راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza
مسیر پیشنهادی اول:مشهد مقدس به تبريز ۱۵۱۵ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور، سبزوار، داورزن، ميامي، شاهرود،د امغان، سمنان، گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه ) ،ميدان اول شهر كرج ،هشتگرد، آبيك،قزوين،تاكستان،ابهر،زنجان، بستان آباد، تبريز .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر تبريز ۱۴۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر تبريز ۱۳۹۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر تبريز ۱۲۸۵كيلومتراست.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا تبريز۱۲۰۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا تبريز ۱۰۹۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا تبريز ۱۰۳۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا تبريز ۹۶۶كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا تبريز ۸۵۴ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا تبريز ۷۳۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا تبريز ۷۰۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا تبريز ۶۳۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا تبريز ۵۷۷ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تاتبريز ۵۴۲ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا تبريز ۵۲۴كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوین تا تبريز ۴۶۵ كيلومتراست.( جاده بصورت آزاد راه)

قزوین به تاکستان:( از اتوبان)

از قزوين تا تاكستان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان تا مشهد مقدس۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله تاكستان تا تبريز ۴۲۳ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به ابهر:( اتوبان)

ازتاكستان تا ابهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است و فاصله ابهر تا تبريز ۳۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ابهر به زنجان :( از اتوبان)

ازابهر تا ميدان ورودي زنجان ۸۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است و فاصله زنجان تا تبريز ۲۹۰ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

زنجان به بستان آباد:( ازاتوبان)

اززنجان تا بستان آباد ۲۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس۱۴۶۵ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا تبريز۵۰ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به تبريز:(از اتوبان)

از بستان آباد تاورودي شهر تبريز ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا مشهد مقدس ۱۵۱۵ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

مسیر پیشنهادی اول:تبريز به مشهد مقدس  ۱۵۱۵ كيلومتر

مسير يابي: تبريز، بستان آباد، زنجان ، ابهر، تاكستان ، قزوين ، آبيك ، هشتگرد، ميدان اول شهر كرج ، تهران( پل افسريه ) ، ايوانكي ، گرمسار، سمنان ، دامغان، شاهرود، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور، ملك آباد ، مشهد مقدس .

تبريز به بستان آباد :

از تبريز تا بستان آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا تبريز ۵۰ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۶۵ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به زنجان :

ار بستان آباد تا زنجان ۲۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا تبريز ۲۹۰ كيلومتر است و فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

زنجان به ابهر:

از زنجان تا ابهر ۸۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا تبريز ۳۷۸كيلومتر است و فاصله ابهر تا مشهد مقدس ۱۱۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ابهر به تاكستان:

از ابهر تا تاكستان ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان  تا تبريز ۴۲۳كيلومتر است و فاصله تاكستان تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به قزوين:

ازتاكستان تا قزوين ۴۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا تبريز۴۶۵كيلومتر است و فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

قزوين به آبيك:

ازميانه كمر بندي قزوين به آبيك ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تاتبريز ۵۲۴كيلومتر است و فاصله آبيك تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به هشتگرد:

ازآبيك تا هشتگرد ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا تبريز ۵۴۲كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس ۹۷۳كيلومتر است . ( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج:

ازهشتگرد تا ميدان اول شهر كرج۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان اول شهر كرج تا تبريز ۵۷۷كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه ):

ازميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه)(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه درنتيجه تهران(پل افسريه) تا تبريز ۶۳۵كيلومتر است و فاصله تهران( پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

از تهران( پل افسريه) تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تاتبريز ۷۰۱كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا تبريز ۷۳۵يلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا تبريز ۸۵۴كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا تبريز ۹۶۶كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا تبريز۱۰۳۲كيلومتر است و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا تبريز ۱۰۹۳كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا تبريز ۱۲۰۹كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تاتبريز ۱۲۸۵كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا تبريز ۱۳۹۵كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا تبريز ۱۴۷۸كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا تبريز ۱۵۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)


مسیر پیشنهادی دوم: از مشهد مقدس به تبريز ۱۵۳۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد مقدس، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد،تنگراه، كاليگش، مينودشت ،آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك،اول كمر بندي ساري، انتهاي كمر بندي ساري، قائم شهر،بابل، بابلسر،فريدونكار، محمود آباد،نور،رويان ،سيسنگان ،نوشهر،چالوس،نمك آبرود،عباس آباد، تنكابن، رامسر،چابكسر،كلاچاي،رودسر ،لنگرود،لاهيجان ،آستانه اشرفيه، كوچصفهان،رشت،بندر انزالي،رضوان شهر، پره سر، اسالم ، تالش ، ليسار، حويق ،لوندويل، آستارا، نمين،ميدان علي سرباز اردبيل، ميدان بسيج اردبيل، نير، سراب، دودوزان، بستان آباد، تبريز .

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا تبريز۱۴۸۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا تبريز۱۴۰۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا تبريز۱۳۷۳كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تا تبريز۱۳۴۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تاتبريز۱۲۷۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا تبريز۱۲۳۴کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا تبريز۱۱۹۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا تبريز۱۱۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا تبريز۱۰۸۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا تبريز۱۰۷۱كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا تبريز۱۰۴۶كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا تبريز۱۰۳۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا تبريز۱۰۲۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا تبريز۱۰۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا تبريز۱۰۰۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا تبريز۹۷۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا تبريز۹۴۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا تبريز۹۲۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا تبريز۹۱۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا تبريز۸۸۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا تبريز۸۷۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا تبريز۸۶۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا تبريز۸۵۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سورك به اول كمر بندي ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا تبريز۸۴۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري: 

از اول كمر بندي ساري( ميدان هلاال احمر) تاانتهاي كمر بندي شهر ساري( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمر بندي ساري( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا تبريز۸۳۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به قائم شهر :

ازانتهاي كمر بندي ساري تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا تبريز۸۱۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا تبريز۷۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابل به بابلسر:

ازبابل تا ميدان بسيج بابلسر۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كيلومتر است و فاصله بابلسر تا تبريز۷۷۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به فريدونكار:

از بابلسر تا فريدونكار ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا تبريز۷۶۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به محمود آباد:

از فريدونكار تا محمود آباد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس۷۸۹ كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا تبريز۷۴۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به نور:

از محمود آباد تا نور ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كيلومتر است و فاصله نور تا تبريز۷۱۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نور به رويان:

از نور تا رويان ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كيلومتر است و فاصله رويان تا تبريز۷۱۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رويان به سيسنگان :

از رويان تا سيسنگان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس۸۲۹ كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا تبريز۷۰۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به نوشهر :

از سيسنگان تا نوشهر ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كيلومتر است و فاصله نوشهر تا تبريز۶۷۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به چالوس :

از نوشهر به چالوس ۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كيلومتر است و فاصله چالوس تا تبريز۶۶۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چالوس تا نمك آبرود:

از چالوس تا نمك آبرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا تبريز۶۴۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به عباس آباد:

از نمك آبرود تا عباس آباد ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا تبريز۶۳۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به تنكابن:

از عباس آباد تا تنكابن ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كيلومتر است و فاصله تنكابن از تبريز۶۰۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به رامسر :

از تنكابن تا رامسر۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس۹۴۵ كيلومتر است  و فاصله رامسر تا تبريز۵۸۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به چابكسر :

از رامسر تا چابكسر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله چابكسر تا تبريز۵۷۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر به كلاچاي:

از چابكسر تا كلاچاي ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷ كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا تبريز۵۵۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به رودسر:

ازکلاچای تا رود سر۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا تبريز۵۴۰ کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به لنگرود:

از رود سر تا لنگرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كيلومنر است و فاصله لنگرود تا تبريز۵۲۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به لاهيجان :

از لنگرود تا لاهيجان ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا تبريز۵۱۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به آستانه اشرفيه:

از لاهيجان تا آستانه اشرفيه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا تبريز۵۰۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

آستان اشرفيه به كوچصفهان:

از آستانه اشرفيه تا كوچصفهان ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا تبريز۴۸۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به رشت :

از كوچصفهان تا ميدان جانبازان رشت ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است. و فاصله رشت تا تبريز۴۷۳ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

رشت به بندر انزلي:

از رشت تا بندر انزلي ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا تبريز۴۳۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بندر انزلي به رضوان شهر:

از بندر انزلي تا رضوان شهر ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا تبريز۴۰۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي )

رضوان شهر به پره سر:

از رضوان شهر تا پره سر ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا مشهد مقدس۱۱۴۲ كيلومتر است و فاصله پره سر تا تبريز۳۸۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به اسالم:

از پره سر تا اسالم ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸ كيلومتر است و فاصله اسالم تا تبريز۳۷۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به تالش :

از اسالم تا تالش ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله تالش تا تبريز۳۶۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تالش به ليسار :

از تالش تا لیسار ۱۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله لیسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷ کیلومتر است و فاصله لیسار تا تبريز۳۴۳ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي )

ليسار به حويق:

از ليسار تا حويق ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸ كيلومتر است و فاصله حويق تا تبريز۳۲۲كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرف اصلي )

حويق به لوندويل:

از حويق تا لوندويل ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لوندويل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷ كيلومتر است و فاصله لوندويل تا تبريز۳۰۳ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

لوندويل به آستارا:

از لوندويل تا آستارا ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰ كيلومتر است و فاصله آستارا تا تبريز۲۹۰ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

آستارا به نمين :

از آستارا تا نمين ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶ كيلومتر است و فاصله نمين تا تبريز ۲۳۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي )

نمين به اردبيل :

از نمين تا  ميدان علي سرباز اردبيل ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است و فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تاتبريز ۲۱۰ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

از ميدان علي سرباز اردبيل به ميدان بسيج( كمر بندي اردبيل): 

از میدان علی سرباز اردبیل تا میدان بسیج اردبیل ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله میدان بسیج اردبیل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹ کیلومتر است  و فاصله ميدان بسيج اردبيل تا تبريز ۲۰۱ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

ميدان بسيج اردبيل به نير :

ازميدان بسيج اردبيل تا نير ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نير تا مشهد مقدس ۱۳۶۲ كيلومتر است و فاصله نير تا تبريز ۱۶۸ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

نير به سراب:

از نير تا سراب ۴۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سراب تا مشهد مقدس ۱۴۰۸ كيلومتر است  و فاصله سراب تا تبريز ۱۲۲ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سراب به دودوزان:

از سراب تا دودوزان ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دودوزان تا مشهد مقدس ۱۴۴۷ كيلومتر است و فاصله دودوزان تا تبريز ۸۳ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دودوزان به بستان آباد:

از دودوزان تا بستان آباد ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۸۰ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا تبريز ۵۰ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بستان آباد به تبريز:(از اتوبان)

از بستان آباد تاورودي شهر تبريز ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا مشهد مقدس ۱۵۳۰ كيلومتر است. (جاده بصورت آزاد راه)

مسیر پیشنهادی دوم: از تبريز به مشهد مقدس ۱۵۳۰ كيلومتر

 مسير يابي :تبريز ، بستان آباد، دو دوزان، سراب، نير ، ميدان بسيج اردبيل،ميدان علي سرباز اردبيل، نمين، آستارا، لونديل، حويق، ليسار، تالش،اسالم،پره سر،رضوان شهر،بندر انزلي ،رشت ، كوچصفهان ،آستانه اشرفيه، لاهيجان، لنگرود، رودسر،كلاچاي،چابكسر،رامسر،تنكابن،عباس آباد،نمك آبرود، چالوس، نوشهر،سيسنگان، رويان،نور،محمود آباد،فريدونكار،بابلسر،بابل،قائم شهر،اول كمر بندي ساري،انتهاي كمر بندي ساري، سورك ،نكا،رستمكلاه،بهشهر،گلوگاه،بندر گز،كردكوي،گرگان،فاضل آباد،علي آباد، خانبين، دلند ،آزادشهر،مينودشت ،كاليگش، تنگراه،چمن بيد،آشخانه،بجنورد،شيروان،فاروج، قوچان، مشهدمقدس.

تبريز به بستان آباد :( از اتوبان)

از تبريز تا بستان آباد ۵۰كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله بستان آباد تا تبريز ۵۰كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۸۰كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به دودوزان:

از بستان آباد تا دو دوزان ۳۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دودوزان تا تبريز ۸۳كيلومتر است و فاصله دودوزان تا مشهد مقدس ۱۴۴۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دو دوزان به سراب:

از دودوزان تا سراب ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله سراب تا تبريز ۱۲۲كيلومتر است و فاصله سراب تا مشهد مقدس ۱۴۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سراب به نير:

از سراب تا نير ۴۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نير تا تبريز ۱۶۸كيلومتر است و فاصله نير تا مشهد مقدس ۱۳۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نير به ميدان بسيج اردبيل:

ازنير تاميدان بسيج اردبيل ۳۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان بسيج اردبيل تا تبريز ۲۰۱كيلومتر است و فاصله ميدان بسيج اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان بسيج اردبيل به ميدان علي سرباز اردبيل:

از ميدان بسيج اردبيل تا ميدان علي سرباز اردبيل ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا تبريز ۲۱۰ كيلومتر است و فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

اردبيل به نمين:

ازميدان علي سرباز اردبيل تا نمين ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا تبريز ۲۳۴كيلومتر است و فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نمين به آستارا :

از نمين تا آستارا ۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا تبريز ۲۹۰كيلومتراست و فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آستارا به لونديل:

از آستارا تا لونديل ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لونديل تا تبريز ۳۰۳كيلومتراست و فاصله لونديل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لونديل به حويق:

از لونديل تا حويق ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا تبريز ۳۲۲كيلومتر است و فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

حويق به ليسار:

از حويق تا ليسار ۲۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  ليسار تاتبريز ۳۴۳كيلومتر است و فاصله ليسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ليسار به تالش:

از ليسار تا تالش ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا تبريز ۳۶۲كيلومتر است و فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تالش به اسالم:

از تالش تا اسالم ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا تبريز ۳۷۲كيلومتر است و فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به پره سر:

از اسالم به پره سر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا تبريز ۳۸۸كيلومتر است و فاصله پره سر تا مشهد مقدس ۱۱۴۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به رضوان شهر :

از پره سر تا رضوان شهر ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تاتبريز ۴۰۳كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رضوان شهر به بندر انزلي:

از رضوان شهر تا بندر انزلي ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تاتبريز ۴۳۸كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بندر انزلي به رشت :

از بندر انزلي تا رشت ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا تبريز ۴۷۳كيلومتر است و فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رشت  به كوچصفهان :

از رشت تا كوچصفهان ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا تبريز ۴۸۷كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به آستانه اشرفيه:

از كوچصفهان تا آستانه اشرفيه ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا تبريز ۵۰۳كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

آستانه اشرفيه به لاهيجان :

از آستانه اشرفيه تا لاهيجان ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا تبريز ۵۱۳كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به لنگرود:

ازلاهيجان تا لنگرود ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا تبريز ۵۲۷كيلومتر است و فاصله لنگرود تا مشهد مقدس ۱۰۰۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به رود سر:

ازلنگرود تا رود سر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودسر تا تبريز ۵۴۰كيلومتر است و فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به كلاچاي:

ازرودسر تا كلاچاي ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا تبريز ۵۵۳كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به چابكسر:

از كلاچاي تا چابكسر ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا تبريز ۵۷۲كيلومتر است و فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر يه رامسر:

از چابكسر تا رامسر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا تبريز ۵۸۵كيلومتر است و فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به تنكابن:

از رامسر تا تنكابن ۲۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن تا تبريز ۶۰۸كيلومتر است و فاصله تنكابن تا مشهد مقدس ۹۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به عباس آباد:

از تنكابن تا عباس آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا تبريز ۶۳۰كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به نمك آبرود :

ازعباس آباد تا نمك آبرود ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا تبريز ۶۴۹كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به چالوس:

از نمك آبرود تا چالوس ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا تبريز ۶۶۲كيلومتر است و فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چالوس به نوشهر :

ازچالوس تا نوشهر ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا تبريز ۶۷۰كيلومتر است و فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به سيسنگان:

از نوشهر تا سيسنگان ۳۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا تبريز ۷۰۱كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به رويان:

از سيسنگان تا رويان ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا تبريز ۷۱۳كيلومتر است و فاصله  رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رويان به نور:

از رويان تا نور ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تاتبريز ۷۱۹كيلومتر است و فاصله نور تا مشهد مقدس ۸۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نور به محمود آباد:

از نور تا محمود آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تاتبريز ۷۴۱كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به فريدونكار:

ازمحمود آباد تا فريدونكار ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا تبريز ۷۶۶يلومتر است و فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به بابلسر:

از فريدنكار تا بابلسر ۱۱كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بابلسر تا تبريز ۷۷۷كيلومتر است و فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به بابل:

از بابلسر تا بابل ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا تبريز ۷۹۶كيلومتر است و فاصله بابل تا مشهد مقدس ۷۳۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابل به قائم شهر:

ازبابل به ميدان ساعت قائم شهر ۱۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا تبريز ۸۱۴كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس ۷۱۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به اول كمر بندي ساري:

از فائم شهر تا اول كمر بندي ساري ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول كمر بندي ساري تا تبريز ۸۳۳كيلومتر است و فاصله اول كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۹۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري تا انتهاي كمر بندي ساري ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري تا تبريز ۸۴۱كيلومتر است و فاصله انتهاي كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به سورك:

ازانتهاي كمر بندي ساري( ميدان هلال احمرساري) تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا تبريز ۸۵۴كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا اتبريز ۸۶۵كيلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا تبريز ۸۷۷كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا تبريز ۸۸۷كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تاتبريز ۹۱۲كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تاتبريز ۹۲۵كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا تبريز ۹۴۰كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا تبريز ۹۷۰كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا تبريز ۱۰۰۰كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا تبريز ۱۰۱۱كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا تبريز ۱۰۲۷كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا تبريز ۱۰۳۳كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا تبريز ۱۰۴۶كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تا تبريز ۱۰۷۱كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا تبريز ۱۰۸۰كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا تبريز ۱۱۱۵كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا تبريز ۱۱۹۵كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا تبريز ۱۲۳۴كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا تبريز ۱۲۷۹كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا تبريز ۱۳۴۲كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا تبريز ۱۳۷۳كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا تبريز ۱۴۰۵كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا تبريز ۱۴۸۰كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تاتبريز ۱۵۳۰كيلومتر است. ( جاده بصورت بزرگراه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان آذربایجان شرقی در خط سیر جاده و شهر تبريز بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: بندر شرفخانه

مسیرسفر: تبريز- صوفيان- شبستر- شرفخانه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مقبره شيخ محمود شبستري- بندر شرفخانه (درياچه اروميه).

2-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: كليبر

مسیرسفر: تبريز- اهر- كليبر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي گويجه بل- سدستارخان- مقبره شيخ شهاب الدين اهري- قلعه بابك- جنگلهاي ارسباران .

3-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: جلفا

مسیرسفر: تبريز- صوفیان- مرند- اشتبين- جلفا

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي پيام- پيست اسكي و منطقه سياحتي دهكده پيام- مسجد جامع مرند- كليساي سنت استپانوس- آسياب خرابه- مجموعه تمام كردشت- روستاي اشتبين .

4-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: مراغه

مسیرسفر: تبريز- آذرشهر- عجب شير- بناب- مراغه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : معبد مهر آذرشهر- بندر رحمانلو- مسجد مهرآباد- آثار تاريخي مراغه- قلعه جام.

5-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: كندوان

مسیرسفر: تبريز- اسكو- كندوان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : باغات اسكو- روستاي سياحتي صخره اي كندوان- ارشد چمني- قلعه سلطان .

6-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: سهند

مسیرسفر: تبريز- سعيدآباد- ايرانق- سهند

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پيست اسكي سهند- تالاب قوري گل- قلعه كمال .

7-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: ورزقان

مسیرسفر: تبريز- خواجه- سرند- ورزقان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : چيچكلو- هفت چشمه- گل آخور- سد زرآباد .

8-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: هوراند

مسیرسفر: تبريز- اهر- هوراند

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه پشتو- هوراند- آبگرم متعلق- قلعه قهقهه- بازار قديمي اهر .

9-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: هشترود

مسیرسفر: تبريز- بستان آباد- قره چمن- هشترود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبگرم بستان آباد- قلعه ضحاك- غار آغ بولاق- تالاب هاي يانيق گلي و زولبين گلي .

10-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: سراب

مسیرسفر: تبريز- بستان آباد- سراب

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد جامع سراب- موزه عشاير- آبگرم اسب فروشان- قله بزقوش- سنگ نوشته رازليق .

نقاط دیدنی شهرو حومه تبریز :

مسجد تاج الدین علیشاه( ارک علیشاه )- ائل گلی ( شاه گلی) – مسجد کبود- ساختمان شهرداری تبریز- موزه مشروطیت تبریز- موزه شهر تبریز- مسجد جامع- آرامگاه سید حمزه- پل تاریخی آجی چای – کلیسای مریم مقدس – بقعه عون بن علی و زیدبن علی – باغ گلستان – مدرسه تاریخی اکبریه – مقبره الشعرا – خانه مشروطیت – نارین قلعه سردری – بازار امیر- امامزاده جمال – کلیسای پروتستان – مدرسه طالبیه .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:18  توسط اميرعلي ولي نژاد  |