راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza

مسیر پیشنهادی اول:۱۲۲۳ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، قم، جعفريه،ساوه، غرق آباد،نوبران، فامنين، همدان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر همدان ۱۱۸۶كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر همدان ۱۱۰۳كيلومتر است. ( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر همدان ۹۹۳كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا همدان ۹۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا همدان ۸۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا همدان ۷۴۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا همدان ۶۷۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا همدان ۵۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا همدان ۴۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم:

از گرمسار به قم ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲ كيلومتر است و فاصله قم تا همدان ۲۷۱كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به جعفريه:

از قم تا جعفريه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جعفريه تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است و فاصله جعفريه تا همدان ۲۳۲كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

جعفريه به شهر ساوه:

از جعفريه تا شهر ساوه۳۵  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس ۱۰۲۶ كيلومتر است و فاصله ساوه تا همدان ۱۹۷كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا همدان ۱۴۲كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا همدان ۱۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا همدان ۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به همدان

مسیر پیشنهادی دوم:۱۲۲۳ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه )،اول اتوبان ساوه، ساوه،غرق آباد،نوبران، فامنين، همدان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر همدان ۱۱۸۶كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر همدان ۱۱۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر همدان ۹۹۳كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا همدان ۹۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا همدان ۸۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا همدان ۷۴۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا همدان ۶۷۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا همدان ۵۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا همدان ۴۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا همدان ۴۰۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران (پل افسريه):

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران تا همدان ۳۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تهران (پل افسريه) به اول اتوبان ساوه:

از تهران تا اول اتوبان ساوه( اتوبان آزادي در داخل شهر تهران) ۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول اتوبان ساوه تا مشهد مقدس۹۰۸ كيلومتر است و فاصله اول اتوبان ساوه تا همدان ۳۱۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه :

از اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه ۱۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس۱۰۲۶  كيلومتر است و فاصله ساوه تا همدان ۱۹۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا همدان ۱۴۲كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا همدان ۱۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا همدان ۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به همدان

مسیر پیشنهادی سوم:۱۲۵۱ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه ) ،كرج،ماهدشت، اشتهارد،بوئین زهرا، آبگرم،اوج، رزن،همدان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر همدان۱۲۱۴كيلومتر است . ( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر همدان ۱۱۳۱كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر همدان ۱۰۲۱كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا همدان  ۹۴۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا همدان ۸۲۹كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا همدان ۷۶۸كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا همدان ۷۰۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا همدان ۵۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا همدان ۴۷۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا همدان ۴۳۷كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا همدان ۳۷۱كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا همدان ۳۱۳كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر: در صورتي كه از ميدان اول شهر كرج به هشتگرد (35 كيلومتر) و از هشتگرد به آبيك(18 كيلومتر) و از آبيك به قزوين(59 كيلومتر)و از قزوين به تاكستان(42 كيلومتر)و از تا كستان به خرمدشت(25 كيلومتر) واز خرمدشت به آبگرم( 30 كيلومتر) بروم مسافت مسير سوم 36 كيلومتر بيشتر مي شود ولي امتياز آن اتوبان بودن همه مسير است، در حالي كه مسير پيشنهادي سوم كه در حال توضيح دادن آن هستم حد بين كرج تا بوئين زهرا اتوبان است و مابقي راه(۵۵ كيلومتر)از بوئين زهرا تا ابتداي اتوبان قزوين به همدان جاده دو طرفه است.

ميدان اول شهركرج به ماهدشت :

ازميدان اول شهر كرج تا ماهدشت 22 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ماهدشت تا مشهد مقدس۹۶۰كيلومتر است و فاصله ماهدشت تا همدان ۲۹۱كيلومتراست.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ماهدشت به اشتهارد:

از ماهدشت تا اشتهارد ۴۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اشتهارد تا مشهد مقدس۱۰۰۱ كيلومتر است و فاصله اشتهارد تا همدان ۲۵۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

اشتهارد به بوئين زهرا:

از اشتهارد تا بوئين زهرا ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بوئين زهرا تا مشهد مقدس ۱۰۳۱كيلومتر است و فاصله بوئين زهرا تا همدان ۲۲۰كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

بوئين زهرا به آبگرم:

از بوئين زهرا تا آبگرم ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبگرم تا مشهد مقدس ۱۱۱۱كيلومتر است و فاصله آبگرم تا همدان ۱۴۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آبگرم به اوج :

از آبگرم به اوج ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اوج تا مشهد مقدس ۱۱۳۵كيلومتر است و فاصله اوج تا همدان ۱۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اوج به رزن:

اوج تا رزن ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رزن تا مشهد مقدس۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله رزن تا همدان ۸۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رزن به همدان:

از رزن تا همدان ۸۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا شهر مقدس مشهد ۱۲۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به همدان


مسیر پیشنهادی چهارم:۱۲۷۸ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، سه راهي سلفچگان، اراك، توره ،زنگیه ،ملایر ،جوکار، همدان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر همدان ۱۲۴۱کیلومتراست . ( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر همدان ۱۱۵۸کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر همدان ۱۰۴۸کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا همدان ۹۷۲کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا همدان ۸۵۶کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا همدان ۷۹۵کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا همدان ۷۲۹کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا همدان ۶۱۷کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا همدان ۴۹۸کیلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا همدان ۳۲۶کیلومتراست .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تاهمدان ۲۷۶کیلومتراست . (جاده بصورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به اراک:

از سه راهی سلفچگان تا اول کمر بندی جنوبی شهر اراک ۸۶کیلومتر است  در نتیجه فاصله اراک تا شهر مقدس مشهد ۱۰۸۸کیلومتر است .و فاصله اراک تا همدان ۱۹۰کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اراک به توره:

از اول کمر بندی جنوبی شهر اراک( میدان محیط زیست) تا توره۴۹ کبلومتر است در نتیجه فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ کیلومتر است و فاصله توره تاهمدان ۱۴۱کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

توره به زنگنه:

ازتوره تازنگنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنگنه تا مشهد مقدس ۱۱۷۰ كيلومتر است و فاصله زنگنه تا همدان ۱۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

زنگیه به ميانه كمر بندي ملایر:

از زنگنه تا ميانه كمر بندي ملاير ۲۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميانه كمر بندي ملاير تا مشهد مقدس۱۱۹۷ كيلومتر است و فاصله ميانه كمر بندي ملاير تا همدان ۸۱ كيلومتر است. ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ميانه كمر بندي ملاير تا جوكار :

از ميانه كمر بندي ملاير تا جوكار۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جوكار تا مشهد مقدس ۱۲۲۰ كيلومتر است وفاصله جوكار تا همدان ۵۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

جوکار به همدان:

ازجوكار تا همدان ۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۷۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به همدان

ضمنا"نقاط دیدنی استان همدان در خط سیر جاده و شهر همدان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: همدان

مقصد سفر: لالجين

مسیر سفر: همدان- غار علي صدر- لالجين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آرامگاه باباطاهر- گنبد علويان- موزه تاريخي طبيعي- موزه تپه هگمتانه- بازار همدان- مقبره استرو مردخاي- ميدان امام- آرامگاه بوعلي- موزه باغ نظري- برج قربان- شير سنگي- مجتمع عباس آباد- آبشار و كتيبه هاي گنجنامه .

2-مبدأ سفر: همدان

مقصد سفر: نهاوند

مسیر سفر: همدان- تويسرگان- نهاوند

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : گردوستانهاي سركان- مقبره حيقوق نبي(ع)- آرامگاه ميررضي الدين- خانه مسعودي- مدرسه شيخ عابد خان زنگنه- امامزاده اسماعيل زرهان- كاروانسرا و پل تاريخي فرسفج- حمام حاج آقا تراب- مقبره باباپيره- سراب گاماسياب سراب گيان- سراب ملوسان .

3-مبدأ سفر: همدان

مقصد سفر: تويسركان

مسیر سفر: همدان- ملاير- نهاوند- تويسركان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه و آتشكده نوشيجان- پارك سيفيه- موزه لطف عليان- يخدان مير فتاح .

نقاط دیدنی شهرو حومه همدان :

موزه تاریخی طبیعی همدان – مجتمع تفریحی سیاحتی عباس آباد – سد اکباتان – کتیبه های گنجنامه – آبشار گنجنامه - آرامگاه و موزه بو علی سینا – بنای یاد بود و آرامگاه بابا طاهر – مقبره استرو مرد خای – گنبد علویان – مسجد شیر سنگی – برج قربان – میدان تاریخی امام خمینی – بازار همدان – کاروانسری گلشن – امامزاده عبدالله – امامزاده یحیی – مسجد جامع – شاهزاده حسین – تپه باستانی هگمتانه – تپه باستانی مصلی – پیست اسکی الوند – امامزاده محسن ( وفرجین) – بقعه خضر – مسجد نظربیگ حضرت علی – مسجد بزرگ شریف الملک – باغ نظری – کلیسای آنجلی – خانه پرسیاوشان – باغ اعتمادیه – امامزاده اهل ابن علی – خانه نراقی .

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آبان ۱۳۹۰ساعت 6:1  توسط اميرعلي ولي نژاد  |