راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza
مسیر پیشنهادی اول:از مشهد  به ساري ۶۸۹ كيلومتر

مسير يابي :مشهدمقدس، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد، تنگراه،  كاليگش، مينودشت،    آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك، ساري .

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا ساري۶۳۹كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا ساري۵۶۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا ساري۵۳۲ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تا ساري۵۰۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا ساري۴۳۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا ساري۳۹۳ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا ساري۳۵۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا ساري۲۷۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا ساري۲۳۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا ساري۲۳۰ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا ساري۲۰۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا ساري۱۹۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا ساري۱۸۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا ساري۱۷۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا ساري ۱۵۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا ساري ۱۲۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا ساري ۹۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا ساري ۸۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا ساري ۷۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا ساري ۴۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا ساري ۳۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا ساري ۲۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا ساري ۱۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از ساري به مشهد ۶۸۹ كيلومتر

مسير يابي : ساري ، سورك ، نكا ، رستمكلاه ، بهشهر، گلوگاه، بندر گز، كردكوي ، گرگان، فاضل آباد، علي آباد، خانبين، دلند، آزاد شهر، مينودشت، كاليگش، تنگراه ، چمن بيد، آشخانه، بجنورد، شيروان، فاروج، قوچان، چناران، مشهد مقدس.

 ساري به سورك:

ازميدان هلال احمرساري تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا ساري ۱۳كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا ساري ۲۴كيلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا ساري ۳۶كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا ساري ۴۶كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تا ساري ۷۱كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تا ساري ۸۴كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا ساري ۹۹كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا ساري ۱۲۹كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا ساري ۱۵۹كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا ساري ۱۷۰كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا ساري ۱۸۶كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا ساري ۱۹۲كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا ساري ۲۰۵كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تا ساري ۲۳۰كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا ساري ۲۳۹كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا ساري ۲۷۴كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا ساري ۳۵۴كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا ساري ۳۹۳كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا ساري ۴۳۸كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا ساري ۵۰۱كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا ساري ۵۳۲كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا ساري ۵۶۴كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا ساري ۶۳۹كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا ساري ۶۸۹كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مسير مشهد مقدس به ساري( قطعه اول)

مسیر پیشنهادی دوم: از مشهد به ساري ۷۳۴

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،چشمه علي،كياسر، ساري.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تاساري 697 كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا ساري614كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا ساري504 كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تاساري428 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا ساري312 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا ساري251 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا ساري185 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر: بايد توجه داشته باشيم كه اين مسير بين دامغان تا نزديكي ساري داراي جاده هاي دو طرفه وكوهستاني و داراي پيچ و خم هاي زيادي است و هموطناني كه مي خواهند در اين مسير سفر كنند بايد به اين نكته توجه داشته باشند.البته اين مسير پيشتر براي هموطناني است كه در شهر مجاور دامغان زندگي مي كنند و مي خواهند به ساري بروند و يا از آنجا به مشهد مشرف شوند.

اول كمر بندي دامغان به روستاي چشمه علي:

از اول كمر بندي دامغان تا روستاي چشمه علي38 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله روستاي چشمه علي تا مشهد مقدس 587 كيلومتر است و فاصله چشمه علي تا ساري 147  كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

روستاي چشمه علي به كياسر:

از روستاي چشمه علي تا كياسر 79 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كياسر تا مشهد مقدس 666 كيلومتر است و فاصله كياسر تا ساري 68 كيلومتر است .( جاده بصورن دو طرفه فرعي)

كياسر به ساري:

از كياسر تا ساري 68 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس 734 كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)


مشهد مقدس به ساري، مسير پيشنهادي دوم، نقشه اول

ضمنا"نقاط دیدنی استان مازندران در خط سیر جاده و شهر ساري بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: بهشهر

مسیر سفر: ساري- نكاء- بهشهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سايت تاريخي گوهر تپه- مجموعه تاريخي عباس آباد .

2-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: ورسك

مسیر سفر: ساري- قائم شهر- شيرگاه- زيرآب- پل سفيد- ورسك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي چاي باغ- پارك جوارم- پل ورسك- سه خط طلا- درياچه شورمست .

 3-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: لاريجان

مسیر سفر: ساري- قائم شهر- بابل- آمل- لاريجان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پل تاريخي محمد حسن خان- گنجينه بابل- امامزاده ابراهيم آمل- امامزاده عبدا… آمل- آبگرم لاريجان- آب اسك و كوه دماوند .

4-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: نمك آبرود

مسیر سفر: ساري- بابلسر- محمود آباد- نور- نوشهر- چالوس- نمك آبرود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : ساحل بابلسر تا نوشهر- پارك جنگلي سيسنگان نوشهر- تله كابين- پارك جنگلي نور .

5-مبدأ سفر: نوشهر

مقصد سفر: رامسر

مسیر سفر: نوشهر- چالوس- كلارآباد- سلمان شهر- تنكابن- رامسر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : جنگل دال خاني- محور جنت رودبار رامسر- جواهرده رامسر- كاخ موزه رامسر- آبگرم رامسر و سادات محله و منطقه 2000 و 30000 تنكابن .

6-مبدأ سفر: نوشهر

مقصد سفر: كلاردشت

مسیر سفر: مرزن آباد- كجور- كلاردشت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي فين- موزه كندلوس- منطقه كجور- درياچه ولشت- رودبارك كلاردشت .

7-مبدأ سفر: چالوس

مقصد سفر: عباس آباد

مسیر سفر: چالوس - كلاردشت- مرزن آباد- عباس آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي فين- مسير گردشگري كلاردشت و عباس آباد- رودبارك كلاردشت .

8-مبدأ سفر: بابلسر

مقصد سفر: بهشهر

مسیر سفر: بابلسر- دارين- ساري- نكاء- بهشهر

 فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سواحل دريا- مجموعه تاريخي فرح آباد- خليج ميانكاله- سايت گوهر تپه- مجموعه تاريخي عباس آباد .

9-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: كياسر

مسیر سفر: ساري- هولار- كياسر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : هفت تن- پارك جنگلي سالار دره- سد شهيد رجائي- تكيه پهنه كلاه- جنگلهاي كياسر .

نقاط دیدنی شهرو حومه ساری :

پارک ملی دشت ناز – آرامگاه امامزاده عبدالصالح مرز رود – مسجد جامع ساری – امامزاده یحیی – مقبره شاطر گنبد- امامزاده عباس – برج تاریخی رسکت – امامزاده قاسم – مجموعه تاریخی فرح آباد – آرامگاه سید زین العابدین – میدان ساعت – مدرسه فرح آباد – آب انبار میرزا مهدی – حمام قدیمی وزیری .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:8  توسط اميرعلي ولي نژاد  |