پیشنهادی:بندر عباس به مشهد ۱۴۰۰ كيلومتر

مسير يابي :بندر عباس، حاجي آباد،سير جان، بردسير، باغين، كرمان، چترود،راور، ديگ رستم،ديهوك، فردوس، بجستان، فيض آباد، تربت حيدريه، ملك آباد، مشهد مقدس.

بندر عباس به حاجي آباد:

ازبندر عباس تا حاجي آباد ۱۷۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حاجي آباد تا بندر عباس173كيلومتر است و فاصله حاجي آباد تا مشهد مقدس ۱۲۲۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

حاجي آبادبه سيرجان:

از حاجي آباد تا ميدان اول سير جان ۱۴۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيرجان تا بندر عباس ۳۱۴كيلومتر است و فاصله سير جان تا مشهد مقدس ۱۰۸۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سيرجان به بردسير:

 ازميدان اول سيرجان تا بردسير ۱۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بردسير تا بندر عباس ۴۲۹كيلومتراست و فاصله بردسير تا مشهد مقدس ۹۷۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بردسير به باغين:

از بردسير تا باغين ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله باغين تابندر عباس ۴۶۶كيلومتر است و فاصله باغين تا مشهد مقدس ۹۳۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

باغين به كرمان:

از باغين تاميدان اول كرمان ۲۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمان تا بندر عباس ۴۹۵كيلومتر است و فاصله كرمان تا مشهد مقدس ۹۰۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر:۱۰ كيلومتربعد از شهر باغين به كمر بندي امام رضا(ع) مي رسيم كه جديدا احداث شده است و انتهاي آن به جاده كرمان به چترود متصل مي شود. در صورتي كه مي خواهيد وارد شهر كرمان نشويد مي توانيد از اين كمر بندي استفاده نمائيد. مسافت طي شده بين باغين تا چترودچه از داخل شهر كرمان برويد چه از كمربندي امام رضا (ع)به يك اندازه است. (۶۵كيلومتر)

كرمان به چترود :

از ميدان اول كرمان تا چترود ۳۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چترود تا بندر عباس ۵۳۱كيلومتر است و فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چترود به راور:

از چترود تا راور ۹۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله راور تا بندر عباس ۶۲۵كيلومتر است و فاصله راور تا مشهد مقدس ۷۷۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راور به ديگ رستم:

از راور تا ديگ رستم ۱۶۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديگ رستم تا بندر عباس۷۹۰كيلومتر است و فاصله ديگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه: ديگ رستم در ميانه كوير واقع شده است و نقش مهمي براي مسافران دارد و داراي نمازخانه ورستوران و پمپ بنزين است . مسافرين مي توانند اين مكان را براي استراحتي كوتاه وصرف غذا وتهيه بنزين در مسير در نظر داشته باشند زيرا كوير بسيار طولاني است .

ديگ رستم به ديهوك:

ازديگ رستم تا ديهوك ۱۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديهوك تا بندر عباس ۹۳۰كيلومتر است و فاصله ديهوك تا مشهد مقدس ۴۷۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ديهوك به فردوس :

از ديهوك تا ميدان اول فردوس ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فردوس تابندر عباس  ۱۰۴۲كيلومتر است و فاصله فردوس تا مشهد مقدس ۳۵۸كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

فردوس به بجستان:

ازميدان اول فردوس تا بجستان ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تا بندر عباس۱۱۰۸كيلومتر است وفاصله بجستان تا مشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

بجستان به فيض آباد:

از بجستان تا فيض آباد ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا بندر عباس ۱۱۹۳كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس ۲۰۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به تربت حيدريه:

ازفيض آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۵۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تابندر عباس ۱۲۵۰كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا بندر عباس ۱۳۶۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد :

از ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر عباس تا مشهد مقدس ۱۴۰۰كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)


ضمنا"نقاط دیدنی استان هرمزگان در خط سیر جاده و شهر بندر عباس بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: خورآذيني

مسیر سفر: بندرعباس- ميناب

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پنجشنبه بازار ميناب- قلعه هزاره- باغات انبه و نخلستان - صنايع دستي- جنگل حرا .

2-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: قشم

مسیر سفر: بندرعباس- قشم- روستاي لافت- روستاي طبل

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سفر دريايي- منطقه آزاد قشم- غار خربين- پلاژ سيمين- دره ستاره ها- روستاي لافت- جنگل حرا .

3-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: كيش

مسیر سفر: بندرعباس- بندر خمير- بندر گنگ- بندر لنگه- كيش

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبگرم خمير- ساحل مهتابي- خانه فكري- سفر دريايي- منطقه آزاد كيش .

4-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: گنو

مسیر سفر: بندرعباس- هرمودر- ايسين- منطقه حفاظت شده گنو

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پوشش گياهي منحصر، حيات وحش،اختلاف دما- مجتمع آبدرماني گنبد .

5-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: زيارت سيد سلطان محمد

مسیر سفر: بندرعباس- رودان- روستاي زيارت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : باغات مركبات- پل آب نما- زيارت سيد سلطان محمد.

6-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: جزيره هرمز

مسیر سفر: بندرعباس- جزيره هرمز

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سفر دريايي- قلعه هرمز- معدن خاك سرخ .

نقاط دیدنی شهر و حومه بندرعباس :

امامزاده شاه محمد تقی – مسجد صحرا باغی – پارک جنگلی نخل خدا – عمارت کلاه فرنگی –مسجد منبر کهنه – مسجد ناصری – مسجد جامع – امامزاده سید مظفر – زیارتگاه خواجه خصر – معبد هندو ها – آبگرم گنو – مسجد گله داری – موزه آب – جنگل های حرا – پل لاتیران – آرامگاه امامزاده سید کامل- بهشت زهرا بندرعباس(آرامگاه خواننده پاپ ناصر عبداللهی) .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:21  توسط اميرعلي ولي نژاد  |