راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان امام رضا(ع) Travel guide to the city of Mashhad Imam Reza
مسیر پیشنهادی اول:ازمشهدمقدس به اردبيل۱۳۲۰ كيلومتر 

مسير يابي :مشهدمقدس، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد،تنگراه ، كاليگش ،مينودشت ، آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك، اول كمر بندي ساري، انتهاي كمر بندي ساري، قائم شهر،بابل، بابلسر،فريدونكار، محمود آباد، نور، رويان، سيسنگان، نوشهر ، چالوس،نمك آبرود،عباس آباد، تنكابن، رامسر ،چابكسر ،كلاچاي ، رودسر ،لنگرود ،لاهيجان ،آستانه اشرفيه ،كوچصفهان،رشت،بندر انزلي،رضوان شهر، پره سر، اسالم ، تالش ، ليسار، حويق ،لوندويل، آستارا، نمين، اردبيل.

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا اردبيل۱۲۷۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس ۱۲۵كيلومتر است و فاصله قوچان تا اردبيل۱۱۹۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا اردبيل۱۱۶۳كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تا اردبيل۱۱۳۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا اردبيل ۱۰۶۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا اردبيل۱۰۲۴کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي و در حال تبديل به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا اردبيل ۹۸۵ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا اردبيل۹۰۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا اردبيل ۸۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا اردبيل۸۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا اردبيل۸۳۶كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا اردبيل۸۲۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا اردبيل۸۱۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا اردبيل ۸۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا اردبيل ۷۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا اردبيل۷۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا اردبيل۷۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا اردبيل ۷۱۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا اردبيل۷۰۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا اردبيل۶۷۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا اردبيل۶۶۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا اردبيل ۶۵۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا اردبيل ۶۴۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به اول كمر بندي ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا اردبيل۶۳۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري( ميدان هلال احمر) تاانتهاي كمر بندي ساري( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا اردبيل ۶۲۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به قائم شهر :

ازانتهاي كمر بندي ساري تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا اردبيل۶۰۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا اردبيل ۵۸۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به بابلسر:

ازبابل تا ميدان بسيج بابلسر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كيلومتر است و فاصله بابلسر تا اردبيل ۵۶۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به فريدونكار:

از بابلسر تا فريدونكار ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا اردبيل ۵۵۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به محمود آباد:

از فريدونكار تا محمود آباد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹ كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا اردبيل ۵۳۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به نور:

از محمود آباد تا نور ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كيلومتر است و فاصله نور تا اردبيل۵۰۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به رويان:

از نور تا رويان ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كيلومتر است و فاصله رويان تا اردبيل۵۰۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رويان به سيسنگان :

از رويان تا سيسنگان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹ كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا اردبيل ۴۹۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به نوشهر :

از سيسنگان تا نوشهر ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كيلومتر است و فاصله نوشهر تا اردبيل۴۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به چالوس :

از نوشهر به چالوس ۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كيلومتر است و فاصله چالوس تا اردبيل۴۵۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس تا نمك آبرود:

از چالوس تا نمك آبرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا اردبيل۴۳۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به عباس آباد:

از نمك آبرود تا عباس آباد ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا اردبيل۴۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به تنكابن:

از عباس آباد تا تنكابن ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كيلومتر است و فاصله تنكابن از اردبيل ۳۹۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به رامسر :

از تنكابن تا رامسر۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵ كيلومتر است  و فاصله رامسر تا اردبيل  ۳۷۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به چابكسر :

از رامسر تا چابكسر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله چابكسر تا اردبيل ۳۶۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر به كلاچاي:

از چابكسر تا كلاچاي ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷ كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا اردبيل ۳۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به رودسر:

ازکلاچای تا رود سر۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا اردبيل۳۳۰کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به لنگرود:

از رود سر تا لنگرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كيلومنر است و فاصله لنگرود تا اردبيل ۳۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به لاهيجان :

از لنگرود تا لاهيجان ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا اردبيل ۳۰۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به آستانه اشرفيه:

از لاهيجان تا آستانه اشرفيه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا اردبيل ۲۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستان اشرفيه به كوچصفهان:

از آستانه اشرفيه تا كوچصفهان ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا اردبيل ۲۷۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به رشت :

از كوچصفهان تا ميدان جانبازان رشت ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است. و فاصله رشت تا اردبيل ۲۶۳ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

رشت به بندر انزلي:

از رشت تا بندر انزلي ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا اردبيل  ۲۲۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر انزلي به رضوان شهر:

از بندر انزلي تا رضوان شهر ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا اردبيل ۱۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رضوان شهر به پره سر:

از رضوان شهر تا پره سر ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا مشهد مقدس۱۱۴۲ كيلومتر است و فاصله پره سر تا اردبيل ۱۷۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به اسالم:

از پره سر تا اسالم ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸ كيلومتر است و فاصله اسالم تا اردبيل ۱۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به تالش :

از اسالم تا تالش ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله تالش تا اردبيل ۱۵۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تالش به ليسار :

از تالش تا لیسار ۱۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله لیسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷ کیلومتر است و فاصله لیسار تا اردبیل ۱۳۳کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

ليسار به حويق:

از ليسار تا حويق ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸ كيلومتر است و فاصله حويق تا اردبيل ۱۱۲كيلومتر است.(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

حويق به لوندويل:

از حويق تا لوندويل ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لوندويل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷ كيلومتر است و فاصله لوندويل تا اردبيل ۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لوندويل به آستارا:

از لوندويل تا آستارا ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰ كيلومتر است و فاصله آستارا تا اردبيل ۸۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستارا به نمين :

از آستارا تا نمين ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶ كيلومتر است و فاصله نمين تا اردبيل ۲۴ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نمين به اردبيل :

از نمين تا  ميدان علي سرباز اردبيل ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

در اينجا شايسته است مسير اردبيل تا سرعين را كه ۳۴ كيلومتر است رادر ادامه مسير يابي نمايم، براي هموطناني كه مي خواهند  به سرعين بروند يا از سرعين به مشهد مقدس مشرف شوند.

از ميدان علي سرباز اردبيل به ميدان بسيج( كمر بندي اردبيل):  از میدان علی سرباز اردبیل تا میدان بسیج اردبیل ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله میدان بسیج اردبیل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹ کیلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

از ميدان بسيج اردبيل تا سرعين :ازاردبيل تا سرعين ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سرعين تا مشهد مقدس ۱۳۵۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از اردبيل به مشهد۱۳۲۰ كيلومتر

مسير يابي :اردبيل، نمين،آستارا،لونديل،حويق،ليسار،تالش،اسالم،پره سر،رضوان شهر،بندر انزلي ،رشت ، كوچصفهان،آستانه اشرفيه،لاهيجان،لنگرود،رودسر،كلاچاي،چابكسر،رامسر،تنكابن،عباس آباد،نمك آبرود، چالوس، نوشهر،سيسنگان، رويان،نور،محمود آباد،فريدونكار،بابلسر،بابل،قائم شهر،اول كمر بندي ساري،انتهاي كمر بندي ساري،سورك،نكا،رستمكلاه،بهشهر،گلوگاه،بندر گز،كردكوي،گرگان،فاضل آباد،علي آباد، خانبين، دلند ، آزادشهر ،مينودشت ،كاليگش، تنگراه،چمن بيد،آشخانه،بجنورد،شيروان،فاروج، قوچان، مشهدمقدس.

اردبيل به نمين:

از اردبيل تا نمين ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا اردبيل ۲۴كيلومتر است و فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمين به آستارا :

از نمين تا آستارا ۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا اردبيل۸۰ كيلومتراست و فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آستارا به لونديل:

از آستارا تا لونديل ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لونديل تا اردبيل ۹۳كيلومتر است و فاصله لونديل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لونديل به حويق:

از لونديل تا حويق ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا اردبيل ۱۱۲كيلومتر است و فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

حويق به ليسار:

از حويق تا ليسار ۲۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  ليسار تا اردبيل ۱۳۳كيلومتر است و فاصله ليسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرف اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

ليسار به تالش:

از ليسار تا تالش ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا اردبيل ۱۵۲كيلومتر است و فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرف اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

تالش به اسالم:

از تالش تا اسالم ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا اردبيل ۱۶۲كيلومتر است و فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به پره سر:

از اسالم به پره سر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا اردبيل ۱۷۸كيلومتر است و فاصله پره سر تا مشهد مقدس ۱۱۴۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به رضوان شهر :

از پره سر تا رضوان شهر ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا اردبيل ۱۹۳كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رضوان شهر به بندر انزلي:

از رضوان شهر تا بندر انزلي ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا اردبيل ۲۲۸كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر انزلي به رشت :

از بندر انزلي تا رشت ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا اردبيل ۲۶۳كيلومتر است و فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رشت  به كوچصفهان :

از رشت تا كوچصفهان ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا اردبيل ۲۷۷كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به آستانه اشرفيه:

از كوچصفهان تا آستانه اشرفيه ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا اردبيل ۲۹۳كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستانه اشرفيه به لاهيجان :

از آستانه اشرفيه تا لاهيجان ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا اردبيل ۳۰۳كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به لنگرود:

ازلاهيجان تا لنگرود ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا راردبيل ۳۱۷كيلومتر است و فاصله لنگرود تا مشهد مقدس ۱۰۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به رود سر:

ازلنگرود تا رود سر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودسر تا اردبيل ۳۳۰كيلومتر است و فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به كلاچاي:

ازرودسر تا كلاچاي ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا اردبيل ۳۴۳كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به چابكسر:

از كلاچاي تا چابكسر ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا اردبيل۳۶۲كيلومتر است و فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر يه رامسر:

از چابكسر تا رامسر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا اردبيل۳۷۵كيلومتر است و فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به تنكابن:

از رامسر تا تنكابن ۲۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن تا اردبيل۳۹۸كيلومتر است و فاصله تنكابن تا مشهد مقدس ۹۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به عباس آباد:

از تنكابن تا عباس آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا اردبيل۴۲۰كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به نمك آبرود :

ازعباس آباد تا نمك آبرود ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا اردبيل۴۳۹كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به چالوس:

از نمك آبرود تا چالوس ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا اردبيل۴۵۲كيلومتر است و فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس به نوشهر :

ازچالوس تا نوشهر ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا اردبيل۴۶۰كيلومتر است و فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به سيسنگان:

از نوشهر تا سيسنگان ۳۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  سيسنگان تا اردبيل۴۹۱كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به رويان:

از سيسنگان تا رويان ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا اردبيل۵۰۳كيلومتر است و فاصله  رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رويان به نور:

از رويان تا نور ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا اردبيل۵۰۹كيلومتر است و فاصله نور تا مشهد مقدس ۸۱۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به محمود آباد:

از نور تا محمود آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا اردبيل۵۳۱كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به فريدونكار:

ازمحمود آباد تا فريدونكار ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا اردبيل۵۵۶كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به بابلسر:

از فريدنكار تا بابلسر ۱۱كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بابلسر تا اردبيل۵۶۷كيلومتر است و فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به بابل:

از بابلسر تا بابل ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا اردبيل۵۸۶كيلومتر است و فاصله بابل تا مشهد مقدس ۷۳۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به قائم شهر:

ازبابل به ميدان ساعت قائم شهر ۱۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا اردبيل۶۰۴كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس ۷۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به اول كمر بندي ساري:

از فائم شهر تا اول كمر بندي ساري ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول كمر بندي ساري تا اردبيل۶۲۳كيلومتر است و فاصله اول كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۹۷كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري تا انتهاي كمر بندي ساري ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري تا اردبيل۶۳۱كيلومتر است و فاصله انتهاي كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به سورك:

ازانتهاي كمر بندي ساري( ميدان هلال احمرساري) تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا اردبيل۶۴۴كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا اردبيل۶۵۵كيلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا اردبيل۶۶۷كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا اردبيل۶۷۷كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تا اردبيل۷۰۲كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تا اردبيل۷۱۵كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا اردبيل۷۳۰كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا اردبيل۷۶۰كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

  گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا اردبيل۷۹۰كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا اردبيل۸۰۱كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا اردبيل۸۱۷كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا اردبيل۸۲۳كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا اردبيل۸۳۶كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تااردبيل ۸۶۱كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا اردبيل۸۷۰كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا اردبيل۹۰۵كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا اردبيل۹۸۵كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا اردبيل۱۰۲۴كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا اردبيل۱۰۶۹كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي درحال تبديل شدن به بزگراه)

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا اردبيل۱۱۳۲كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا اردبيل۱۱۶۳كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا اردبيل۱۱۹۵كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا اردبيل۱۲۷۰كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تااردبيل۱۳۲۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مسير  پيشنهادي دوم:از مشهد مقدس به اردبيل ۱۴۹۲كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي ، تهران (پل افسريه ) ،ميدان اول شهر كرج ،هشتگرد، آبيك،قزوين،تاكستان،ابهر،زنجان،اول خروجي اتوبان سرچم، آق كند، فيروزآباد، اردبيل .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اردبيل ۱۴۵۵كيلومتراست .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اردبيل ۱۳۷۲كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اردبيل ۱۲۶۲كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اردبيل ۱۱۸۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اردبيل ۱۰۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اردبيل ۱۰۰۹كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا اردبيل ۹۴۳ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اردبيل ۸۳۱ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 780 كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اردبيل ۷۱۲كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا اردبيل ۶۷۸ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران : 

از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا اردبيل ۶۱۲ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا اردبيل ۵۵۴ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا اردبيل ۵۱۹ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا اردبيل ۵۰۱ كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوین تا اردبيل ۴۴۲ كيلومتراست. (جاده بصورت بزرگراه)

قزوین به تاکستان:( از اتوبان)

از قزوين تا تاكستان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان تا مشهد مقدس۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله تاكستان تا اردبيل ۴۰۰ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

تاكستان به ابهر:( اتوبان)

ازتاكستان تا ابهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است و فاصله ابهر تا اردبيل ۳۵۵ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

ابهر به زنجان :( از اتوبان)

ازابهر تا ميدان ورودي زنجان ۸۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است و فاصله زنجان تا اردبيل ۲۶۷ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

زنجان به اول خروجي اتوبان به سرچم :از( اتوبان)

ميدان ورودي زنجان تا اول خروجي اتوبان به سرچم ۸۲كيلومتر است كه در نتيجه اول خروجي اتوبان به سرچم تا مشهد مقدس ۱۳۰۷كيلومتر است و فاصله اول خروجي اتوبان به سرچم تا اردبيل ۱۸۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اول خروجي به اتوبان به سرچم تا آق کند:

ازاول خروجي به اتوبان به سرچم به آق کند۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آق كند تا مشهد مقدس ۱۳۳۱ كيلومتر است و فاصله آق كند تا اردبيل ۱۶۱ كيلومتر است .

آق كند به فيروزآباد:

از آق كند تا فيروز آباد ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيروز آباد تا مشهد مقدس ۱۴۰۷ كيلومتر است و فاصله فيروز آباد تا اردبيل ۸۵ كيلومتر است .

فيروز آباد به اردبيل:

از فيروز آباد تا اردبيل ۸۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا مشهد مقدس از اين مسير۱۴۹۲ كيلومتر است .

مسير  پيشنهادي دوم:از اردبيل به مشهد مقدس ۱۴۹۲كيلومتر

مسير يابي: اردبيل، فيروز آباد،آق كند، اتوبان خروجي سرچم،زنجان، ابهر، تاكستان، قزوين، آبيك، هشتگرد، ميدان اول شهر كرج،تهران(پل افسريه)، ايوانكي ، گرمسار، سمنان ، دامغان،شاهرود، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور ، ملك آباد ، مشهد مقدس .

اردبيل به فيروز آباد:

از اردبيل به فيروز آباد ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيروز آباد تا اردبيل ۸۵كيلومتر است و فاصله فيروز آباد تا مشهد مقدس ۱۴۰۷كيلومتر است .

فيروز آباد به آق كند:

از فيروز آباد تا آق كند ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آق كند تا اردبيل ۱۶۱كيلومتر است و فاصله آق كند تا مشهد مقدس ۱۳۳۱كيلومتر است .

آق كند به خروجي اتوبان سرچم:

از آق كند تا سرچم ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سرچم تا اردبيل ۱۸۵كيلومتر است و فاصله سرچم تا مشهد مقدس ۱۳۰۷كيلومتر است .

خروجي اتوبان سرچم به زنجان:

از سرچم تا زنجان ۸۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا اردبيل ۲۶۷كيلومتر است و فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

زنجان به ابهر: ( از اتوبان)

از زنجان تا ابهر ۸۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا اردبيل۳۵۵كيلومتر است و فاصله ابهر تا مشهد مقدس ۱۱۳۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ابهر به تاكستان:( از اتوبان)

از ابهر تا تاكستان ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان  تا اردبيل ۴۰۰كيلومتر است و فاصله تاكستان تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

تاكستان به قزوين:( از اتوبان)

ازتاكستان تا قزوين ۴۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تااردبيل۴۴۲كيلومتر است و فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قزوين به آبيك:( از اتوبان)

ازميانه كمر بندي قزوين به آبيك ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا اردبيل ۵۰۱كيلومتراست و فاصله آبيك تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

آبيك به هشتگرد:( از اتوبان)

ازآبيك تا هشتگرد ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا اردبيل ۵۱۹كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس ۹۷۳كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج:( از اتوبان)

ازهشتگرد تا ميدان اول شهر كرج۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان اول شهر كرج تا اردبيل ۵۵۴ كيلومتراست و فاصله ميدان اول شهر كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه ):

ازميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه)(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه درنتيجه تهران(پل افسريه) تا اردبيل ۶۱۲كيلومتر است و فاصله تهران( پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

از تهران( پل افسريه) تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا اردبيل ۶۷۸كيلومتراست و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا اردبيل ۷۱۲كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست . (جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا اردبيل ۸۳۱كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا اردبيل ۹۴۳كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا اردبيل ۱۰۰۹كيلومتر است و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا اردبيل ۱۰۷۰كيلومتراست و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا اردبيل ۱۱۸۶كيلومتراست و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا اردبيل ۱۲۶۲كيلومتراست و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا اردبيل۱۳۷۲كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا اردبيل ۱۴۵۵كيلومتراست و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا اردبيل ۱۴۹۲ كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان اردبیل در خط سیر جاده وشهر اردبيل بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: سرعين

مسیرسفر: اردبيل-  سرعين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبهاي گرم و معدني گاوميش گلي- قره سو- ساري سو- اعصاب سوئي- پهنلو- قهوه سويي- ژنرال سوئي- مجتمع آبدرماني سبلان و بش باجيلار- پيست اسكي آلوارس- تپه باستاني آناهيتا- روستاي ييلاقي بيله درق .

2-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: مشگين شهر

مسیرسفر: اردبيل- مشگين شهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه قهقهه- آبهاي گرم معدني مشگين شهر(فينرجه، شاپيل، موئيل، قوتورسوئي و ) كوه سبلان- مقبره شيخ حيدر- موزه مشگين شهر- شيروان دره سي- محوطه باستاني شهريري .

3-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: گيوي و خلخال

مسیرسفر: اردبيل- گيوي و خلخال

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبگرم معدني گيوي- حمام سنگي- باغات ميوه شهر گيوي- چشمه ازناو خلخال- روستاي ازناو خوجين- منطقه آق داغ- موزه خلخال- جاده اسالم به خلخال .

4-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: اردبيل

مسیرسفر: اردبيل

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مجتمع تفريحي شورابيل- درياچه نئور- بقعه شيخ صفي الدين- موزه مردم شناسي- پلها و خانه هاي قديمي- مجموعه بازار- مسجد جمعه- آبگرم و آبشار سردابه- مقبره شيخ جبرائيل .

5-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: نمين

مسیرسفر: اردبيل- نمين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : جنگلهاي قندقلو- گردنه حيران- شيخ بدرالدين .

6-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: تير

مسیرسفر: اردبيل- تير

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : چشمه سارهاي بولاغلار- پل تاريخي- كاروانسراي شاه عباس- آبگرم برجلو قينرجه- قلعه بويني يوغون- سد يامچي نير.

7-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: پيله سوار

مسیرسفر: اردبيل- پيله سوار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : بازارچه مرزي بيله سوار- سواحل رود ارس- قيز قلعه سي- كشتزارهاي منطقه .

8-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: پارس آباد

مسیرسفر: اردبيل- پارس آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه اولتان- تپه نادري- باغات ميوه و كشت و صنعت مغان- زندگي عشايري .

9-مبدأ سفر: اردبيل

مقصد سفر: گرمي

مسیرسفر: اردبيل- گرمي

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه گيلارلو- اجاق برزندآلازار- كوهپايه اي بودن شهر- رودهاي شهر.

نقاط دیدنی شهرو حومه اردبیل :

آرامگاه شیخ صفی الدین- بازار شهر اردبیل- بقعه شیخ جبرائیل- پل هفت چشمه مسجد جمعه دریاچه شورابیل و گردشگاه آن مجتمع آب درمانی سبلان ( سرعین ) دریاچه نئور- آبشار منطقه ییلاقی سردابه موزه مردم شناسی موزه حیات وحش اردبیل پیست اسکی الوارس در منطقه سیاحتی سرعین امامزاده صالح پل ججین تپه باستانی نادری- پل داش کسن ویرانه های آتشکده ساسانیان آبگرم بش باجیلار(پنج خواهران) تالاب شور گل آبشار گورگور سبلان چشمه سردابه پل کلخوران .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:25  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مشهد به اروميه مسير اول 1663 كيلومتر، مسير دوم 1678 كيلومتر

مسیر پیشنهادی اول: از مشهد مقدس به اروميه ۱۶۶۳ كيلومتر
مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان، گرمسار، ايوانكي تهران (پل افسريه ) ،ميدان اول شهر كرج ،هشتگرد، آبيك، قزوين، تاكستان، ابهر، زنجان ، بستان آباد، تبريز،ا يلخچي ،بندر آق گنبد،اروميه.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اروميه 1626يلومتراست .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اروميه 1543كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهراروميه۱۴۳۳ كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار داورزن:

ازاول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اروميه۱۳۵۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

ازداورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اروميه ۱۲۴۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اروميه۱۱۸۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

 از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا اروميه۱۱۱۴ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان:

 از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اروميه۱۰۰۲ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

 از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 780كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اروميه۸۸۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا اروميه۸۴۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 ايوانكي به تهران : 

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه)تا اروميه۷۸۳ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا اروميه۷۲۵ كيلومتر است.(جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا اروميه۶۹۰ كيلومتر است.(جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا اروميه۶۷۲ كيلومتر است.(جاده بصورت آزاد راه

 آبيك به قزوين:

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوین تا اروميه۶۱۳ كيلومتراست.(جاده بصورت آزاد راه)

قزوین به تاکستان:( از اتوبان)

از قزوين تا تاكستان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان تا مشهد مقدس۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله تاكستان تا اروميه۵۷۱ كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به ابهر:( اتوبان)

 ازتاكستان تا ابهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است و فاصله ابهر تا اروميه۵۲۶كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

ابهر به زنجان :( از اتوبان)

ازابهر تا ميدان ورودي زنجان ۸۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است و فاصله زنجان تا اروميه۴۳۸ كيلومتر است.(جاده بصورت آزاد راه)

زنجان به بستان آباد:( ازاتوبان)

 اززنجان تا بستان آباد ۲۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس۱۴۶۵ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا اروميه۱۹۸كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به تبريز:(از اتوبان)

 از بستان آباد تاورودي شهر تبريز ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا مشهد مقدس ۱۵۱۵ كيلومتر است و فاصله تبريز تا اروميه ۱۴۸كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

تبريز به ايلخچي :

از ورودي شهر تبريز تا ايلخچي ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلخچي تا مشهد مقدس ۱۵۵۵ كيلومتر است و فاصله ايلخچي تا اروميه ۱۰۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ايلخچي به بندر آق گنبد(حاشيه درياچه اروميه):

از ايلخچي تا بندر آق گنبد ۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر آق گنبد تا مشهد مقدس ۱۶۲۳كيلومتر است و فاصله بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بندر آق گنبد(حاشيه درياچه اروميه) به اروميه :

از بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اروميه تا مشهد مقدس ۱۶۶۳كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از اروميه به مشهد مقدس ۱۶۶۳ كيلومتر

مسير يابي: اروميه ، بندر آق گنبد، ايلخچي ، تبريز، بستان آباد، زنجان ، ابهر، تاكستان ، قزوين ، آبيك ، هشتگرد ، ميدان اول شهر كرج ، تهران( پل افسريه ) ، ايوانكي ، گرمسار، سمنان ، دامغان، شاهرود، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور، ملك آباد ، مشهد مقدس .


اروميه به بندر آق گنبد:

از اروميه تا بندر آق گنبد ۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰كيلومتر است و فاصله بندر آق گنبد تا مشهد مقدس ۱۶۲۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر آق گنبد به ايلخچي:

از بندر آق گنبد تا ايلخچي ۶۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلخچي تا اروميه ۱۰۸كيلومتر است و فاصله ايلخچي تا مشهد مقدس ۱۵۵۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي )

ايلخچي به تبريز:

 از ايلخچي تا تبريز ۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا اروميه ۱۴۸كيلومتر است و فاصله تبريز تا مشهد مقدس ۱۵۱۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تبريز به بستان آباد :

از تبريز تا بستان آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا اروميه ۱۹۸كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۶۵ كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به زنجان :

ار بستان آباد تا زنجان ۲۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا اروميه ۴۳۸كيلومتر است و فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

زنجان به ابهر:

 از زنجان تا ابهر ۸۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا اروميه ۵۲۶كيلومتر است و فاصله ابهر تا مشهد مقدس ۱۱۳۷كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

 ابهر به تاكستان:

از ابهر تا تاكستان ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان  تا اروميه ۵۷۱كيلومتر است و فاصله تاكستان تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به قزوين:

 ازتاكستان تا قزوين ۴۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا اروميه ۶۱۳كيلومتر است و فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

قزوين به آبيك:

ازميانه كمر بندي قزوين به آبيك ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا اروميه ۶۷۲كيلومتر است و فاصله آبيك تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به هشتگرد:

ازآبيك تا هشتگرد ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا اروميه ۶۹۰كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس ۹۷۳كيلومتر است . (جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج:

ازهشتگرد تا ميدان اول شهر كرج۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان اول شهر كرج تا اروميه ۷۲۵كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه ):

ازميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه)(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه درنتيجه تهران(پل افسريه) تا اروميه ۷۸۳كيلومتر است و فاصله تهران( پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است.(جاده بصورت آزاد راه)

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

 از تهران( پل افسريه) تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تااروميه ۸۴۹كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا اروميه ۸۸۳كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

 گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا اروميه ۱۰۰۲كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا اروميه۱۱۱۴كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا اروميه ۱۱۸۰كيلومتر است و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:
 ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا اروميه ۱۲۴۱كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا اروميه ۱۳۵۷كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تااروميه ۱۴۳۳كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تااروميه ۱۵۴۳كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

 از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا اروميه ۱۶۲۶كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا اروميه ۱۶۶۳كيلومتراست. (جاده بصورت آزاد راه)
مسير  پيشنهادي دوم:از مشهد مقدس به اروميه ۱۶۷۸كيلومتر
مسير يابي :مشهدمقدس، چناران، قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد،تنگراه، كاليگش، مينودشت، آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك، اول كمر بندي ساري، انتهاي كمر بندي ساري قائم شهر،بابل، بابلسر،فريدونكار، محمود آباد، نور، رويان، سيسنگان، نوشهر،چالوس،نمك آبرود،عباس آباد، تنكابن، رامسر،چابكسر،كلاچاي، رودسر ،لنگر ود ،لاهيجان،آستانه اشرفيه، كوچصفهان ،رشت،بندر انزالي،رضوان شهر، پره سر، اسالم ، تالش ، ليسار، حويق ،لوندويل، آستارا، نمين، ميدان بسيج اردبيل،ميدان بسج اردبيل، نير،سراب، دودوزان،بستان آباد،تبريز،ايلخچي، بندر آق گنبد ، اروميه.
 
مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا اروميه۱۶۲۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)
 
چناران به قوچان:

 از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا اروميه۱۵۵۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

 از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا
اروميه۱۵۲۱كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

 از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله فاروج تا اروميه۱۴۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا اروميه۱۴۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

 ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا اروميه۱۳۸۲کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي و در حال تبديل به بزرگراه)

 آشخانه به چمن بيد:

 از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا اروميه۱۳۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

 از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا اروميه۱۲۶۳كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

 تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا اروميه۱۲۲۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

 كاليگش به مينودشت:

 ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا اروميه۱۲۱۹كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

 از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا اروميه۱۱۹۴كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

 از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا اروميه۱۱۸۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا اروميه۱۱۷۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 خانبين به علي آباد:

 از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا اروميه۱۱۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا اروميه۱۱۴۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 فاضل آباد به گرگان :

 از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا اروميه۱۱۱۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا اروميه۱۰۸۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 كرد كوي به بندر گز:

 از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا اروميه۱۰۷۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 بندر گز به گلوگاه: 

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا اروميه۱۰۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)
 
گلوگاه به بهشهر:

 از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا اروميه۱۰۳۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 بهشهر به رستمكلاه:

 از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا اروميه۱۰۲۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

 از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا اروميه۱۰۱۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

 از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا اروميه۱۰۰۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)
 سورك به اول كمر بندي ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا اروميه۹۸۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري: 

 از اول كمر بندي ساري( ميدان هلاال احمر) تاانتهاي كمر نبدي شهر ساري( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمر بندي شهر ساري( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا اروميه۹۸۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 انتهاي كمر بندي ساري به قائم شهر :

ازانتهاي كمر بندي ساري تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا اروميه۹۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 قائم شهر به بابل:

 از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا اروميه۹۴۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 بابل به بابلسر:

 ازبابل تا ميدان بسيج بابلسر۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كيلومتر است و فاصله بابلسر تا اروميه۹۲۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)
 
بابلسر به فريدونكار:

 از بابلسر تا فريدونكار ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا اروميه۹۱۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 فريدونكار به محمود آباد:

از فريدونكار تا محمود آباد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس۷۸۹ كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا اروميه۸۸۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به نور:

از محمود آباد تا نور ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كيلومتر است و فاصله نور تا اروميه۸۶۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به رويان:

 از نور تا رويان ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كيلومتر است و فاصله رويان تا اروميه۸۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 رويان به سيسنگان :

 از رويان تا سيسنگان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس۸۲۹ كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا اروميه۸۴۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به نوشهر :

از سيسنگان تا نوشهر ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كيلومتر است و فاصله نوشهر تا اروميه۸۱۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 نوشهر به چالوس :

 از نوشهر به چالوس ۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كيلومتر است و فاصله چالوس تا اروميه۸۱۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس تا نمك آبرود:

 از چالوس تا نمك آبرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا اروميه۷۹۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به عباس آباد:

از نمك آبرود تا عباس آباد ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا اروميه۷۷۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به تنكابن:

 از عباس آباد تا تنكابن ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كيلومتر است و فاصله تنكابن از اروميه۷۵۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 تنكابن به رامسر :

از تنكابن تا رامسر۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس۹۴۵ كيلومتر است  و فاصله رامسر تا اروميه۷۳۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به چابكسر :

از رامسر تا چابكسر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله چابكسر تا اروميه۷۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر به كلاچاي:

از چابكسر تا كلاچاي ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷ كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا اروميه۷۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 كلاچاي به رودسر:

ازکلاچای تا رود سر۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا اروميه۶۸۸کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 رود سر به لنگرود:

از رود سر تا لنگرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كيلومنر است و فاصله لنگرود تا اروميه۶۷۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به لاهيجان :

از لنگرود تا لاهيجان ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا اروميه۶۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به آستانه اشرفيه:

 از لاهيجان تا آستانه اشرفيه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا اروميه۶۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 آستان اشرفيه به كوچصفهان:

 از آستانه اشرفيه تا كوچصفهان ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا اروميه۶۳۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 كوچصفهان به رشت :

 از كوچصفهان تا ميدان جانبازان رشت ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است. و فاصله رشت تا اروميه۶۲۱كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

رشت به بندر انزلي:

 از رشت تا بندر انزلي ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا اروميه۵۸۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 بندر انزلي به رضوان شهر:

 از بندر انزلي تا رضوان شهر ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا اروميه۵۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرف اصلي)

رضوان شهر به پره سر:

 از رضوان شهر تا پره سر ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا مشهد مقدس۱۱۴۲ كيلومتر است و فاصله پره سر تا اروميه۵۳۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 پره سر به اسالم:

 از پره سر تا اسالم ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸ كيلومتر است و فاصله اسالم تا اروميه۵۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 اسالم به تالش :

از اسالم تا تالش ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله تالش تا اروميه۵۱۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 تالش به ليسار :

از تالش تا لیسار ۱۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله لیسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷ کیلومتر است و فاصله لیسار تا اروميه۴۹۱کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

 ليسار به حويق:

 از ليسار تا حويق ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸ كيلومتر است و فاصله حويق تا اروميه۴۷۰كيلومتر است.(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

 حويق به لوندويل:

از حويق تا لوندويل ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لوندويل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷ كيلومتر است و فاصله لوندويل تا تبريز۴۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 لوندويل به آستارا:

 از لوندويل تا آستارا ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰ كيلومتر است و فاصله آستارا تا اروميه۴۳۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 آستارا به نمين :

 از آستارا تا نمين ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶ كيلومتر است و فاصله نمين تا اروميه۳۸۲كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

 نمين به اردبيل :

 از نمين تا  ميدان علي سرباز اردبيل ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است و فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا اروميه۳۵۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 از ميدان علي سرباز اردبيل به ميدان بسيج( كمر بندي اردبيل): 

 از میدان علی سرباز اردبیل تا میدان بسیج اردبیل ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله میدان بسیج اردبیل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹ کیلومتر است  و فاصله ميدان بسيج اردبيل تا اروميه۳۴۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 ميدان بسيج اردبيل به نير :

ازميدان بسيج اردبيل تا نير ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نير تا مشهد مقدس ۱۳۶۲ كيلومتر است و فاصله نير تا اروميه۳۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نير به سراب:

 از نير تا سراب ۴۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سراب تا مشهد مقدس ۱۴۰۸ كيلومتر است  و فاصله سراب تا اروميه۲۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سراب به دودوزان:

از سراب تا دودوزان ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دودوزان تا مشهد مقدس ۱۴۴۷ كيلومتر است و فاصله دودوزان تا اروميه۲۳۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دودوزان به بستان آباد:

از دودوزان تا بستان آباد ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۸۰ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا اروميه۱۹۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

 بستان آباد به تبريز:(از اتوبان)

 از بستان آباد تاورودي شهر تبريز ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا مشهد مقدس ۱۵۳۰ كيلومتر است و فاصله تبريز تا اروميه ۱۴۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تبريز به ايلخچي :

 از ورودي شهر تبريز تا ايلخچي ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلخچي تا مشهد مقدس ۱۵۷۰كيلومتر است و فاصله ايلخچي تا اروميه ۱۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 ايلخچي به بندر آق گنبد(حاشيه درياچه اروميه):

 از ايلخچي تا بندر آق گنبد ۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر آق گنبد تا مشهد مقدس ۱۶۳۸كيلومتر است و فاصله بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بندر آق گنبد(حاشيه درياچه اروميه) به اروميه :

 از بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اروميه تا مشهد مقدس ۱۶۷۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 مسير  پيشنهادي دوم:از اروميه به مشهد مقدس ۱۶۷۸كيلومتر

 
مسير يابي :اروميه ، بندر آق گنبد ، ايلخچي ،تبريز، بستان آباد،دو دوزان، سراب ،نير،ميدان بسيج اردبيل،ميدان علي سرباز اردبيل، نمين ،آستارا،لونديل،حويق،ليسار،تالش،اسالم،پره سر،رضوان شهر،بندر انزلي ،رشت ، كوچصفهان ،آستانه اشرفيه،لاهيجان،لنگرود،رودسر،كلاچاي،چابكسر،رامسر،تنكابن،عباس آباد،نمك آبرود، چالوس، نوشهر،سيسنگان، رويان،نور،محمود آباد،فريدونكار،بابلسر،بابل،قائم شهر،اول كمر بندي ساري،انتهاي كمر بندي ساري،سورك،نكا،رستمكلاه،بهشهر،گلوگاه،بندر گز،كردكوي،گرگان،فاضل آباد،علي آباد، خانبين، دلند ،آزادشهر،مينودشت ،كاليگش، تنگراه،چمن بيد،آشخانه،بجنورد،شيروان،فاروج، قوچان، مشهدمقدس.


 اروميه به
بندر آق گنبد:

ازاروميه تا بندر آق گنبد ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر آق گنبد تا اروميه ۴۰ كيلومتر است و فاصله اروميه تا مشهد مقدس ........... كيلومتر است .

 بندر آق گنبد به ايلخچي:
 
ازبندر آق گنبد تا ايلخچي ۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلخچي تا اروميه ......... كيلومتر است و فاصله ايلخچي تا مشهد مقدس .......... كيلومتر است .

 ايلخچي به تبريز:
 
ازايلخچي تا تبريز ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا اروميه ....... كيلومتر است و فاصله تبريز تا مشهد مقدس ........ كيلومتر است .

تبريز به بستان آباد :( از اتوبان)

از تبريز تا بستان آباد ۵۰كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله بستان آباد تااروميه........... كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۸۰كيلومتر است .

بستان آباد به دودوزان:

از بستان آباد تا دو دوزان ۳۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دودوزان تا اروميه .......كيلومتر است و فاصله دودوزان تا مشهد مقدس ۱۴۴۷كيلومتر است .

دو دوزان به سراب:

از دودوزان تا سراب ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله سراب تا اروميه ........كيلومتر است و فاصله سراب تا مشهد مقدس ۱۴۰۸كيلومتر است .

سراب به نير:

از سراب تا نير ۴۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نير تا اروميه ........كيلومتر است و فاصله نير تا مشهد مقدس ۱۳۶۲كيلومتر است .

نير به ميدان بسيج اردبيل:

ازنير تاميدان بسيج اردبيل ۳۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان بسيج اردبيل تا اروميه ........كيلومتر است و فاصله ميدان بسيج اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹كيلومتر است .

ميدان بسيج اردبيل به ميدان علي سرباز اردبيل:

از ميدان بسيج اردبيل تا ميدان علي سرباز اردبيل ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا اروميه .........كيلومتر است و فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است.

اردبيل به نمين:

ازميدان علي سرباز اردبيل تا نمين ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا اروميه .........كيلومتر است و فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶كيلومتر است .

نمين به آستارا :

از نمين تا آستارا ۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا ................كيلومتراست و فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰كيلومتر است .

آستارا به لونديل:

از آستارا تا لونديل ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لونديل تا ..............كيلومتراست و فاصله لونديل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷كيلومتر است .

لونديل به حويق:

از لونديل تا حويق ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا .............كيلومتر است و فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸كيلومتر است .

حويق به ليسار:

از حويق تا ليسار ۲۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  ليسار تا................كيلومتر است و فاصله ليسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷كيلومتر است .

ليسار به تالش:

از ليسار تا تالش ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا .............كيلومتر است و فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸كيلومتر است .

تالش به اسالم:

از تالش تا اسالم ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا ............كيلومتر است و فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸كيلومتر است .

اسالم به پره سر:

از اسالم به پره سر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا ..........كيلومتر است و فاصله پره سر تا مشهد مقدس ۱۱۴۲كيلومتر است .

پره سر به رضوان شهر :

از پره سر تا رضوان شهر ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا..........كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷كيلومتر است .

رضوان شهر به بندر انزلي:

از رضوان شهر تا بندر انزلي ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا.........كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .

بندر انزلي به رشت :

از بندر انزلي تا رشت ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا ...........كيلومتر است و فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است .

رشت  به كوچصفهان :

از رشت تا كوچصفهان ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا ............كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳كيلومتر است .

كوچصفهان به آستانه اشرفيه:

از كوچصفهان تا آستانه اشرفيه ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا ..........كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷كيلومتر است .

آستانه اشرفيه به لاهيجان :

از آستانه اشرفيه تا لاهيجان ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا ..........كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷كيلومتر است .

لاهيجان به لنگرود:

ازلاهيجان تا لنگرود ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا ........كيلومتر است و فاصله لنگرود تا مشهد مقدس ۱۰۰۳كيلومتر است .

لنگرود به رود سر:

ازلنگرود تا رود سر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودسر تا .............كيلومتر است و فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰كيلومتر است .

رود سر به كلاچاي:

ازرودسر تا كلاچاي ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا ...........كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷كيلومتر است .

كلاچاي به چابكسر:

از كلاچاي تا چابكسر ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا ........كيلومتر است و فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸كيلومتر است .

چابكسر يه رامسر:

از چابكسر تا رامسر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا .........كيلومتر است و فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵كيلومتر است .

رامسر به تنكابن:

از رامسر تا تنكابن ۲۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن تا .......كيلومتر است و فاصله تنكابن تا مشهد مقدس ۹۲۲كيلومتر است .

تنكابن به عباس آباد:

از تنكابن تا عباس آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا ................كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰كيلومتر است .

عباس آباد به نمك آبرود :

ازعباس آباد تا نمك آبرود ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا ..........كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱كيلومتر است .

نمك آبرود به چالوس:

از نمك آبرود تا چالوس ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا ...............كيلومتر است و فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸كيلومتر است .

چالوس به نوشهر :

ازچالوس تا نوشهر ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا ...............كيلومتر است و فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰كيلومتر است .

نوشهر به سيسنگان:

از نوشهر تا سيسنگان ۳۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا ..........يلومتر است و فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹كيلومتر است .

سيسنگان به رويان:

از سيسنگان تا رويان ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا .......كيلومتر است و فاصله  رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷كيلومتر است .

رويان به نور:

از رويان تا نور ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا........كيلومتر است و فاصله نور تا مشهد مقدس ۸۱۱كيلومتر است .

نور به محمود آباد:

از نور تا محمود آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا.....كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹كيلومتر است .

محمود آباد به فريدونكار:

ازمحمود آباد تا فريدونكار ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا ........كلومتر است و فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴كيلومتر است .

فريدونكار به بابلسر:

از فريدنكار تا بابلسر ۱۱كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بابلسر تا........كيلومتر است و فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳كيلومتر است .

بابلسر به بابل:

از بابلسر تا بابل ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا .........كيلومتر است و فاصله بابل تا مشهد مقدس ۷۳۴كيلومتر است .

بابل به قائم شهر:

ازبابل به ميدان ساعت قائم شهر ۱۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا .......كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس ۷۱۶كيلومتر است .

قائم شهر به اول كمر بندي ساري:

از فائم شهر تا اول كمر بندي ساري ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول كمر بندي ساري تا .......كيلومتر است و فاصله اول كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۹۷كيلومتر است.

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري تا انتهاي كمر بندي ساري ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري تا ...........كيلومتر است و فاصله انتهاي كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹كيلومتر است.

انتهاي كمر بندي ساري به سورك:

ازانتهاي كمر بندي ساري( ميدان هلال احمرساري) تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا................كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا ............يلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا .............كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است .

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا ........كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه ت.........كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تا..............كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است .

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا ..........كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا .............كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .

 گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا ..........كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا ...............كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است .

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا ..........كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا ...............كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است .

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا .................كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تا .........كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا .......كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است .

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا ............كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است .

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا ..........كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است .

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا ..............كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است .

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا ............كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا ..............كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا ..........كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا...........كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا ...........كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا..........كيلومتر است.
 ضمنا"نقاط دیدنی استان اروميه در خط سیر جاده وشهر اروميه بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: اروميه

مقصد سفر: پيرانشهر

مسیرسفر: اروميه- اشنويه- پيرانشهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : دره شهدا - چشمه عين الروم - بازارچه مرزي پردانان - هفت چشمه - آبگرم شيخ معروف .

2-مبدأ سفر: اروميه

مقصد سفر: سردشت

مسیرسفر: اروميه- مهاباد- سردشت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : غار سهولان - سدجزيره گردشگري مهاباد - مسجد جامع مهاباد - بازار سنتي - تالاب كاني برازان - حمام لج ميرآباد - جنگلهاي سردشت - آبشار شلماش - رودخانه زاب - چشمه گراو .

 3-مبدأ سفر: اروميه

مقصد سفر: تكاب

مسیرسفر: اروميه- مياندوآب- تكاب

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : رودخانه زرينه رود - موزه مياندوآب - تخت سليمان - زندان سليمان - آبگرم احمدآباد - چمن متحرك چملي - كوه بلقيس - غار كرفتو .

4-مبدأ سفر: اروميه

مقصد سفر: مرز بازرگان

مسیرسفر: اروميه- ماكو- پلدشت- مرز بازرگان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاخ باغچه جوق - مسجد حضرت ابوالفضل (ع) - دخمه شيرين و فرهاد - دشت بورالان - منطقه عشايري - عمارت كلاه فرنگي - دامنه هاي آرارات - چشمه ثريا - تالاب آغ گل سد ارس - رودخانه ارس - ساختمان شهرباني سابق بازرگان - سد بارون .

5-مبدأ سفر: اروميه

مقصد سفر: چالدران

مسیرسفر: اروميه- سلماس- خوي- قره ضياءالدين- چالدران

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد مطلب خان - بازار سنتي - دروازه سنگي - پل قطور - مرز رازي - تفرجگاه فيرورق - مزارع آفتاب گردان - آبشار خوي - كليساي سورپ سرگيس - قلعه تاريخي بسطام قره كليسا - دشت تاريخي چالدران - مقبره سيد صدرالدين - كليساي زرزر - كتيبه خان تختي .

نقاط دیدنی شهرو حومه ارومیه :

مسجد جامع مسجد اعظم مسجد سردار- امامزاده ابراهیم ومحمد کاروانسری ارومیه پل باراندوز- گوی تپه موزه تاریخی ارومیه مسجد مناره بازار ارومیه موزه ارومیه- گردشگاه سیر دریاچه ارومیه تاکستان ارومیه بنای تاریخی سه گنبد گردشگاه بند- گردشگاه نازلو پیست اسکی خوشاکو -  ساختمان شهرداری ارومیه کلیسای ننه مریم کلسیای سیر خانه انصاری .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:24  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:ازمشهد مقدس به اراك  ۱۰۸۸ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، سه راهي سلفچگان، اراك.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اراک ۱۰۵۱کیلومتراست .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اراک ۹۶۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اراک ۸۵۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اراک۷۸۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اراک ۶۶۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اراک۶۰۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا اراک۵۳۹كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اراک۴۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اراک۳۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا اراک ۱۳۶کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه در حال تبديل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا اراک ۸۳کیلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به اراک:

از سه راهی سلفچگان تا اول کمر بندی جنوبی شهر اراک ۸۶کیلومتر است  در نتیجه فاصله اراک تا شهر مقدس مشهد ۱۰۸۸است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:از اراك به مشهد مقدس  ۱۰۸۸ كيلومتر

مسير يابي:اراك، سه راهي سلفچگان، قم، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، ميامي، داورزن، سبزوار، نيشابور، ملك آباد، مشهد مقدس.

اراك به سه راهی سلفچگان :

از اول كمر بندي جنوبي اراك تا سه راهي سلفچگان ۸۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سه راهي سلفچگان تا اراك ۸۶كيلومتر است و فاصله سه راهي سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به قم:

از سه راهي سلفچگان تا قم ۵۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا اراك ۱۳۶كيلومتر است و فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

 قم به گرمسار :

ازقم به گرمسار ۱۷۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا اراك ۳۰۸كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه در حال تبديل شدن به بزرگراه)

 گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا اراك ۴۲۷كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دامغان تا اراك ۵۳۹كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا اراك۶۰۵  كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا اراك ۶۶۶كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا اراك ۷۸۲كيلومتراست و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا اراك ۸۵۸ كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا اراك ۹۶۸ كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا اراك ۱۰۵۱كيلومتراست و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا اراك۱۰۸۸ كيلومتراست .(جاده بصورت آزاد راه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان مرکزی در خط سیر جاده و شهر اراك بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: اراك

مقصد سفر: دليجان

مسیر سفر: اراك- خمين- محلات- دليجان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : غارها و آثار انجدان- امامزاده عبدا…- بيت امام (ره)- قلعه سالار محتشم- امامزاده عبدالله ابن علي- خديجه خاتون- سنگ نگاره ها- باغات گل خمين و محلات- سرچشمه محلات- آسياب آبي- بند نيمور- يخچال طبيعي- آتشكده آتشكوه- آثار نراق- مشهد اردهال- غار چال نخبير- سد پانزده خرداد- كاروانسرا و پل دودهك- ستونهاي سنگي خورهه- مجتمع آب درماني آبگرم محلات .

2-مبدأ سفر: اراك

مقصد سفر: آستانه

مسیر سفر: اراك- توره- شازند- آستانه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كوه لجور- غار كيخسرو- سراب اسكان- پنجه علي- حك- عباس آباد- عمارت چپقلي- امامزادگان آستانه- پيست اسكي باكل- سد هندودر- پل دو آب .

3-مبدأ سفر: اراك

مقصد سفر: سلفچگان

مسیر سفر: اراك- شهسواران- ابراهيم آباد- سلفچگان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده حوا خاتون- امامزاده محمد- منطقه حفاظت شده هفتاد قلعه و سنگ نوشته هاي چكاب .

4-مبدأ سفر: اراك

مقصد سفر: تفرش

مسیر سفر: اراك- فرمهين- تفرش

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مشهد ميقان- پيرمرادآباد- كوير ميقان- امامزاده حسين- مشهد زاف آباد- امامزاده محمد ابوالعلا- آرامگاه پروفسور حسابي- آب معدني گراو- روستاي طراران- قطره باران- مسجد جامع شش ناو .

5-مبدأ سفر: اراك

مقصد سفر: كميجان

مسیر سفر: اراك- كميجان- روستاي وفس

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مشهد ميقان- پيرمرادآباد- كوير ميقان- امامزاده حسين- هفتاد ودو تن ساروق- زندان بوعلي- روستاي وفي .

6-مبدأ سفر: اراك

مقصد سفر: نويران- زرنديه

مسیر سفر: اراك- سلفچگان- ساوه- غرق آباد- نويران

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : تپه باستاني آوه- كاروانسرا- حسينيه و آب انبار باغ شيخ- مسجد جامع و انقلاب- بازار- گنبد چهار سوق- باغات انار و پسته و زيتون- امامزاده منصور- سيد علي اصغر- سيد اسحاق- سراب بالقلو- سراب سنگستان- پل سرخده- قيز قلعه- سد الغدير .

نقاط دیدنی شهرو حومه اراک :

مدرسه و مسجد سپهدار- بقعه شاهزاده حسین – حمام تاریخی و موزه چهار فصل – بازار اراک – غار سوله خوانزا(سوراخ چشمه دار) مقبره آقا نورالدین – مقبره شاه قلندر انجدان – بقعه شاهزاده عبدالله – قلعه تاریخی بهادری – چشمه چیقلی – روستای تاریخی هزاوه ( زادگاه امیر کبیر ) امامزاده گودرز – آتشکده مزدقان – امامزاده هفتاد و دو تن( ساروق) – شهر زیرزمینی زلف آباد – غار سفید خانی .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:23  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول :۱۱۶۸ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان،جندق،انارك ،نائين،تودشك، كوهپايه،سگزي،اصفهان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اصفهان ۱۱۳۱كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اصفهان ۱۰۴۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اصفهان ۹۳۸كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اصفهان ۸۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اصفهان ۷۴۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اصفهان ۶۸۵است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا اصفهان ۶۱۹كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به جندق:

از اول كمر بندي دامقان تا جندق ۲۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جندق تا مشهد مقدس ۸۱۱ كيلومتر است و فاصله جندق تا اصفهان ۳۵۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

جندق به انارك:

جندق به انارك ۱۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله انارك تا اصفهان ۲۱۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين :

انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۱۰۳۴ كيلومتر است و فاصله نائين تا اصفهان ۱۳۴كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۸۳كيلومتر است و فاصله تودشك تا اصفهان ۸۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۱۰۵كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا اصفهان ۶۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۱۳۵كيلومتر است و فاصله سگزي تا اصفهان ۳۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سگزي به اصفهان:

سگزي تا اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به اصفهان

 مسیر پیشنهادی دوم:۱۱۲۴ كيلومتر

مسير يابي :مشهد،ملك آباد، تربت حيدريه،فيض آباد،بجستان،فردوس،ديهوك،طبس،خور، انارك،نائين، تودشك، كوهپايه،سگزي، اصفهان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اصفهان۱۰۸۷كيلومتر است.(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا اصفهان ۹۷۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر اينكه در صورتي مسیر از تربت حيدريه به شادمهر(۲۵ كيلومتر) شادمهر به كاشمر(۵۴ كيلومتر) كاشمر به خليل آباد(۱۸ كيلومتر) خليل آباد به بردسكن(۲۹كيلومتر) بردسكن به انابد ( ۱۴ كيلومتر) انابد به عشق آباد( ۱۴۵ كيلومتر ) عشق آباد به طبس (۱۰۵ كيلومتر) كه مجموعا ۳۹۰ كيلومتر است انتخاب شود فقط ۱۰ كيلومتر كمتر از مسير تربت حيدريه به فیض آباد به بجستان به فردوس به دیهوک به طبس است که در مسیربایی در حال توضیح است. و البته مسيري كه در حال توضيح آن هستيم داراي اتوبان بيشتر و جاده هاي بهتري مي باشد . ولي مسير تربت حيدريه به شاد مهر به كاشمر و ........ جاده هاي فرعي مي باشند كه از كيفيت بايين تر جاده اي برخوردار مي باشند.

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا اصفهان ۹۱۷كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا اصفهان ۸۳۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا اصفهان ۷۶۶كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوك تا اصفهان ۶۵۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ديهوك به طبس:

از ديهوك تا ورودي طبس ۸۰  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا مشهد مقدس۵۵۰ كيلومتر است و فاصله طبس تا اصفهان ۵۷۴كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه در صورتي كه از طبس مسير رباط پشت بادام (۱۶۲ كيلومتر)  پشت بادام به خرانق(۱۲۷ كيلومتر)خرانق به ميبد( ۸۲ كيلومتر ) ميبد به اردكان(۱۰ كيلومتر) و اردكان به نائين (۱۰۹ كيلومتر) را انتخاب كنيم مسافت طي شده برابر با مسير پيشنهادي اول خواهد بود.

طبس به خور:

از طبس به خور ۱۹۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خور از مشهد مقدس ۷۴۲ كيلومتر است و فاصله خور از اصفهان ۳۸۲كيلومتر است .(قسمتي ازجاده بصورت دو طرفه اصلي و قسمتي به صورت دو طرفه فرعي)

خور به انارك:

خور به انارك ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس۹۱۴ كيلومتر است و فاصله انارك از اصفهان ۲۱۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين:

از انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۹۹۰ كيلومتر است و فاصله نائين تا اصفهان ۱۳۴كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۳۹كيلومتر است و فاصله تودشك تا اصفهان ۸۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۰۶۱كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا اصفهان ۶۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۰۹۱كيلومتر است و فاصله سگزي تا اصفهان ۳۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سگزي به اصفهان:

سگزي تا اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۲۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادي سوم: ۱۲۵۰كيلومتر

مسير يابي:مشهد،ملك اباد، نيشابور، سبزوار،داورزن، ميامي، شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار ،قم،مشكات،كاشان، نطنز،اصفهان.

مشهد به ملك آباد: 

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اصفهان ۱۲۱۳كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اصفهان۱۱۳۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اصفهان ۱۰۲۰كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اصفهان ۹۴۴ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اصفهان ۸۲۸ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اصفهان۷۶۷ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا اصفهان ۷۰۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اصفهان ۵۸۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اصفهان ۴۷۰ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است و فاصله قم تا اصفهان ۲۹۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرف اصلي در حال تبديل شدن به بزرگراه)

قم به مشكات(مسيرآزادراه) :

قم تامشكات ۷۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشكات تا مشهد مقدس ۱۰۲۳ كيلومتر است و فاصله مشكات تا اصفهان ۲۲۷ كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

مشكات به كاشان(مسير آزادراه):

از مشكات تا كاشان۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاشان تا مشهد مقدس۱۰۵۱ كيلومتر است و فاصله كاشان تا اصفهان ۱۹۹كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

كاشان به نطنز( مسير آزادراه):

از كاشان تا نطنز ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نطنز تا مشهد مقدس۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله نطنز تا اصفهان ۱۲۳كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

 نطنز به اصفهان( مسير آزاد راه)

از نظنز تا اصفهان۱۲۳كيلومتر است چه از كمربند شرقي وارد اصفهان شوم و چه از آزاد راه وارد بزرگراه شوم و سپس به اصفهان بروم فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۲۵۰كيلومتر است . (جاده بصورت آزاد راه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به اصفهان

مسیر پیشنهادی چهارم :۱۲۳۵ كيلومتر

مسير يابي:مشهد،ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار،قم،سه راهي سلفچگان، دليجان، وزوان، اصفهان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اصفهان۱۱۹۸کیلومتراست .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اصفهان ۱۱۱۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اصفهان ۱۰۰۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اصفهان ۹۲۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اصفهان۸۱۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اصفهان ۷۵۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا اصفهان ۶۸۶ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اصفهان۵۷۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 119 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 780 كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اصفهان ۴۵۵ يلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا اصفهان ۲۸۳کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه در حال تبديل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا اصفهان ۲۳۳كيلومتراست . (جاده بصورت بزرگراه)

سه راهي سلفچگان به دليجان:

از سه راهي سلفچگان تا دليجان ۶۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دليجان تا مشهد مقدس۱۰۶۵ كيلومتر است و فاصله دليجان تا اصفهان۱۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دليچان به وزوان:

از دليجان تا وزوان ۸۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله وزوان تا مشهد مقدس ۱۱۴۶ كيلومتر است و فاصله وزوان تا اصفهان ۸۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

وزوان به اصفهان:

از وزوان تا اصفهان ۸۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۲۳۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به اصفهان

ضمنا"نقاط دیدنی استان اصفهان در خط سیر جاده و شهر اصفهان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: آران و بيدگل

مسیرسفر: اصفهان- نطنز- كاشان- آران و بيدگل

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : محوطه باستاني- امامزاده-آبشار- روستاهاي تاريخي- تپه هاي ماسه اي- مساجد جامع- كوير- خانه هاي قديمي .

2-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: خور

مسیرسفر: اصفهان- نائين- انارك- خور

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : روستاهاي تاريخي- كوير- تالاب- مساجد جامع- قلعه تاريخي- تپه باستاني- غذاهاي سنتي و محلي .

3-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: زواره

مسیرسفر: اصفهان- نائين- اردستان- زواره

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : چشمه- يخچال- كاروانسرا- روستاي تاريخي .

4-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: خوانسار

مسیرسفر: اصفهان- ميمه- گلپايگان- خوانسار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پناهگاه حيات وحش- غار آهكي- كاروانسراي مادرشاه- مساجد جامع- گلستان كوه- دشت لاله هاي واژگون- چشمه .

5-مبدأ سفر: اصفهان

 مقصد سفر: فريدون شهر

مسیرسفر: اصفهان- چادگان- فريدن- فريدون شهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سد زاينده رود- پيست اسكي- منطقه اكوتوريستي– چشمه- آبشار- كليساي تاريخي و قبرستان ارامنه قلعه و غار تاريخي .

6-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: شهركرد

مسیرسفر: اصفهان- فلاورجان- باغ بهادران- شهركرد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پل و كبوترخانه- منطقه اكوتوريستي- چشمه و آبشار- بيشه زارهاي طبيعي- روستاهاي تاريخي- زاينده رود .

7-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: دهاقان

مسیرسفر: اصفهان- مباركه- شهرضا- دهاقان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده شاه رضا- روستاهاي تاريخي- كاروانسرا- آسيابهاي آبي- باغ و چشمه هاي فراوان- خانه تاريخي- منطقه ييلاقي- سد تاريخي- مراكز اقامتي .

8-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: سميرم

مسیرسفر: اصفهان- شهرضا- سميرم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبشار- سد و درياچه- منطقه ييلاقي- پيست اسكي- قلعه سنگي- يخچال هاي طبيعي- روستاي تاريخي .

9-مبدأ سفر: اصفهان

مقصد سفر: گلپايگان

مسیرسفر: اصفهان- داران- خوانسار- گلپايگان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : دشت لاله هاي واژگون- سد و درياچه - پيست اسكي- آتشكده .

نقاط دیدنی شهرو حومه اصفهان :

مسجد جامع – عمارت عالی قاپو – میدان نقش جهان – مسجد امام ( شاه ) – مسجد شیخ لطف الله- منار جنبان – مدرسه چهار باغ ( سلطانی )- کاخ چهل ستون – کاخ هشت بهشت – خیابان چهار باغ – موزه تاریخ طبیعی ( تالار تیموری)- کلیسای وانک – موزه کلیسای وانک – آتشگاه – پل خواجو – پل شهرستان – سی وسی پل( پل الله وردی خان)- مجموعه تاریخی بازاراصفهان – باغ پرندگان – گورستان قدیمی تخت فولاد – امامزاده ستی فاطمه – کلیسای مریم – مدرسه جلالیه – مناردارالضیافه – تالار اشرف .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:23  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول: ۱۵۹۶ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، جعفريه، ساوه، غرق آباد، نوبران، فامنين، ورودي بزرگراه همدان، همدان، اسد آباد، كنگاور، صحنه ، بيستون، ميدان فردوگاه كرمانشاه، ميدان آزادگان كرمانشاه ، رباط، اسلام آباد غرب، سرمست، ايوان ، چوار، ايلام.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر ايلام۱۵۵۹كيلومتر است .( جاده به صورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر ايلام۱۴۷۶كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر ايلام۱۳۶۶كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا ايلام۱۲۹۰كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا ايلام۱۱۷۴كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا ايلام ۱۱۱۳كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا ايلام۱۰۴۷كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا ايلام ۹۳۵كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تاايلام۸۱۶كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

گرمسار به قم:

از گرمسار به قم ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲ كيلومتر است و فاصله قم تاايلام۶۴۴ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به جعفريه:

از قم تا جعفريه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جعفريه تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است و فاصله جعفريه تا ايلام۶۰۵كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه فرعي)

جعفريه به شهر ساوه:

از جعفريه تا شهر ساوه۳۵  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس ۱۰۲۶ كيلومتر است و فاصله ساوه تا ايلام ۵۷۰ كيلومتراست .( جاده به صورت دو طرفه فرعي)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا ايلام ۵۱۵ كيلومتراست .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل بزرگراه)

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا ايلام۵۰۳ كيلومتراست .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا ايلام۴۳۳ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا ايلام ۳۷۳ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

همدان به اسد آباد:

ازهمدان تا اسد آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسدآباد تا مشهد مقدس ۱۲۷۳ كيلومتر است و فاصله اسد آباد تا ايلام۳۲۳ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

اسد آباد به كنگاور:

از اسد آباد تا كنگاور ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنگاور تا مشهد مقدس ۱۳۱۰ كيلومتر است و فاصله كنگاور تا ايلام۲۸۶ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

كنگاور به صحنه :

از كنگاور تا صحنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله صحنه تا ايلام ۲۵۳كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

صحنه به بيستون:

ازصحنه تا بيستون۲۷  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰ كيلومتر است و فاصله بيستون تا ايلام ۲۲۶ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

بيستون به كرمانشاه :

از بيستون تا ميدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰ كيلومتر است و فاصله كرمانشاه تا ايلام ۱۹۶ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ميدان فردوگاه كرمانشاه به ميدان آزادگان كرمانشاه :

ازميدان فردوگاه كرمانشاه تا ميدان آزادگان كرمانشاه ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۱۴ كيلومتر است و فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا ايلام ۱۸۲كيلومتر است .    ( جاده به صورت بزرگراه)

ميدان آزادگان كرمانشاه به رباط:

از ميدان آزادگان كرمانشاه تا رباط ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط تا مشهد مقدس ۱۴۳۶ كيلومتر است و فاصله رباط تا ايلام ۱۶۰ كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

رباط به اسلام آباد غرب:

از رباط تا اسلام آباد غرب ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسلام آباد غرب تا مشهد مقدس۱۴۷۳ كيلومتر است و فاصله اسلام آباد غرب تا ايلام ۱۲۳كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

اسلام آباد غرب به سرمست:

از اسلام آباد غرب تا سرمست ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سرمست تا مشهد مقدس ۱۵۰۱ كيلومتر است و فاصله سرمست تا ايلام ۹۵ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

سرمست به ایوان:

ار سرمست به ایوان ۴۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله ایوان تا مشهد مقدس ۱۵۵۰ کیلومتر است و فاصله ایوان تا ایلام ۴۶ کیلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

ایوان به چوار:

ايوان به چوار ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چوار تا مشهد مقدس۱۵۸۲ كيلومتر است و فاصله چوار تا ايلام ۱۴كيلومتر است.ضمنا قسمتي از جاده در حال اصلاح مي باشد و با اصلاح اين قسمت فاصله بين ايوان و چوار حدود دوازده كيلومتر كمتر مي شود.( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

چوار به ایلام:

چوار به ايلام ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلام تا مشهد مقدس ۱۵۹۶ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به ايلاممسیر پیشنهادی دوم:۱۵۹۶ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، ايوانكي، تهران(پل افسريه)، اول اتوبان ساوه ، ساوه، غرق آباد، نوبران، فامنين، ورودي بزرگراه همدان، همدان، اسد آباد، كنگاور، صحنه ، بيستون، ميدان فردوگاه كرمانشاه، ميدان آزادگان كرمانشاه ، رباط، اسلام آباد غرب، سرمست، ايوان ، چوار، ايلام.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر ايلام ۱۵۵۹كيلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهرايلام ۱۴۷۶كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر ايلام۱۳۶۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا ايلام۱۲۹۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا ايلام۱۱۷۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا ايلام۱۱۱۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تاايلام۱۰۴۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تاايلام ۹۳۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا ايلام ۸۱۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا ايلام ۷۸۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران (پل افسريه):

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران تا ايلام ۷۱۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تهران (پل افسريه) به اول اتوبان ساوه:

از تهران تا اول اتوبان ساوه( اتوبان آزادي در داخل شهر تهران) ۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول اتوبان ساوه تا مشهد مقدس۶۸۸ كيلومتر است و فاصله اول اتوبان ساوه تاايلام۶۸۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه :

از اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه ۱۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس۱۰۲۶  كيلومتر است و فاصله ساوه تا ايلام۵۷۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا ايلام۵۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا ايلام۵۰۳ كيلومتر است . جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا ايلام۴۳۳ كيلومتر است . جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا ايلام ۳۷۳ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

همدان به اسد آباد:

ازهمدان تا اسد آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسدآباد تا مشهد مقدس ۱۲۷۳ كيلومتر است و فاصله اسد آباد تا ايلام۳۲۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسد آباد به كنگاور:

از اسد آباد تا كنگاور ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنگاور تا مشهد مقدس ۱۳۱۰ كيلومتر است و فاصله كنگاور تا ايلام ۲۸۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كنگاور به صحنه :

از كنگاور تا صحنه ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صحنه تا مشهد مقدس۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله صحنه تا ايلام ۲۵۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

صحنه به بيستون:

ازصحنه تا بيستون۲۷  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيستون تا مشهد مقدس۱۳۷۰ كيلومتر است و فاصله بيستون تا ايلام ۲۲۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بيستون به كرمانشاه : 

از بيستون تا ميدان فرودگاه كرمانشاه ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۰۰ كيلومتر است و فاصله كرمانشاه تا ايلام ۱۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان فردوگاه كرمانشاه به ميدان آزادگان كرمانشاه :

ازميدان فردوگاه كرمانشاه تا ميدان آزادگان كرمانشاه ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا مشهد مقدس ۱۴۱۴ كيلومتر است و فاصله ميدان آزادگان كرمانشاه تا ايلام ۱۸۲ كيلومتر است .   ( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان آزادگان كرمانشاه به رباط:

از ميدان آزادگان كرمانشاه تا رباط ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط تا مشهد مقدس ۱۴۳۶ كيلومتر است و فاصله رباط تا ايلام ۱۶۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

رباط به اسلام آباد غرب:

از رباط تا اسلام آباد غرب ۳۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسلام آباد غرب تا مشهد مقدس۱۴۷۳ كيلومتر است و فاصله اسلام آباد غرب تا ايلام ۱۲۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسلام آباد غرب به سرمست:

از اسلام آباد غرب تا سرمست ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سرمست تا مشهد مقدس ۱۵۰۱ كيلومتر است و فاصله سرمست تا ايلام ۹۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سرمست به ایوان:

ار سرمست به ایوان ۴۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله ایوان تا مشهد مقدس ۱۵۵۰ کیلومتر است و فاصله ایوان تا ایلام ۴۶ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ایوان به چوار:

ايوان به چوار ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چوار تا مشهد مقدس۱۵۸۲ كيلومتر است و فاصله چوار تا ايلام ۱۴كيلومتر است.ضمنا قسمتي از جاده در حال اصلاح مي باشد و با اصلاح اين قسمت فاصله بين ايوان و چوار حدود دوازده كيلومتر كمتر مي شود.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چوار به ایلام:

چوار به ايلام ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايلام تا مشهد مقدس ۱۵۹۶ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)در اينجا شايسته و تكليف است مسير ايلام تا مهران ( مرز مهران)و سپس تا شهر كربلا معلي را نيز براي دوستداران اهل البيت مسير يابي نمايم،انشاء الله مورد استفاده زائرين محترم قرار گيرد.التماس دعا.

ايلام به مهران:از ايلام تا مهران ۸۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مهران تا مشهد مقدس ۱۶۸۰ كيلومتر است .

مهران به پايانه مرزي مهران:از مهران تا پايانه مرزي مهران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پايانه مرزي مهران تا مشهد مقدس۱۶۹۲ كيلومتر است.

پايانه مرزي مهران تا بدره عراق:از پايانه مرزي مهران تا بدره عراق ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بدره عراق تا مشهد مقدس ۱۷۰۵ كيلومتر است .

بدره عراق به منطقه جصان:از بدره عراق تا منطقه جصان ۱۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله منطقه جصان تا مشهد مقدس۱۷۲۲ كيلومتر است.

منطقه جصان به كوت:از منطقه جصان تا كوت ۵۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوت تا مشهد مقدس۱۷۷۲ كيلومتر است .

كوت به نعمانيه: كوت تا نعمانيه ۴۱ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله نعمانيه تا مشهد مقدس۱۸۱۳ كيلومتر است .

نعمانيه به هاشميه:از نعمانيه تا هاشميه ۸۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هاشميه تا مشهد مقدس۱۸۹۷ كيلومتر است.

هاشميه به حله:هاشميه تا حله ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حله تا مشهد مقدس۱۹۳۰ كيلومتر است .

حله به هنديه :حله تا هنديه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هنديه تا مشهد مقدس۱۹۵۲ كيلومتر است.

هنديه به كربلامعلي:از هنديه تا كربلا معلي۲۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كربلا معلي تا مشهد مقدس ۱۹۷۲ كيلومتر است .

در اينجا هم شايسته و تكليف است فاصله شهر هاي مذهبي داخل كشور عراق را با كربلا معلي براي دوستداران اهل البيت از اين مسير ذكر نمايم،انشاء الله مورد استفاده زائرين محترم قرار گيرد.التماس دعا

كربلا معلي تا نجف اشرف:ازكربلا معلي تا نجف اشرف ۷۸ كيلومتر است ،كه در نتيجه فاصله نجف اشرف از راه كربلاتا مشهد مقدس ۲۰۵۰ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به نجف اشرف برويم و از شهرهاي بدره، منطقه جصان،كوت،نعمانيه،ديوانيه ،شاميه ،ابوصخير عبور كنيم و به شهر نجف اشرف برسيم،فاصله نجف اشرف تا مشهد مقدس ۱۹۷۲كيلومتر است.

كربلامعلي تا مسجد كوفه:ازكربلا معلي تا مسجدكوفه ۸۶كيلومتر است، كه در نتيجه فاصله مسجد كوفه از راه كربلا تا مشهد مقدس ۲۰۵۸ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به مسجد كوفه برويم و از شهرهاي بدره،منطقه جصان،كوت،نعمانيه،ديوانيه ،شاميه عبور كنيم و به مسجد كوفه برسيم،فاصله مسجد كوفه تا مشهد مقدس ۱۹۷۲ كيلومتراست . 

كربلا معلي تا كاظمين:ازكربلا معلي تاكاظمين۱۱۰ كيلومتر است،كه در نتيجه فاصله كاظمين از راه كربلاتا مشهد مقدس ۲۰۸۲ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به كاظمين برويم و از شهرهاي بدره، منطقه جصان،كوت، عزيزيه،بغدادعبور كنيم و به كاظمين برسيم ،فاصله كاظمين تا مشهد مقدس ۱۹۵۲ كيلومتر است .

كربلا معلي تا سامرا:ازكربلا معلي تاسامرا ۲۲۲ كيلومتر است،كه در نتيجه فاصله سامرا از راه كربلاتا مشهد مقدس ۲۱۹۴ كيلومتر است.توضيح بيشتر اينكه اگر از مرز مهران مستقيم به سامرا برويم و از شهرهاي بدره،منطقه جصان، كوت،عزيزيه، بغداد، كاظمين ،دجيل عبور كنيم و به شهر سامرا برسيم ،فاصله سامرا تا مشهد مقدس ۲۰۷۰ كيلومتر است .

عكس: كربلا معلي

عكس: نجف اشرف

عكس: كاظمين

عكس هوايي: سامرا

ضمنا"نقاط دیدنی استان ایلام در خط سیر جاده و شهر ايلام بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: ايوان

مسیرسفر: ايلام- ايوان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفرجگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي چوار و كاني شيخ- غارهاي طلسم ايوان و انفجاري ايوان- گردشگاه ييلاقي خوران ايوان- طاق شيرين و فرهاد.

2-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: چرداول

مسیرسفر: ايلام- شيروان- چرداول

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفرجگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي چرداول و چنارچ- شهر باستاني شيروان- قلعه سام- پل كردوديت(پسر و دختر)- امامزاده عباس.

3-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: دهلران

مسیرسفر: ايلام- مهران- دهلران

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفريحگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي پير محمد، تلخاب، كنجان چم، ساركده و چنگوله- آبشار چم آو- تالاب سياب دريوش- آبشار آبتاف- چشمه آبگرم دهلران- غارهاي خفاش، زينه گان و تايه گه- ويرانه هاي شهر سامرا- تنگ وديله- قلعه تاريخي شياق- سنگ نوشته هاي گل گل، تخت خان ورزين آباد- تپه علي كش- آتشكده و كوشك قينقر- امامزاده علي صالح (ع)- سيد اكبر و سيد ابراهيم .

4-مبدأ سفر: ايلام

مقصد سفر: آبدانان

مسیرسفر: ايلام- دره شهر- آبدانان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه سد ايلام- آبشارهاي سرطاف و گچان- تفريحگاههاي تنگ دالاو و تجريان- كاخ فلاحتي- قلعه والي- رودخانه هاي آبدانان و سيمره- درياچه دوقلوي سياه گاوآبدانان- غارهاي كناتاريكه و مژاره آبدانان- تفرجگاه كلم بدره- شهر باستاني دره شهر- شهر باستاني ماژين- دژ شيخ مكان- قلعه هاي پور اشرف، ميرغلام هاشمي، كلم و زينل- پل جم نمشت- پل گاوميشان- امامزاده بابا سيف الدين- امامزاده صالح(ع) .

نقاط دیدنی شهرو حومه ایلام :

قلعه والی – قلعه قیران – موزه تاریخ طبیعی ایلام – مسجد جامع – سنگ نوشته تخت خان – جاذبه های طبیعی کوه قلاقیران – پشت قلعه چوار- کاخ فلاحتی – پارک جنگلی چقا سبز – قلعه اسماعیل خان .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:22  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول:از مشهد مقدس به اهواز ۱۶۳۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، سه راهي سلفچگان، اراك،توره ،بروجرد، چالانچولان، زاغه، خرم آباد، انتهاي آزادراه خرم آباد به پل زال، حسينيه، انديمشك، شوش دانيال ، اهواز.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اهواز ۱۵۹۳کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اهواز۱۵۱۰كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اهواز۱۴۰۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اهواز۱۳۲۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اهواز۱۲۰۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اهواز۱۱۴۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا اهواز ۱۰۸۱كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اهواز۹۶۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اهواز ۸۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا اهواز۶۷۸کیلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا اهواز ۶۲۸کیلومتر است.        ( جاده به صورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به اراک:

از سه راهی سلفچگان تا اول کمر بندی جنوبی شهر اراک ۸۶کیلومتر است  در نتیجه فاصله اراک تا شهر مقدس مشهد ۱۰۸۸کیلومتر است .و فاصله اراک تا اهواز ۵۴۲است.( جاده به صورت بزرگراه)

اراک به توره:

از اول کمر بندی جنوبی شهر اراک( میدان محیط زیست) تا توره۴۹ کبلومتر است در نتیجه فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ کیلومتر است و فاصله توره تا اهواز ۴۹۳کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

توره به بروجرد:

از توره تا میدان اول بروجرد۶۲ کیلومتر است در نتیجه فاصله بروجرد تا مشهد مقدس ۱۱۹۹ کیلومتر است و فاصله بروجرد تا اهواز ۴۳۱کیلومتر است.( جاده به صورت دو طرفه در حال تبديل بزرگراه)

بروجرد به چالانچولان:

 از بروجرد تا چالانچولان ۲۵ کیلومتر است در نتیجه فاصله چالانچولان تا مشهد مقدس ۱۲۲۴ کیلومتر است و فاصله چالانچولان تا اهواز۴۰۶کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

چالانچولان به زاغه:

ازچالانچولان به زاغه۳۶ کیلومتر است در نتیجه فاصله زاغه تا مشهد مقدس۱۲۶۰ کیلومتر است و فاصله زاغه تا اهواز ۳۷۰کیلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

زاغه به خرم آباد :

از زاغه تا خرم آباد(اول خیابان شریعتی) ۴۰کیلومتراست در نتیجه فاصله خرم آباد تا مشهد مقدس ۱۳۰۰ کیلومتر است و فاصله خرم آباد تا اهواز ۳۳۰کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

خرم آباد به (انتهاي آزاد راه خرم آباد به پل زال):

ازخرم آبادتا(انتهاي آزاد راه خرم آبادبه پل زال)۱۲۲ كيلومتر است در نتيجه فاصله انتهاي آزاد راه تا مشهد مقدس ۱۴۲۲ كيلومتر است و فاصله انتهاي آزاد راه تا اهواز ۲۰۸كيلومتر است .( جاده به صورت  آزاد راه)

(انتهاي آزاد راه خرم آبادبه پل زال) به حسينيه:

از انتهاي آزاد راه تا حسينيه ۲۹ كيلومتر است در نتيجه فاصله حسينيه تا مشهد مقدس ۱۴۵۱ كيلومتر است و فاصله حسينه تا اهواز ۱۷۹كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

حسینیه به اندیمشک:

از حسینيه تا میدان اول اندیمشک ۲۷ کیلومتر است در نتیجه فاصله اندیمشک تا مشهد مقدس۱۴۷۸ کیلومتر است و فاصله اندیمشک تا اهواز ۱۵۲کیلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

اندیمشک به شوش دانيال:

ازمیدان اول اندیمشک تا شوش دانيال ۴۰کیلومتر است در نتیجه فاصله شوش دانيال تا مشهد مقدس ۱۵۱۸کیلومتر است و فاصله شوش دانيال تا اهواز ۱۱۲کیلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

شوش دانيال به اهواز:

از شوش دانيال تا ميدان اول اهواز(شهداي هويزه ) ۱۱۲ كيلومتر است در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا اهواز۱۶۳۰ كيلومتر است. ( جاده به صورت بزرگراه)

توضيح بيشتر:

فاصله اهوازتا خرمشهر 120كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرمشهر تا مشهد مقدس1750 كيلومتر است.

فاصله خرمشهر تا آبادان 20کیلومتر است که در نتیجه فاصله آبادان تا مشهد مقدس 1770 کیلومتر است

در اينجا شايسته و تكليف است مسير اهوازتا مرز شلمچه و سپس تا شهرهای نجف اشرف و كربلا معلي و کاظمین و سامرا را نيز براي دوستداران اهل البيت مسير يابي نمايم،انشاء الله مورد استفاده زائرين محترم قرار گيرد.التماس دعا.

اهواز به خرمشهر: از اهواز تا خرمشهر 120 کیلومتر است که در نتیجه فاصله خرمشهر تا مشهد مقدس 1750 کیلومتر است.

خرمشهر به مرز شلمچه: از خرمشهر تا مرز شلمچه 15 کیلومتر است که در نتیجه فاصله مرز شلمچه تا مشهد مقدس 1765 کیلومتر است.

مرز شلمچه به بصره : از مرز شلمچه تا بصره 30 کیلومتر است که در نتیجه فاصله بصره تا مشهد مقدس 1795 کیلومتر است .

بصره به اول جاده ناصریه:از بصره تا اول جاده ناصریه 171 کیلومتر است که در نتیجه فاصله اول جاده ناصریه تا مشهد مقدس 1966 کیلومتر است .

اول جاده ناصریه به دیوانیه:از اول جاده ناصریه تا دیوانیه 200 کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیوانیه تا مشهد مقدس2166 کیلومتر است .

دیوانیه به شامیه : از دیوانیه تا شامیه 38 کیلومتر است که در نتیجه فاصله شامیه تا مشهد مقدس2204 کیلومتر است.

شامیه به ابو صخیر:از شامیه تا ابوصخیر 16 کیلومتر است که در نتیجه فاصله ابوخصیر تا مشهد مقدس 2220 کیلومتر است.

ابوصخیر به نجف اشرف: از ابوصخیر تا نجف اشرف17 کیلومتر است که در نتیجه فاصله نجف اشرف تا مشهد مقدس 2237 کیلومتر است.

نجف اشرف به کربلا: از نجف اشرف تا کربلا 78کیلومتر است که در نتیجه فاصله کربلا تا مشهد مقدس 2315 کیلومتر است .

کربلا به کاظمین: از کربلا تا کاظمین 110 کیلومتر است که در نتیجه فاصله کاظمین تا مشهد مقدس 2425 کیلومتر است.

کاظمین به سامرا:از کاظمین تا سامرا 112 کیلومتر است که در نتیجه فاصله سامرا تا مشهد مقدس 2537 کیلومتر است.

مسیر پیشنهادی اول:از اهواز به مشهد مقدس ۱۶۳۰ كيلومتر

مسير يابي: اهواز،شوش دانيال، انديمشك، حسينه،ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد،خرم آباد،زاغه، چالانچولان،بروجرد،توره ،اراك، سه راهي سلفچگان، قم،گرمسار، سمنان ، دامغان، شاهرود، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور ، ملك آباد، مشهد مقدس.

اهواز به شوش دانيال:

ازميدان اول  اهواز( شهداي هويزه) تا شوش دانيال ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شوش دانيال تا اهواز۱۱۲ كيلومتر است و فاصله شوش دانيال تا مشهد مقدس ۱۵۱۸كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

شوش دانيال به انديمشك:

ازشوش دانيال تا ميدان اول انديمشك ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انديمشك تا اهواز ۱۵۲كيلومتر است و فاصله انديشمك تا مشهد مقدس ۱۴۷۸كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

انديمشك به حسينه :

ازانديمشك تا حسينه ۲۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حسنيه تا اهواز ۱۷۹كيلومتر است و فاصله حسينه تا مشهد مقدس ۱۴۵۱كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

حسينه به( ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد):

ازحسينه تا (ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد) ۲۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد)تا اهواز ۲۰۸كيلومتر است و فاصله(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد)تا مشهد مقدس ۱۴۲۲كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد) به خرم آباد:

از(ابتداي آزاد راه پل زال به خرم آباد)تا خرم آباد ۱۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرم آباد تا اهواز ۳۳۰كيلومتر است و فاصله خرم آباد تا مشهد مقدس ۱۳۰۰كيلومتر است .( جاده به صورت آزاد راه)

 خرم آبادبه زاغه :

ازخرم آباد(اول بلوار شريعتي) به زاغه ۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زاغه تا اهواز ۳۷۰كيلومتر است و فاصله زاغه تا مشهد مقدس ۱۲۶۰ كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

زاغه به چالانچولان:

از زاغه تا چالانچولان ۳۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالانچولان تا اهواز ۴۰۶كيلومتر است و فاصله چالانچولان تا مشهد مقدس ۱۲۲۴ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

چالانچولان به بروجرد:

ازچالانچولان تاميدان اول بروجرد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بروجرد تا اهواز ۴۳۱كيلومتر است و فاصله بروجرد تا مشهد مقدس ۱۱۹۹ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

بروجرد به توره:

ازميدان اول بروجرد تا توره ۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله توره تا اهواز ۴۹۳كيلومتر است و فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است .( جاده به دو طرفه در حال تبديل به صورت بزرگراه)

توره به اراك:

ازتوره به اول كمر بندي جنوبي اراك(ميدان محيط زيست)۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اراك تا اهواز ۵۴۲كيلومتر است و فاصله اراك تا مشهد مقدس۱۰۸۸ كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

 اراك به سه راهی سلفچگان :

از اول كمر بندي جنوبي اراك تا سه راهي سلفچگان ۸۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سه راهي سلفچگان تا اهواز ۶۲۸كيلومتر است و فاصله سه راهي سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به قم:

از سه راهي سلفچگان تا قم ۵۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا اهواز ۶۷۸كيلومتراست و فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

 قم به گرمسار :

ازقم به گرمسار ۱۷۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا اهواز ۸۵۰كيلومتراست و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰كيلومتر است . ( جاده به صورت دو طرفه در حال تبديل به  بزرگراه)

 گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا اهواز ۹۶۹كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دامغان تا اهواز ۱۰۸۱كيلومتر است و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا اهواز ۱۱۴۷كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا اهواز ۱۲۰۸كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا اهواز ۱۳۲۴كيلومتراست و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا اهواز ۱۴۰۰كيلومتراست و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا اهواز ۱۵۱۰كيلومتراست و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا اهواز ۱۵۹۳كيلومتراست و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا اهواز ۱۶۳۰كيلومتراست . ( جاده بصورت آزاد راه)


مسیر پیشنهادی دوم:از مشهد مقدس به اهواز ۱۶۸۰کیلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان، جندق،انارك نائين،تودشك، كوهپايه،سگزي،اصفهان،زيباشهر،بروجن، گندمان،آلوني،لردگان،دهدز،ايذه،باغ ملك،هفتگل،اهواز .

توضيح بيشتر اين مسير پيشنهادي دوم مخصوصا هموطناني است كه در بين شهرهاي اصفهان و اهواز ساكن هستند و مي خواهند به مشهد مقدس مشرف شوند و يا به شهر خود بازگردند. بايد توجه داشته باشيم كه مسير بين اصفهان تا نزديكي اهواز داراي جاده هاي دو طرفه وكوهستاني و داراي پيچ و خم هاي زيادي است و هموطناني كه مي خواهند بين اهواز و مشهد مقدس مسافرت كنند مسير پيشنهادي اول را انتخاب كنند كه هم نزديكتر است و تقريبا" تمام مسير اتوبان مي باشد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا اهواز۱۶۴۳كيلومتر است .( جاده به صورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا اهواز۱۵۶۰كيلومتر است.( جاده به صورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا اهواز۱۴۵۰كيلومتراست.( جاده به صورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اهواز۱۳۷۴ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اهواز۱۲۵۸ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اهواز۱۱۹۷ است .( جاده به صورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا اهواز۱۱۳۱ كيلومتراست .( جاده به صورت بزرگراه)

دامغان به جندق:

از اول كمر بندي دامقان تا جندق ۲۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جندق تا مشهد مقدس ۸۱۱ كيلومتر است و فاصله جندق تا اهواز۸۶۹ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

جندق به انارك:

جندق به انارك ۱۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله انارك تا اهواز۷۲۲ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين :

انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۱۰۳۴ كيلومتر است و فاصله نائين تا اهواز۶۴۶ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۸۳كيلومتر است و فاصله تودشك تا اهواز۵۹۷ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۱۰۵كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا اهواز۵۷۵ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۱۳۵كيلومتر است و فاصله سگزي تا اهواز ۵۴۵ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

سگزي به اول كمر بندي اصفهان:

سگزي تا اول كمر بندي اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا اهواز ۵۱۲ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

اول كمر بندي اصفهان به زيبا شهر:

از اول كمر بندي اصفهان تا زيبا شهر ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زيبا شهر تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله زيبا شهر تا اهواز ۴۵۷ كيلومتر است .( جاده به صورت بزرگراه)

زیبا شهربه بروجن:

از زيبا شهر تا بروجن ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بروجن تا مشهد مقدس ۱۲۸۲ كيلومتر است و فاصله بروجن تا اهواز  ۳۹۸ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

بروجن به گندمان:

ازبروجن تا گندمان ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گندمان تا مشهد مقدس ۱۳۰۰كيلومتراست و فاصله گندمان تا اهواز ۳۸۰ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

گندمنان به آلونی:

از گندمنان تا آلوني ۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آلوني تا مشهد مقدس ۱۳۵۸ كيلومتر است و فاصله آلوني تا اهواز ۳۲۲ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

آلونی به لردگان:

از آلوني تا لردگان ۲۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لردگان تا مشهد مقدس ۱۳۸۴ كيلومتر است  و فاصله لردگان تا اهواز ۲۹۶ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

لردگان به دهدز:

ازلردگان تا دهدز ۶۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دهدز تا مشهد مقدس ۱۴۵۳ كيلومتر است و فاصله دهدز تا اهواز ۲۲۷ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

دهدز به ایذه:

از دهدز تا ايذه ۵۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايذه تا مشهد مقدس ۱۵۰۷ كيلومتر است و فاصله ايذه تا اهواز ۱۷۳ كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

ایذه به باغ ملک:

از ايذه تا باغ ملك۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله باغ ملك تا مشهد مقدس ۱۵۴۷ كيلومتر است و فاصله باغ ملك تا اهواز ۱۳۳ كيلومتر است.( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

باغ ملک به هفتگل:

از باغ ملك تا هفتگل ۴۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هفتگل تا مشهد مقدس ۱۵۹۰ كيلومتر است و فاصله هفتگل تا اهواز ۹۰كيلومتر است .( جاده به صورت دو طرفه اصلي)

هفتگل به اهواز:

از هفتگل تا اهواز ۹۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اهواز تا مشهد مقدس ۱۶۸۰ كيلومتر است .( قمستي از جاده به صورت دو طرفه اصلي و قسمتي ديگر جاده بصورت بزرگراه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به اهواز

ضمنا"نقاط دیدنی استان خوزستان در خط سیر جاده و شهر اهواز بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: انديمشك

مسیر سفر: اهواز- شوش- دزفول- انديمشك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : زيگورات چغازنبيل- قلعه شوش- پل قديم دزفول- ايوان كرخه- سد و درياچه پشت سددزفول- مناطق حفاظت شده حيات وحش- بقاع متبرك حضرت دانيال نبي(ع) و امامزاده عبدالله(ع) .

2-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: خرمشهر

مسیر سفر: اهواز- شادگان- آبادان- خرمشهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مناطق عملياتي- شهادتگاه- بيمارستان صحرائي و جنگي- گلزار شهدا- پل هاي جنگي – غنائم جنگي- پالايشگاه، بندر و كشتيراني- بازارچه مرزي- جزيره مينو- تالاب بين المللي شادگان- مقام خضر- مدارس تاريخي- روستاي فنيخ در خرمشهر .

3-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: بهبهان

مسیر سفر: اهواز- رامهرمز- بهبهان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : شهر تاريخي ارجان- پل ديلميان- طاق نصرت ساساني- گور هرمز ساساني- قلعه داوودلور .

4-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: مسجد سليمان

مسیر سفر: اهواز- شوشتر- مسجدسليمان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبشارهاي شوشتر- بندميزان- بافت قديم- آتشكده- بردنشانده- چشمه آب معدني- سد شهيد عباسپور- بقاع متبرك شيخ شوشتري و شيخ انصاري- قدمگاه امام زمان .

5-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: ايذه

مسیر سفر: اهواز- باغملك- ايذه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : منطقه ييلاقي ارتفاعات زاگرس- روستاي تفريحي مال آقا و امامزاده عبدالله- تالاب- غار اشكفت سلمان- سنگ نبشته كول فره- منطقه جانكي باغملك- مجسمه سوسن- امامزاده عبدالله باغملك- امامزاده ابراهيم (ع) ايذه .

6-مبدأ سفر: اهواز

مقصد سفر: هنديجان

مسیر سفر: اهواز- ماهشهر- هنديجان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : صنايع بزرگ پتروشيمي- بازارچه مرزي- خليج هنديجان- بافت تاريخي هنديجان .

نقاط دیدنی شهرو حومه اهواز :

جاذبه های گردشگری سواحل رودخانه کارون ، پل معلق ( پل سفید )، بقعه علی بن مهزیار .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:22  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:مشهد به بندر عباس۱۴۰۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، ملك آباد،تربت حيدريه ، فيض آباد،بجستان، فردوس، ديهوك، ديگ رستم ، راور، چترود، كرمان، باغين ، بردسير، سيرجان، حاجي آباد ، بندر عباس .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر بندر عباس ۱۳۶۳کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا بندرعباس۱۲۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا بندر عباس۱۱۹۳كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا بندر عباس۱۱۰۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا بندر عباس ۱۰۴۲کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوک تا بندر عباس۹۳۰کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

ديهوك به ديگ رستم:

از دیهوک تا دیگ رستم ۱۴۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله دیگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰ کیلومتر است و فاصله دیگ رستم تا بندر عباس۷۹۰کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه: ديگ رستم در ميانه كوير واقع شده است و نقش مهمي براي مسافران دارد و داراي نمازخانه ورستوران و پمپ بنزين است . مسافرين مي توانند اين مكان را براي استراحتي كوتاه وصرف غذا وتهيه بنزين در مسير در نظر داشته باشند زيرا كوير بسيار طولاني است .

ديگ رستم به راور:

از دیگ رستم تاراور ۱۶۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله راور تا مشهد مقدس۷۷۵ کیلومتر است و فاصله راور تا بندر عباس۶۲۵کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راور به چترود:

از راور تا چترود ۹۴ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹ کیلومتر است و فاصله چترود تا بندر عباس ۵۳۱كيلومتراست.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چترود به كرمان:

از چترود تا میدان اول کرمان۳۶ کیلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمان تا مشهد مقدس 905 كيلومتر است و فاصله كرمان تا بندر عباس ۴۹۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر:۸كيلومتر بعد از شهر چترود به روستاي سر آسياب مي رسيم كه دقيقا" بعد از روستا كمر بندي امام رضا(ع) احداث شده است و انتهاي آن به جاده كرمان به باغين متصل مي شود. در صورتي كه مي خواهيد وارد شهر كرمان نشويد مي توانيد از اين كمر بندي استفاده نمائيد. مسافت طي شده بين چترود تا باغين چه از داخل شهر كرمان برويد چه از كمربندي امام رضا (ع)به يك اندازه است. (۶۵كيلومتر)

كرمان به باغین:

از كرمان تا باغين۲۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله باغين تا مشهد مقدس ۹۳۴ كيلومتر است و فاصله باغين تا بندر عباس ۴۶۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

باغين به بردسير:

از باغين تا اول كمر بندي بردسير ۳۷ كيلومتر است كه  در نتيجه فاصله بردسير تا مشهد مقدس ۹۷۱ كيلومتر است وفاصله بردسير تا بندر عباس ۴۲۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بردسير به سير جان:

ازاول كمر بندي بردسير تا ميدان اول سير جان ۱۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سير جان تا مشهد مقدس۱۰۸۶ كيلومتر است و فاصله سير جان تا بندر عباس ۳۱۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سير جان به حاجي آباد:

از ميدان اول سير جان تا حاجي آباد ۱۴۱كيلومتر است كه  در نتيجه فاصله حاجي آباد تا مشهد مقدس۱۲۲۷ كيلومتر است و فاصله حاجي آباد تا بندر عباس ۱۷۳كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

حاجي آباد به بندر عباس:

از حاجي آباد تا بندر عباس ۱۷۳ كيلومتراست كه در نتيجه فاصله بندر عباس تا مشهد مقدس ۱۴۰۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

در اينجا شايسته است مسير بندر عباس تا جزيره قشم رادر ادامه مسير يابي نمايم، براي هموطناني كه مي خواهند با وسيله نقليه به جزيره قشم بروند يا از جزيره قشم به مشهد مقدس مشرف شوند.

بندر عباس به بندر پل شرقي: از بندر عباس تا بندر پل شرقي ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر پل شرقي تا مشهد مقدس ۱۴۷۵ كيلومتر است.

بندر پل شرقي به بندر لافت : از بندر پل شرقي تا بندر لافت ۲ كيلومتراست كه بايدوسيله نقليه را بوسيله قايق به بندر لافت برد و در آنجا قايق جهت بردن وسيله نقليه مهيا است . و درنتيجه فاصله بندر لافت تا مشهد مقدس ۱۴۷۷ كيلومتر است

بندر لافت به درگهان: از بندر لافت تا درگهان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله درگهان تا مشهد مقدس۱۵۱۹ كيلومتر است .

درگهان به قشم: از درگهان تا قشم ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قشم تا مشهد مقدس۱۵۴۰ كيلومتر است .

مسیر پیشنهادی:بندر عباس به مشهد ۱۴۰۰ كيلومتر

مسير يابي :بندر عباس، حاجي آباد،سير جان، بردسير، باغين، كرمان، چترود،راور، ديگ رستم،ديهوك، فردوس، بجستان، فيض آباد، تربت حيدريه، ملك آباد، مشهد مقدس.

بندر عباس به حاجي آباد:

ازبندر عباس تا حاجي آباد ۱۷۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حاجي آباد تا بندر عباس173كيلومتر است و فاصله حاجي آباد تا مشهد مقدس ۱۲۲۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

حاجي آبادبه سيرجان:

از حاجي آباد تا ميدان اول سير جان ۱۴۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيرجان تا بندر عباس ۳۱۴كيلومتر است و فاصله سير جان تا مشهد مقدس ۱۰۸۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سيرجان به بردسير:

 ازميدان اول سيرجان تا بردسير ۱۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بردسير تا بندر عباس ۴۲۹كيلومتراست و فاصله بردسير تا مشهد مقدس ۹۷۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بردسير به باغين:

از بردسير تا باغين ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله باغين تابندر عباس ۴۶۶كيلومتر است و فاصله باغين تا مشهد مقدس ۹۳۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

باغين به كرمان:

از باغين تاميدان اول كرمان ۲۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرمان تا بندر عباس ۴۹۵كيلومتر است و فاصله كرمان تا مشهد مقدس ۹۰۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر:۱۰ كيلومتربعد از شهر باغين به كمر بندي امام رضا(ع) مي رسيم كه جديدا احداث شده است و انتهاي آن به جاده كرمان به چترود متصل مي شود. در صورتي كه مي خواهيد وارد شهر كرمان نشويد مي توانيد از اين كمر بندي استفاده نمائيد. مسافت طي شده بين باغين تا چترودچه از داخل شهر كرمان برويد چه از كمربندي امام رضا (ع)به يك اندازه است. (۶۵كيلومتر)

كرمان به چترود :

از ميدان اول كرمان تا چترود ۳۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چترود تا بندر عباس ۵۳۱كيلومتر است و فاصله چترود تا مشهد مقدس ۸۶۹كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چترود به راور:

از چترود تا راور ۹۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله راور تا بندر عباس ۶۲۵كيلومتر است و فاصله راور تا مشهد مقدس ۷۷۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راور به ديگ رستم:

از راور تا ديگ رستم ۱۶۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديگ رستم تا بندر عباس۷۹۰كيلومتر است و فاصله ديگ رستم تا مشهد مقدس ۶۱۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه: ديگ رستم در ميانه كوير واقع شده است و نقش مهمي براي مسافران دارد و داراي نمازخانه ورستوران و پمپ بنزين است . مسافرين مي توانند اين مكان را براي استراحتي كوتاه وصرف غذا وتهيه بنزين در مسير در نظر داشته باشند زيرا كوير بسيار طولاني است .

ديگ رستم به ديهوك:

ازديگ رستم تا ديهوك ۱۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديهوك تا بندر عباس ۹۳۰كيلومتر است و فاصله ديهوك تا مشهد مقدس ۴۷۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ديهوك به فردوس :

از ديهوك تا ميدان اول فردوس ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فردوس تابندر عباس  ۱۰۴۲كيلومتر است و فاصله فردوس تا مشهد مقدس ۳۵۸كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

فردوس به بجستان:

ازميدان اول فردوس تا بجستان ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تا بندر عباس۱۱۰۸كيلومتر است وفاصله بجستان تا مشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

بجستان به فيض آباد:

از بجستان تا فيض آباد ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا بندر عباس ۱۱۹۳كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس ۲۰۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به تربت حيدريه:

ازفيض آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۵۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تابندر عباس ۱۲۵۰كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا بندر عباس ۱۳۶۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد :

از ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر عباس تا مشهد مقدس ۱۴۰۰كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)


مسير مشهد مقدس به بندر عباس

ضمنا"نقاط دیدنی استان هرمزگان در خط سیر جاده و شهر بندر عباس بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: خورآذيني

مسیر سفر: بندرعباس- ميناب

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پنجشنبه بازار ميناب- قلعه هزاره- باغات انبه و نخلستان - صنايع دستي- جنگل حرا .

2-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: قشم

مسیر سفر: بندرعباس- قشم- روستاي لافت- روستاي طبل

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سفر دريايي- منطقه آزاد قشم- غار خربين- پلاژ سيمين- دره ستاره ها- روستاي لافت- جنگل حرا .

3-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: كيش

مسیر سفر: بندرعباس- بندر خمير- بندر گنگ- بندر لنگه- كيش

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبگرم خمير- ساحل مهتابي- خانه فكري- سفر دريايي- منطقه آزاد كيش .

4-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: گنو

مسیر سفر: بندرعباس- هرمودر- ايسين- منطقه حفاظت شده گنو

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پوشش گياهي منحصر، حيات وحش،اختلاف دما- مجتمع آبدرماني گنبد .

5-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: زيارت سيد سلطان محمد

مسیر سفر: بندرعباس- رودان- روستاي زيارت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : باغات مركبات- پل آب نما- زيارت سيد سلطان محمد.

6-مبدأ سفر: بندرعباس

مقصد سفر: جزيره هرمز

مسیر سفر: بندرعباس- جزيره هرمز

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سفر دريايي- قلعه هرمز- معدن خاك سرخ .

نقاط دیدنی شهر و حومه بندرعباس :

امامزاده شاه محمد تقی – مسجد صحرا باغی – پارک جنگلی نخل خدا – عمارت کلاه فرنگی –مسجد منبر کهنه – مسجد ناصری – مسجد جامع – امامزاده سید مظفر – زیارتگاه خواجه خصر – معبد هندو ها – آبگرم گنو – مسجد گله داری – موزه آب – جنگل های حرا – پل لاتیران – آرامگاه امامزاده سید کامل- بهشت زهرا بندرعباس(آرامگاه خواننده پاپ ناصر عبداللهی) .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:21  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:از مشهد به بجنورد ۲۵۱ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، چناران، قوچان، فاروج،شيروان ، بجنورد.

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا بجنورد ۲۰۱كيلومتر است. ( جاده به صورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا بجنورد ۱۲۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا بجنورد ۹۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله فاروج تا بجنورد ۶۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:از بجنورد به مشهد ۲۵۱ كيلومتر

مسير يابي :بجنورد،شيروان،فاروج،قوچان،چناران،مشهد.  

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس۱۸۸ كيلومتر است.       ( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا بجنورد ۹۴ كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا بجنورد۱۲۶ كيلومتر است و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا بجنورد۲۰۱ كيلومتر است وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا بجنورد ۲۵۱ كيلومتر است.

( جاده بصورت بزرگراه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان خراسان شمالی در خط سیر جاده و شهر بجنورد بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: جنگل گلستان

مسیرسفر: بجنورد- آشخانه- جنگل گلستان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- روستاي بدرانلو- سد شيرين دره- روستا و معبد اسپاخو- رباط قره بين- قلعه خان- امامزاده دلاور .

2-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: اسفراين

مسیرسفر: بجنورد- اسفراين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- روستاي قره باشلو- چشمه مهنان- گردنه اسدلي- چشمه پلميس- روستاي بيدواز- درياچه سد بيدواز- پارك تفريحي بش قارداش .

3-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: قوچان

مسیرسفر: بجنورد- شيروان- قوچان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- سد شورك و بارزو- روستاهاي گليان و قلعه زو- پارك تفريحي بابا امان- بناي چهار طاقي .

4-مبدأ سفر: بجنورد

مقصد سفر: جاجرم

مسیرسفر: بجنورد- جاجرم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت مفخم- دره بازخانه و پا قلعه- امامزاده سلطان عباس- قلعه جلال الدين- بناي خواجه مهرزيار- مسجد جامع جاجرم- سرچشمه شوقان- كوه بهار .

نقاط دیدنی شهرو حومه بجنورد :

عمارت آیینه خانه- نارین قلعه – آرامگاه سلطان سید عباس – بنای سنگی اسپاخو – عمارت سردار مفخم – چشمه بش قارداش- گردشگاه بابا امان – غار آغچه – مقبره بابا توکل – غار بیدگ – غار سید صادق – منطقه حفاظت شده سالوگ .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:21  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی :مشهد به بندربوشهر ۱۶۴۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد،ملك آباد،تربت حيدريه،فيض آباد،بجستان،فردوس،ديهوك،طبس ،رباط پشت بادام، خرانق، اشكذر، يزد ، تفت،ابركوه، صفا شهر، سعادت شهر، مرودشت، زرقان،ابتداي اتوبان شيراز،انتهاي اتوبان شيراز، خانه زنيان، قائميه ، كنار تخته ، دالكي، برازجان،چغادك، بندر بوشهر.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا بندر بوشهر۱۶۰۳كيلومتر است.( جاده بصورت  آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا بندر بوشهر۱۴۹۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا بندر بوشهر ۱۴۳۳ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا بندر بوشهر۱۳۴۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا بندر بوشهر۱۲۸۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه در حال تبديل به بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوك تا بندر بوشهر ۱۱۷۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ديهوك به طبس:

از ديهوك تا ورودي طبس ۸۰  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا مشهد مقدس۵۵۰ كيلومتر است و فاصله طبس تا بندر بوشهر ۱۰۹۰ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

طبس به رباط پشت بادام:

از طبس تا رباط پشت بادام ۱۶۲ كيلومتر كه در نتيجه فاصله رباط پشت بادام تا مشهد مقدس ۷۱۲ كيلومتر است و فاصله رباط پشت بادام تا بندر بوشهر ۹۲۸ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رباط پشت بادام به خرانق:

از رباط پشت بادام تا تا خرانق ۱۲۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرانق تا مشهد مقدس ۸۳۹ كيلومتر است و فاصله خرانق تا بندر بوشهر ۸۰۱ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خرانق به اشکذر:

از خرانق تا اشکذر۶۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اشکذر تا مشهد مقدس ۸۹۹ كيلومتر است و فاصله اشكذر تا بندر بوشهر ۷۴۱ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

اشكذر به يزد:

از اشكذر تا يزد ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله يزد تا مشهد مقدس۹۱۵ كيلومتر است و فاصله يزد تا بندر بوشهر ۷۲۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

يزد به تفت :

از يزد به تفت ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تفت تا مشهد مقدس ۹۳۹ كيلومتر است و فاصله تفت تا بندر بوشهر ۷۰۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تفت به ابر كوه:

از تفت تا ابركوه ۱۲۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابر كوه تا مشهد مقدس۱۰۶۵ كيلومتر است و فاصله ابركوه تا بندر بوشهر  ۵۷۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ابركوه به صفاشهر:

از ابر كوه به صفاشهر۱۰۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صفاشهر تا مشهد مقدس ۱۱۷۱ كيلومتر است و فاصله صفاشهر تا بندر بوشهر۴۶۹ كيلومتر است .( قسمتي ازجاده بصورت دو طرفه اصلي و قسمتي ديگر بصورت بزرگراه)

صفاشهر به سعادت شهر:

از صفا شهر تا سعادت شهر ۷۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سعادت شهر تا مشهد مقدس ۱۲۴۴ كيلومتر است وفاصله سعادت شهر تا بندر بوشهر ۳۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سعادت شهر به مرودشت:

از سعادت شهر تا مرودشت ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مرودشت تا مشهد مقدس ۱۳۱۰كيلومتر است و فاصله مرودشت تا بندر بوشهر ۳۳۰ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

مرودشت به زرقان :

از مرودشت تا زرقان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرقان تا مشهد مقدس۱۳۲۲ كيلومتر است و فاصله زرقان تا بندر بوشهر ۳۱۸ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

زرقان به ابتداي اتوبان شيراز:

از زرقان تا ابتداي اتوبان شيراز ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابتداي اتوبان شيراز تا مشهد مقدس ۱۳۵۰ كيلومتر است و فاصله ابتداي اتوبان شيراز تا بندر بوشهر ۲۹۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ابتداي اتوبان شيراز تا انتهاي اتوبان شيراز:

از ابتداي اتوبان شيراز تا انتهاي اتوبان شيراز ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي اتوبان شيراز تا مشهد مقدس ۱۳۶۸ كيلومتر است و فاصله انتهاي اتوبان شيراز تا بندر بوشهر ۲۷۲ است.( جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي اتوبان شيراز به خانه زنيان:

از انتهاي اتوبان شيراز تا خانه زنيان ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانه زنيان تا مشهد مقدس۱۴۰۳ كيلومتر است و فاصله خانه زنيان تا بندر بوشهر ۲۳۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

خانه زنيان به قائميه:

از خانه زنيان تا قائميه ۷۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائميه تا مشهد مقدس ۱۴۸۱ كيلومتر است و فاصله قائميه تا بندر بوشهر ۱۵۹كيلومتر است .( قسمتي از جاده بصورت دو طرفه اصلي و قسمتي ديگر بصورت بزرگراه)

قائميه به كنار تخته:

از قائميه تا كنار تخته ۵۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنار تخته تا مشهد مقدس ۱۵۳۴ كيلومتر است و فاصله كنار تخته تا بندر بوشهر ۱۰۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كنار تخته به دالكي:

از كنار تخته تا دالكي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دالكي تا مشهد مقدس۱۵۶۴ كيلومتر است و فاصله دالكي تا بندر بوشهر ۷۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دالكي به برازجان:

از دالكي تا برازجان ۲۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله برازجان تا مشهد مقدس ۱۵۸۴ كيلومتر است و فاصله برازجان تا بندر بوشهر ۵۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

برازجان به چغادك:

از برازجان تا چغادك ۳۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چغادك تا مشهد مقدس ۱۶۲۲ كيلومتر است و فاصله چغادك تا بندر بوشهر ۱۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چغادك به بندر بوشهر:

از چغادك تا بندر بوشهر ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر بوشهر تا مشهد مقدس۱۶۴۰ كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی :بندر بوشهر به مشهد ۱۶۴۰ كيلومتر

مسير يابي :بندر بوشهر ، چغادك، برازجان، دالكي، كنار تخته ، قائميه، خانه زنيان، ابتداي اتوبان شيراز،انتهاي اتوبان شيراز، زرقان، مرودشت،سعادت شهر،صفا شهر،ابركوه ، تفت، يزد، اشكذر، خرانق، رباط پشت بادام، طبس، ديهوك، فردوس، بجستان، فيض آباد، تربت حيدريه، ملك آباد ، مشهد مقدس .

 بندر بوشهر به چغادك:

از بندر بوشهر تا چغادك 18كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چغادك تا بندر بوشهر ۱۸كيلومتر است و فاصله چغادك تا مشهد مقدس ۱۶۲۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چغادك به برازجان:

از چغادك تا برازجان ۳۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله برازجان تا بندر بوشهر ۵۶كيلومتر است و فاصله برازجان تا مشهد مقدس ۱۵۸۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

برازجان به دالكي:

از برزجان تا دالكي ۲۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دالكي تا بندر بوشهر ۷۶كيلومتر است و فاصله دالكي تا مشهد مقدس ۱۵۶۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دالكي به كنار تخته:

از دالكي تا كنارتخته ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كنار تخته تا بندر بوشهر ۱۰۶كيلومتر است و فاصله كنار تخته تا مشهد مقدس ۱۵۳۴كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كنار تخته به قائميه:

از كنار تخته تا قائميه ۵۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائميه تا بندر بوشهر ۱۵۹كيلومتر است و فاصله قائميه تا مشهد مقدس ۱۴۸۱كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قائميه به خانه زينان:

از قائميه تا خانه زينان ۷۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانه زينان تا بندر بوشهر ۲۳۷كيلومتر است و فاصله خانه زينان تا مشهد مقدس ۱۴۰۳كيلومتر است .( قسمتي از جاده بصورت دو طرفه اصلي و قسمتي ديگر بصورت بزرگراه)

خانه زينان به ابتداي اتوبان شيراز:

از خانه زينان تا ابتداي اتوبان شيراز ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابتداي اتوبان شيراز تا بندر بوشهر ۲۷۲كيلومتر است و فاصله ابتداي اتوبان شيراز تا مشهد مقدس ۱۳۶۸كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ابتداي اتوبان شيراز تا انتهاي اتوبان شيراز:

از ابتداي اتوبان شيراز تا انتهاي اتوبان شيراز ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي اتوبان شيراز تا بندر بوشهر ۲۹۰كيلومتر است و فاصله انتهاي اتوبان شيراز تا مشهد مقدس ۱۳۵۰است.( جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي اتوبان شيراز به زرقان:

ازانتهاي اتوبان شيرازتا زرقان ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرقان تا بندر بوشهر۳۱۸كيلومتر است و فاصله زرقان تا مشهد ۱۳۲۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

زرقان به مرودشت:

اززرقان تا مرودشت ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مرودشت تا بندر بوشهر۳۳۰كيلومتر است و فاصله مرودشت تا مشهد مقدس ۱۳۱۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مرودشت به سعادت شهر:

ازمرودشت تا سعادت شهر ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سعادت شهر تا بندر بوشهر  ۳۹۶كيلومتر است و فاصله سعادت شهر تا مشهد مقدس ۱۲۴۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سعادت شهر به صفا شهر:

ازسعادت شهرتا صفا شهر ۷۳كيلومتر است كه در نتيجه صفا شهر تا بندر بوشهر ۴۶۹كيلومتراست و فاصله صفا شهر تا مشهد مقدس ۱۱۷۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

صفاشهر به ابركوه:

ازصفا شهر تا ابركوه ۱۰۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابر كوه تا بندر بوشهر ۵۷۵كيلومتراست و فاصله ابركوه تا مشهذ مقدس ۱۰۶۵كيلومتر است.( قسمتي از جاده بصورت بزرگراه و قسمتي ديگر بصورت دو طرفه اصلي)

ابركوه به تفت:

ازابركوه تا تفت ۱۲۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تفت تا بندر بوشهر ۷۰۱كيلومتراست و فاصله تفت تا مشهد مقدس ۹۳۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تفت به يزد:

ازتفت تا يزد ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله يزد تا بندر بوشهر ۷۲۵كيلومتراست و فاصله يزد تا مشهد مقدس ۹۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 يزد به اشكذر:

ازيزد تا اشكذر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اشكذر از بندر بوشهر ۷۴۱كيلومتر است و فاصله اشكذر تا مشهد مقدس ۸۹۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اشكذر به خرانق:

ازاشكذر تا خرانق ۶۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرانق تا بندر بوشهر۸۰۱كيلومتر است و فاصله خرانق تا مشهد مقدس ۸۳۹كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خرانق به رباط پشت بادام:

از خرانق تا رباط پشت بادام ۱۲۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط پشت بادام تا بندر بوشهر ۹۲۸كيلومتر است و فاصله رباط پشت بادام تا مشهد مقدس ۷۱۲كيلومتر است. جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رباط پشت بادام به طبس:

از رباط پشت بادام تا طبس ۱۶۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا بندر بوشهر ۱۰۹۰كيلومتر است و فاصله طبس تا مشهد مقدس ۵۵۰كيلومتر است . جاده بصورت دو طرفه اصلي)

طبس به ديهوك:

ازطبس تا ديهوك ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديهوك تا بندر بوشهر۱۱۷۰كيلومتر است و فاصله ديهوك تا مشهد مقدس ۴۷۰كيلومتر است . جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ديهوك به فردوس :

از ديهوك تا ميدان اول فردوس ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فردوس تا بندر بوشهر ۱۲۸۲کيلومتر است و فاصله فردوس تا مشهد مقدس ۳۵۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به بجستان:

ازميدان اول فردوس تا بجستان ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تا بندر بوشهر ۱۳۴۸كيلومتر است وفاصله بجستان تا مشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است .( قسمتي از جاده بصورت دو طرفه و قسمتي ديگر ازجاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فيض آباد:

از بجستان تا ميدان اول فيض آباد ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا بندر بوشهر ۱۴۳۳كيلومتراست و فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس ۲۰۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به تربت حيدريه:

ازميدان اول فيض آباد تاميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۵۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا بندر بوشهر ۱۴۹۰كيلومتراست و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا بندر بوشهر ۱۶۰۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد :

از ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر بوشهرتا مشهد مقدس ۱۶۴۰ كيلومتراست. ( جاده بصورت آزاد راه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به بندر بوشهر

ضمنا"نقاط دیدنی استان بوشهر در خط سیر جاده و شهر بوشهر بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: بوشهر

مقصد سفر: ديلم

مسیرسفر: بوشهر- بندر ريگ- گناوه- ديلم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده سليمان بن علي- مركز خريد ديلم- روستاي حصار- نخلستان هاي آب پخش- زيارتگاه بي مره .

2-مبدأ سفر: بوشهر

مقصد سفر: عسلويه

مسیرسفر: بوشهر- دلوار- دير- بندر طاهري- عسلويه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كلات بوجير- منطقه نمونه گردشگري دلوار- تل بردي- قلعه بردستان- منزل و موزه شهيد رئيس علي دلواري- خور دلوار- شهر قديمي سيراف- روستاي هاله- منطقه ناي بند.

3-مبدأ سفر: بوشهر

مقصد سفر: عسلويه

مسیرسفر: بوشهر- خورموج- اهرم- بردخون دير- بندر طاهري- عسلويه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : نخلستان هاي اهرم- قلعه زايرخضرخان- قلعه محمدخان دشتي- كوه نمك جاشك-چشمه هاي آبگرم اهرم- روستاي هاله- عمارت شيرينه و منطقه توريستي نبگه .

4-مبدأ سفر: بوشهر

مقصد سفر: دشتستان

مسیرسفر: بوشهر- دشتستان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي مشير- كاخ هاي هخامنشي- آبشار زيراه - چهل خانه- منطقه طبيعي زيراه .

5-مبدأ سفر: بوشهر

مقصد سفر: پشت پر

مسیرسفر: بوشهر- پشت پر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبشار رودفارياب- كوشك اردشير- گور دختر .

نقاط دیدنی شهرو حومه بوشهر :

قدمگاه عباس علی – امامزاده محمد باقر – کلیسای ارامنه – آرامگاه امامزاده عبدالمهیمن – شهر باستانی ریشهر – موزه مردم شناسی بوشهر – آرامگاه میر محمد حنفیه درجزیره خارک – مدرسه تاریخی سعادت مظفری بوشهر – عمارت ملک در محله بهمنی – آب انبار قوام .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:20  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:ازمشهد به بيرجند ۴۸۶ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، ملك آباد،تربت حيدريه ، گناباد،خضري،قائن ،آرين شهر (سده)، بيرجند.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر بيرجند۴۴۹کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا بيرجند۳۳۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به گناباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا گناباد ۱۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گناباد تا مشهد مقدس ۲۷۸ كيلومتر است و فاصله گناباد تا بيرجند ۲۰۸ كيلومتر است .(قسمتي از جاده جاده بصورت بزرگراه و قسمتي ديگر بصورت جاده دو طرفه)

گناباد به خضري:

از گناباد تا خضري ۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خضري تا مشهد مقدس ۳۲۵ كيلومتر است و فاصله خضري تا بيرجند ۱۶۱ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خضري به قائن:

از خضري تا قائن ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائن تا مشهد مقدس ۳۸۱ كيلومتر است  و فاصله قائن تا بيرجند ۱۰۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قائن به آرين شهر(سده):

از قائن تا آرين شهر ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آرين شهر تا مشهد مقدس۴۳۱ كيلومتر است و فاصله آرين شهر تا بيرجند ۵۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آرين شهر(سده) به بيرجند:

از آرين شهر تا بيرجند ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيرجند تا مشهد مقدس ۴۸۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)


مسیر پیشنهادی:از بيرجند به مشهد ۴۸۶ كيلومتر

مسير يابي : بيرجند، آرين شهر (سده)، قائن، خضري ، گناباد، تربت حيدريه ، ملك آباد، مشهد.

بيرجند به آرين شهر( سده):

ازبيرجند تا آرين شهر ( سده )۵۵كيلومتر است و فاصله آرين شهر ( سده) تامشهد مقدس ۴۳۱كيلومتر است.  ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آرين شهر( سده) به قائن:

از آرين شهر ( سده ) تا قائن ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائن تا بيرجند ۱۰۵كيلومتر است و فاصله قائن تا مشهد مقدس ۳۸۱كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قائن به خضري:

از قائن تا خضري۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خضري تا بيرجند ۱۶۱كيلومتر است و فاصله خضري تا مشهد مقدس ۳۲۵ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خضري به گناباد:

ازخضري تا گناباد ۴۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گناباد تا بيرجند ۲۰۸ كيلومتر است و فاصله گناباد تا مشهد مقدس ۲۷۸ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

گناباد به تربت حيدريه:

از گناباد تا تربت حيدريه ۱۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا بيرجند ۳۳۶ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است .(قسمتي از جاده جاده بصورت بزرگراه و قسمتي ديگر بصورت جاده دو طرفه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازتربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه قاصله ملك آباد تا بيرجند ۴۴۹ كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به مشهد:

از ملك آباد تا مشهد۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا بيرجند ۴۸۶ كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه)


مسير مشهد مقدس به بيرجند

ضمنا"نقاط دیدنی استان خراسان جنوبی در خط سیر جاده و شهر بيرجند بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: بيرجند

مقصد سفر: روستاي چنشت

مسیرسفر: بيرجند- مزاركاهي- روستاي چنشت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده بي بي زينب خاتون- روستاي چنشت- غارهاي زيبا- امامزاده سيد حامد علوي .

2-مبدأ سفر: بيرجند

مقصد سفر: روستاي درميان

مسیرسفر: بيرجند- اسديه- روستاي درميان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : بناهاي تاريخي محور بيرجند- شهر باستاني اسديه- قلعه تاريخي فورگ- روستاي فورگ- روستاي درميان .

3-مبدأ سفر: بيرجند

مقصد سفر: قاين

مسیرسفر: بيرجند- قاين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : جاذبه هاي تاريخي و طبيعي .

4-مبدأ سفر: بيرجند

مقصد سفر: روستاي خور

مسیرسفر: بيرجند- خوسف- روستاي خور

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : شهر خوسف- آرامگاه ابن حسام خوسفي- روستاي خور .

5-مبدأ سفر: بيرجند

مقصد سفر: روستاي ماخونيك

مسیرسفر: بيرجند- سربيشه- روستاي ماخونيك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : روستاي تاريخي ماخونيك- معادن بازالت سربيشه .

6-مبدأ سفر: بيرجند

مقصد سفر: كريمو

مسیرسفر: بيرجند- سرايان- منطقه ييلاقي مصعبي و كريمو

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : بناهاي تاريخي شهر سرايان- كاخك و روستاهاي زيباي مصعبي و كريمو- امامزاده سلطان كريم شاه- امامزاده مصيب .

نقاط دیدنی شهرو حومه بیرجند :

آب انبار حاج ملک – مقبره آیتی – مصلای مسجد جامع خوسف – باغ و عمارت امیر آباد – آبشار چهارده – خانه فرهنگ – خانه علوی – آرامگاه حسان الدوله – حسینه نواب – بند دره بیرجند – بازار بیرجند – موزه باستان شناسی و مردم شناسی – مسجد جامع – ارگ کلاه فرنگی- آرامگاه حکیم ابوحامد – قلعه پایین- عمارت اکبریه – حسینیه شوکتیه – غار چنشت – مسجد جامع هندوالان – باغ و عمارت تاریخی شوکت آباد – آرامگاه ابن حسام خوسفی – عمارت و باغ رحیم آباد – مدرسه شوکتیه .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:19  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول:مشهد مقدس به تبريز ۱۵۱۵ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور، سبزوار، داورزن، ميامي، شاهرود،د امغان، سمنان، گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه ) ،ميدان اول شهر كرج ،هشتگرد، آبيك،قزوين،تاكستان،ابهر،زنجان، بستان آباد، تبريز .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر تبريز ۱۴۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر تبريز ۱۳۹۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر تبريز ۱۲۸۵كيلومتراست.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا تبريز۱۲۰۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا تبريز ۱۰۹۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا تبريز ۱۰۳۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا تبريز ۹۶۶كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا تبريز ۸۵۴ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا تبريز ۷۳۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا تبريز ۷۰۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا تبريز ۶۳۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا تبريز ۵۷۷ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تاتبريز ۵۴۲ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا تبريز ۵۲۴كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوین تا تبريز ۴۶۵ كيلومتراست.( جاده بصورت آزاد راه)

قزوین به تاکستان:( از اتوبان)

از قزوين تا تاكستان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان تا مشهد مقدس۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله تاكستان تا تبريز ۴۲۳ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به ابهر:( اتوبان)

ازتاكستان تا ابهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است و فاصله ابهر تا تبريز ۳۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ابهر به زنجان :( از اتوبان)

ازابهر تا ميدان ورودي زنجان ۸۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است و فاصله زنجان تا تبريز ۲۹۰ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

زنجان به بستان آباد:( ازاتوبان)

اززنجان تا بستان آباد ۲۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس۱۴۶۵ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا تبريز۵۰ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به تبريز:(از اتوبان)

از بستان آباد تاورودي شهر تبريز ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا مشهد مقدس ۱۵۱۵ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

مسیر پیشنهادی اول:تبريز به مشهد مقدس  ۱۵۱۵ كيلومتر

مسير يابي: تبريز، بستان آباد، زنجان ، ابهر، تاكستان ، قزوين ، آبيك ، هشتگرد، ميدان اول شهر كرج ، تهران( پل افسريه ) ، ايوانكي ، گرمسار، سمنان ، دامغان، شاهرود، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور، ملك آباد ، مشهد مقدس .

تبريز به بستان آباد :

از تبريز تا بستان آباد ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا تبريز ۵۰ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۶۵ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به زنجان :

ار بستان آباد تا زنجان ۲۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا تبريز ۲۹۰ كيلومتر است و فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

زنجان به ابهر:

از زنجان تا ابهر ۸۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا تبريز ۳۷۸كيلومتر است و فاصله ابهر تا مشهد مقدس ۱۱۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ابهر به تاكستان:

از ابهر تا تاكستان ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان  تا تبريز ۴۲۳كيلومتر است و فاصله تاكستان تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به قزوين:

ازتاكستان تا قزوين ۴۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا تبريز۴۶۵كيلومتر است و فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

قزوين به آبيك:

ازميانه كمر بندي قزوين به آبيك ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تاتبريز ۵۲۴كيلومتر است و فاصله آبيك تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به هشتگرد:

ازآبيك تا هشتگرد ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا تبريز ۵۴۲كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس ۹۷۳كيلومتر است . ( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج:

ازهشتگرد تا ميدان اول شهر كرج۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان اول شهر كرج تا تبريز ۵۷۷كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه ):

ازميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه)(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه درنتيجه تهران(پل افسريه) تا تبريز ۶۳۵كيلومتر است و فاصله تهران( پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

از تهران( پل افسريه) تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تاتبريز ۷۰۱كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا تبريز ۷۳۵يلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا تبريز ۸۵۴كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا تبريز ۹۶۶كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا تبريز۱۰۳۲كيلومتر است و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا تبريز ۱۰۹۳كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا تبريز ۱۲۰۹كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تاتبريز ۱۲۸۵كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا تبريز ۱۳۹۵كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا تبريز ۱۴۷۸كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا تبريز ۱۵۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)


مسیر پیشنهادی دوم: از مشهد مقدس به تبريز ۱۵۳۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد مقدس، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد،تنگراه، كاليگش، مينودشت ،آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك،اول كمر بندي ساري، انتهاي كمر بندي ساري، قائم شهر،بابل، بابلسر،فريدونكار، محمود آباد،نور،رويان ،سيسنگان ،نوشهر،چالوس،نمك آبرود،عباس آباد، تنكابن، رامسر،چابكسر،كلاچاي،رودسر ،لنگرود،لاهيجان ،آستانه اشرفيه، كوچصفهان،رشت،بندر انزالي،رضوان شهر، پره سر، اسالم ، تالش ، ليسار، حويق ،لوندويل، آستارا، نمين،ميدان علي سرباز اردبيل، ميدان بسيج اردبيل، نير، سراب، دودوزان، بستان آباد، تبريز .

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا تبريز۱۴۸۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا تبريز۱۴۰۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا تبريز۱۳۷۳كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تا تبريز۱۳۴۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تاتبريز۱۲۷۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا تبريز۱۲۳۴کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا تبريز۱۱۹۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا تبريز۱۱۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا تبريز۱۰۸۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا تبريز۱۰۷۱كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا تبريز۱۰۴۶كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا تبريز۱۰۳۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا تبريز۱۰۲۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا تبريز۱۰۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا تبريز۱۰۰۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا تبريز۹۷۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا تبريز۹۴۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا تبريز۹۲۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا تبريز۹۱۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا تبريز۸۸۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا تبريز۸۷۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا تبريز۸۶۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا تبريز۸۵۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سورك به اول كمر بندي ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا تبريز۸۴۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري: 

از اول كمر بندي ساري( ميدان هلاال احمر) تاانتهاي كمر بندي شهر ساري( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمر بندي ساري( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا تبريز۸۳۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به قائم شهر :

ازانتهاي كمر بندي ساري تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا تبريز۸۱۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا تبريز۷۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابل به بابلسر:

ازبابل تا ميدان بسيج بابلسر۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كيلومتر است و فاصله بابلسر تا تبريز۷۷۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به فريدونكار:

از بابلسر تا فريدونكار ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا تبريز۷۶۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به محمود آباد:

از فريدونكار تا محمود آباد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس۷۸۹ كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا تبريز۷۴۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به نور:

از محمود آباد تا نور ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كيلومتر است و فاصله نور تا تبريز۷۱۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نور به رويان:

از نور تا رويان ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كيلومتر است و فاصله رويان تا تبريز۷۱۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رويان به سيسنگان :

از رويان تا سيسنگان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس۸۲۹ كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا تبريز۷۰۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به نوشهر :

از سيسنگان تا نوشهر ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كيلومتر است و فاصله نوشهر تا تبريز۶۷۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به چالوس :

از نوشهر به چالوس ۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كيلومتر است و فاصله چالوس تا تبريز۶۶۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چالوس تا نمك آبرود:

از چالوس تا نمك آبرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا تبريز۶۴۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به عباس آباد:

از نمك آبرود تا عباس آباد ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا تبريز۶۳۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به تنكابن:

از عباس آباد تا تنكابن ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كيلومتر است و فاصله تنكابن از تبريز۶۰۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به رامسر :

از تنكابن تا رامسر۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس۹۴۵ كيلومتر است  و فاصله رامسر تا تبريز۵۸۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به چابكسر :

از رامسر تا چابكسر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله چابكسر تا تبريز۵۷۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر به كلاچاي:

از چابكسر تا كلاچاي ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷ كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا تبريز۵۵۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به رودسر:

ازکلاچای تا رود سر۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا تبريز۵۴۰ کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به لنگرود:

از رود سر تا لنگرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كيلومنر است و فاصله لنگرود تا تبريز۵۲۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به لاهيجان :

از لنگرود تا لاهيجان ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا تبريز۵۱۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به آستانه اشرفيه:

از لاهيجان تا آستانه اشرفيه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا تبريز۵۰۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

آستان اشرفيه به كوچصفهان:

از آستانه اشرفيه تا كوچصفهان ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا تبريز۴۸۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به رشت :

از كوچصفهان تا ميدان جانبازان رشت ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است. و فاصله رشت تا تبريز۴۷۳ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

رشت به بندر انزلي:

از رشت تا بندر انزلي ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا تبريز۴۳۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بندر انزلي به رضوان شهر:

از بندر انزلي تا رضوان شهر ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا تبريز۴۰۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي )

رضوان شهر به پره سر:

از رضوان شهر تا پره سر ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا مشهد مقدس۱۱۴۲ كيلومتر است و فاصله پره سر تا تبريز۳۸۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به اسالم:

از پره سر تا اسالم ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸ كيلومتر است و فاصله اسالم تا تبريز۳۷۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به تالش :

از اسالم تا تالش ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله تالش تا تبريز۳۶۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تالش به ليسار :

از تالش تا لیسار ۱۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله لیسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷ کیلومتر است و فاصله لیسار تا تبريز۳۴۳ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي )

ليسار به حويق:

از ليسار تا حويق ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸ كيلومتر است و فاصله حويق تا تبريز۳۲۲كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرف اصلي )

حويق به لوندويل:

از حويق تا لوندويل ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لوندويل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷ كيلومتر است و فاصله لوندويل تا تبريز۳۰۳ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

لوندويل به آستارا:

از لوندويل تا آستارا ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰ كيلومتر است و فاصله آستارا تا تبريز۲۹۰ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

آستارا به نمين :

از آستارا تا نمين ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶ كيلومتر است و فاصله نمين تا تبريز ۲۳۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي )

نمين به اردبيل :

از نمين تا  ميدان علي سرباز اردبيل ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است و فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تاتبريز ۲۱۰ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

از ميدان علي سرباز اردبيل به ميدان بسيج( كمر بندي اردبيل): 

از میدان علی سرباز اردبیل تا میدان بسیج اردبیل ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله میدان بسیج اردبیل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹ کیلومتر است  و فاصله ميدان بسيج اردبيل تا تبريز ۲۰۱ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

ميدان بسيج اردبيل به نير :

ازميدان بسيج اردبيل تا نير ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نير تا مشهد مقدس ۱۳۶۲ كيلومتر است و فاصله نير تا تبريز ۱۶۸ كيلومتر است .(جاده  بصورت بزرگراه)

نير به سراب:

از نير تا سراب ۴۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سراب تا مشهد مقدس ۱۴۰۸ كيلومتر است  و فاصله سراب تا تبريز ۱۲۲ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سراب به دودوزان:

از سراب تا دودوزان ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دودوزان تا مشهد مقدس ۱۴۴۷ كيلومتر است و فاصله دودوزان تا تبريز ۸۳ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دودوزان به بستان آباد:

از دودوزان تا بستان آباد ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۸۰ كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا تبريز ۵۰ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بستان آباد به تبريز:(از اتوبان)

از بستان آباد تاورودي شهر تبريز ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تبريز تا مشهد مقدس ۱۵۳۰ كيلومتر است. (جاده بصورت آزاد راه)

مسیر پیشنهادی دوم: از تبريز به مشهد مقدس ۱۵۳۰ كيلومتر

 مسير يابي :تبريز ، بستان آباد، دو دوزان، سراب، نير ، ميدان بسيج اردبيل،ميدان علي سرباز اردبيل، نمين، آستارا، لونديل، حويق، ليسار، تالش،اسالم،پره سر،رضوان شهر،بندر انزلي ،رشت ، كوچصفهان ،آستانه اشرفيه، لاهيجان، لنگرود، رودسر،كلاچاي،چابكسر،رامسر،تنكابن،عباس آباد،نمك آبرود، چالوس، نوشهر،سيسنگان، رويان،نور،محمود آباد،فريدونكار،بابلسر،بابل،قائم شهر،اول كمر بندي ساري،انتهاي كمر بندي ساري، سورك ،نكا،رستمكلاه،بهشهر،گلوگاه،بندر گز،كردكوي،گرگان،فاضل آباد،علي آباد، خانبين، دلند ،آزادشهر،مينودشت ،كاليگش، تنگراه،چمن بيد،آشخانه،بجنورد،شيروان،فاروج، قوچان، مشهدمقدس.

تبريز به بستان آباد :( از اتوبان)

از تبريز تا بستان آباد ۵۰كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله بستان آباد تا تبريز ۵۰كيلومتر است و فاصله بستان آباد تا مشهد مقدس ۱۴۸۰كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

بستان آباد به دودوزان:

از بستان آباد تا دو دوزان ۳۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دودوزان تا تبريز ۸۳كيلومتر است و فاصله دودوزان تا مشهد مقدس ۱۴۴۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دو دوزان به سراب:

از دودوزان تا سراب ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله سراب تا تبريز ۱۲۲كيلومتر است و فاصله سراب تا مشهد مقدس ۱۴۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سراب به نير:

از سراب تا نير ۴۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نير تا تبريز ۱۶۸كيلومتر است و فاصله نير تا مشهد مقدس ۱۳۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نير به ميدان بسيج اردبيل:

ازنير تاميدان بسيج اردبيل ۳۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان بسيج اردبيل تا تبريز ۲۰۱كيلومتر است و فاصله ميدان بسيج اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان بسيج اردبيل به ميدان علي سرباز اردبيل:

از ميدان بسيج اردبيل تا ميدان علي سرباز اردبيل ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا تبريز ۲۱۰ كيلومتر است و فاصله ميدان علي سرباز اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

اردبيل به نمين:

ازميدان علي سرباز اردبيل تا نمين ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا تبريز ۲۳۴كيلومتر است و فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نمين به آستارا :

از نمين تا آستارا ۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا تبريز ۲۹۰كيلومتراست و فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آستارا به لونديل:

از آستارا تا لونديل ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لونديل تا تبريز ۳۰۳كيلومتراست و فاصله لونديل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لونديل به حويق:

از لونديل تا حويق ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا تبريز ۳۲۲كيلومتر است و فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

حويق به ليسار:

از حويق تا ليسار ۲۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  ليسار تاتبريز ۳۴۳كيلومتر است و فاصله ليسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ليسار به تالش:

از ليسار تا تالش ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا تبريز ۳۶۲كيلومتر است و فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تالش به اسالم:

از تالش تا اسالم ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا تبريز ۳۷۲كيلومتر است و فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به پره سر:

از اسالم به پره سر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا تبريز ۳۸۸كيلومتر است و فاصله پره سر تا مشهد مقدس ۱۱۴۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به رضوان شهر :

از پره سر تا رضوان شهر ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تاتبريز ۴۰۳كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رضوان شهر به بندر انزلي:

از رضوان شهر تا بندر انزلي ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تاتبريز ۴۳۸كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بندر انزلي به رشت :

از بندر انزلي تا رشت ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا تبريز ۴۷۳كيلومتر است و فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رشت  به كوچصفهان :

از رشت تا كوچصفهان ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا تبريز ۴۸۷كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به آستانه اشرفيه:

از كوچصفهان تا آستانه اشرفيه ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا تبريز ۵۰۳كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

آستانه اشرفيه به لاهيجان :

از آستانه اشرفيه تا لاهيجان ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا تبريز ۵۱۳كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به لنگرود:

ازلاهيجان تا لنگرود ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا تبريز ۵۲۷كيلومتر است و فاصله لنگرود تا مشهد مقدس ۱۰۰۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به رود سر:

ازلنگرود تا رود سر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودسر تا تبريز ۵۴۰كيلومتر است و فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به كلاچاي:

ازرودسر تا كلاچاي ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا تبريز ۵۵۳كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به چابكسر:

از كلاچاي تا چابكسر ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا تبريز ۵۷۲كيلومتر است و فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر يه رامسر:

از چابكسر تا رامسر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا تبريز ۵۸۵كيلومتر است و فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به تنكابن:

از رامسر تا تنكابن ۲۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن تا تبريز ۶۰۸كيلومتر است و فاصله تنكابن تا مشهد مقدس ۹۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به عباس آباد:

از تنكابن تا عباس آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا تبريز ۶۳۰كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به نمك آبرود :

ازعباس آباد تا نمك آبرود ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا تبريز ۶۴۹كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به چالوس:

از نمك آبرود تا چالوس ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا تبريز ۶۶۲كيلومتر است و فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

چالوس به نوشهر :

ازچالوس تا نوشهر ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا تبريز ۶۷۰كيلومتر است و فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به سيسنگان:

از نوشهر تا سيسنگان ۳۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا تبريز ۷۰۱كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به رويان:

از سيسنگان تا رويان ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا تبريز ۷۱۳كيلومتر است و فاصله  رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رويان به نور:

از رويان تا نور ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تاتبريز ۷۱۹كيلومتر است و فاصله نور تا مشهد مقدس ۸۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نور به محمود آباد:

از نور تا محمود آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تاتبريز ۷۴۱كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به فريدونكار:

ازمحمود آباد تا فريدونكار ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا تبريز ۷۶۶يلومتر است و فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به بابلسر:

از فريدنكار تا بابلسر ۱۱كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بابلسر تا تبريز ۷۷۷كيلومتر است و فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به بابل:

از بابلسر تا بابل ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا تبريز ۷۹۶كيلومتر است و فاصله بابل تا مشهد مقدس ۷۳۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بابل به قائم شهر:

ازبابل به ميدان ساعت قائم شهر ۱۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا تبريز ۸۱۴كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس ۷۱۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به اول كمر بندي ساري:

از فائم شهر تا اول كمر بندي ساري ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول كمر بندي ساري تا تبريز ۸۳۳كيلومتر است و فاصله اول كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۹۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري تا انتهاي كمر بندي ساري ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري تا تبريز ۸۴۱كيلومتر است و فاصله انتهاي كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به سورك:

ازانتهاي كمر بندي ساري( ميدان هلال احمرساري) تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا تبريز ۸۵۴كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا اتبريز ۸۶۵كيلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا تبريز ۸۷۷كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا تبريز ۸۸۷كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تاتبريز ۹۱۲كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تاتبريز ۹۲۵كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا تبريز ۹۴۰كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا تبريز ۹۷۰كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا تبريز ۱۰۰۰كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا تبريز ۱۰۱۱كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا تبريز ۱۰۲۷كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا تبريز ۱۰۳۳كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا تبريز ۱۰۴۶كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تا تبريز ۱۰۷۱كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا تبريز ۱۰۸۰كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا تبريز ۱۱۱۵كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا تبريز ۱۱۹۵كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا تبريز ۱۲۳۴كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا تبريز ۱۲۷۹كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا تبريز ۱۳۴۲كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا تبريز ۱۳۷۳كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا تبريز ۱۴۰۵كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا تبريز ۱۴۸۰كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تاتبريز ۱۵۳۰كيلومتر است. ( جاده بصورت بزرگراه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان آذربایجان شرقی در خط سیر جاده و شهر تبريز بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: بندر شرفخانه

مسیرسفر: تبريز- صوفيان- شبستر- شرفخانه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مقبره شيخ محمود شبستري- بندر شرفخانه (درياچه اروميه).

2-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: كليبر

مسیرسفر: تبريز- اهر- كليبر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي گويجه بل- سدستارخان- مقبره شيخ شهاب الدين اهري- قلعه بابك- جنگلهاي ارسباران .

3-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: جلفا

مسیرسفر: تبريز- صوفیان- مرند- اشتبين- جلفا

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي پيام- پيست اسكي و منطقه سياحتي دهكده پيام- مسجد جامع مرند- كليساي سنت استپانوس- آسياب خرابه- مجموعه تمام كردشت- روستاي اشتبين .

4-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: مراغه

مسیرسفر: تبريز- آذرشهر- عجب شير- بناب- مراغه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : معبد مهر آذرشهر- بندر رحمانلو- مسجد مهرآباد- آثار تاريخي مراغه- قلعه جام.

5-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: كندوان

مسیرسفر: تبريز- اسكو- كندوان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : باغات اسكو- روستاي سياحتي صخره اي كندوان- ارشد چمني- قلعه سلطان .

6-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: سهند

مسیرسفر: تبريز- سعيدآباد- ايرانق- سهند

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پيست اسكي سهند- تالاب قوري گل- قلعه كمال .

7-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: ورزقان

مسیرسفر: تبريز- خواجه- سرند- ورزقان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : چيچكلو- هفت چشمه- گل آخور- سد زرآباد .

8-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: هوراند

مسیرسفر: تبريز- اهر- هوراند

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه پشتو- هوراند- آبگرم متعلق- قلعه قهقهه- بازار قديمي اهر .

9-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: هشترود

مسیرسفر: تبريز- بستان آباد- قره چمن- هشترود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبگرم بستان آباد- قلعه ضحاك- غار آغ بولاق- تالاب هاي يانيق گلي و زولبين گلي .

10-مبدأ سفر: تبريز

مقصد سفر: سراب

مسیرسفر: تبريز- بستان آباد- سراب

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد جامع سراب- موزه عشاير- آبگرم اسب فروشان- قله بزقوش- سنگ نوشته رازليق .

نقاط دیدنی شهرو حومه تبریز :

مسجد تاج الدین علیشاه( ارک علیشاه )- ائل گلی ( شاه گلی) – مسجد کبود- ساختمان شهرداری تبریز- موزه مشروطیت تبریز- موزه شهر تبریز- مسجد جامع- آرامگاه سید حمزه- پل تاریخی آجی چای – کلیسای مریم مقدس – بقعه عون بن علی و زیدبن علی – باغ گلستان – مدرسه تاریخی اکبریه – مقبره الشعرا – خانه مشروطیت – نارین قلعه سردری – بازار امیر- امامزاده جمال – کلیسای پروتستان – مدرسه طالبیه .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:18  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول:ازمشهد به تهران ۸۸۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه ) .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد۳۷ كيلومتر است( آزاد راه باغچه)كه در نتيجه فاصله ملك آباد تاشهرمقدس مشهد ۳۷كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا شهر تهران ۸۴۳ كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه )

توضيح بيشتر : البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به ملك آباد رفت كه فاصله ان ۲۸كيلومتر است كه ۹كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران محسوب نمي كنم.( جاده بصورت دو طرف اصلي)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)۸۳ كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر تهران ۷۶۰ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس۲۳۰كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر تهران ۶۵۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن۷۶ كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶ كيلومتر است و فاصله داورزن تا تهران۵۷۴  كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي ۱۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲ كيلومتر است و فاصله ميامي تا تهران ۴۵۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۱كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳ كيلومتراست و فاصله شاهرود تا تهران  ۳۹۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان ۶۶كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است و فاصله دامغان تا تهران ۳۳۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱ كيلومتر است و فاصله سمنان تا تهران ۲۱۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار ۱۱۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰كيلومتر است و فاصله گرمسار تا تهران ۱۰۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا تهران ۶۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از تهران به مشهد ۸۸۰ كيلومتر

مسير يابي:تهران(پل افسريه ) ،ايوانكي، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، ميامي، داورزن، سبزوار، نيشابور، ملك آباد، مشهد مقدس.

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

از تهران تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا تهران ۶۶كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا تهران ۱۰۰كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا تهران ۲۱۹كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا تهران ۳۳۱ كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا تهران ۳۹۷ كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا تهران ۴۵۸كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا تهران ۵۷۴كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا تهران ۶۵۰كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا تهران ۷۶۰كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا تهران ۸۴۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر : البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به مشهد مقدس رفت كه فاصله ان ۲۸كيلومتر است كه ۹كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران محسوب نمي كنم.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا تهران ۸۸۰كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

مسير تهران به مشهد مقدس قطعه اول

مسير مشهد مقدس به تهران(قطعه دوم)

مسیر پیشنهادی دوم: ۹۳۵ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد، تنگراه، كاليگش، مينودشت، آزادشهر، دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك، ساري،اول كمر بندي ساري، اول جاده قائم شهر، قائم شهر،بابل، آمل،گزنك،پلور،آبعلي، رودهن، تهران.

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا مشهد مقدس 50 كيلومتر است و فاصله چناران تا تهران ۸۸۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا تهران ۸۱۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا تهران ۷۷۸كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله فاروج تا تهران ۷۴۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا تهران ۶۸۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا تهران ۶۳۹کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي و در حال تبديل شدن به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا تهران ۶۰۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا تهران ۵۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا تهران ۴۸۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا تهران ۴۷۶كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا تهران ۴۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا تهران ۴۳۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا تهران ۴۳۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا تهران ۴۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا تهران ۴۰۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا تهران ۳۷۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا تهران ۳۴۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا تهران ۳۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا تهران ۳۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا تهران ۲۹۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا تهران ۲۸۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا تهران ۲۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا تهران ۲۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا تهران ۲۴۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 اول كمر بندي ساري به اول جاده قائم شهر: 

از اول كمر بندي ساري( ميدان هلاال احمر) تااول جاده قائم شهر( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده قائم شهر( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا تهران ۲۳۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ساري به قائم شهر :

ازساري تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا تهران ۲۱۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا تهران ۲۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به آمل:

از بابل تا آمل ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آمل تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله آمل تا تهران ۱۷۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آمل به گزنك:

از آمل تا گزنك۷۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گزنك تا مشهد مقدس۸۴۲ كيلومتر است و فاصله گزنك تا تهران ۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

گزنك به پلور:

از گزنك تا پلور ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پلور تا مشهد مقدس ۸۶۳ كيلومتر است و فاصله پلور تا تهران ۷۲كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

پلور به آبعلي:

از پلور تا آبعلي۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبعلي  تا مشهد مقدس ۸۸۸ كيلومتر است و فاصله آبعلي تا تهران ۴۷كيلومتر است.(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آبعلي به رودهن :

از آبعلي تا رودهن ۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودهن تا مشهد مقدس ۸۹۵ كيلومتر است و فاصله رودهن تا تهران ۴۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رودهن به تهران:

از رودهن تا تهران( انتهاي بزرگراه افسريه) ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران تا مشهد مقدس ۹۳۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان تهران در خط سیر جاده وشهر تهران بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: ديزين

مسیرسفر: آزاد راه تهران- كرج- جاده چالوس

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سد اميركبير- پيست اسكي بين المللي ديزين پيست اسكي خور (ارنگه رود) - شهرستانك - كاخ قاجاري- غار يخ مراد .

2-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: ورامين

مسیرسفر: تهران - ري - ورامين

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : چشمه علي- ديوارري- تپه ميل ورامين- معبد آناهيتا- برج طغرل .

3-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: امامزاده داوود

مسیرسفر: تهران- جاده كن، سولقان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : غار بيوك آقا- روستاي سنگان – آبشار سنگان- آستانه مقدس امامزاده داوود.

4-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: فيروزكوه

مسیرسفر: تهران- جاجرود- دماوند- فيروزكوه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : درياچه تار- غار رودافشان- روستاي جليزمند (تنگ واشي)- پارك جنگلي سرخه حصار- چشمه آب معدني اعلاء- دره زيباي هرانده- رودخانه نمرود- غار بورنيك- درياچه تار .

5-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: بهشت زهرا

مسیرسفر: تهران- شهر ري- بهشت زهرا

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : حرم حضرت عبدالعظيم- قبور شهدا- بهشت زهرا- حرم مطهر امام خميني (ره) .

6-مبدأ سفر: تهران

مقصد سفر: لواسانات

مسیرسفر: تهران- جاده لشكرك- لواسانات- جاده اوشان به فشم و شمشك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : دشت هويج (كجار)- قلعه دختر- غار هملون- دره تلخاب- روستاي لالان- آبشار شكراب- پيست شمشك .

نقاط دیدنی شهرو حومه تهران :

برج آزادی – مسجد شهید مطعری ( سپهسالار) – مسجد امام خمینی ( شاه یا سلطانی ) –مجموعه تاریخی بازار تهران – موزه ملی ایران – سر در باغ ملی – مدرسه دارالفنون – مسجد جامع – کاخ گلستان – امامزاده داوود – امامزاده زید – بقعه سر قبرآقا- موزه فرش – موزه آبگینه – عمارت تاریخی شمس العماره – عمارت تاریخی مسعودیه – موزه جواهرات ملی – موزه هنرهای ملی ایران – کلیسای سورپ گورگ – کلیسای طاوس – کاخ مرمر- عمارت باغ فردوس- عمارت و باغ فرمانیه – خانه مشیر الدوله پیرنیا – امامزاده یحیی – امامزاده سید اسماعیل – منار محله پامنار – برج میلاد .


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:18  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:از مشهد به خرم آباد ۱۳۰۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم، سه راهي سلفچگان، اراك، توره،بروجرد،چالانچولان، زاغه، خرم آباد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر خرم آباد ۱۲۶۳کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر خرم آباد۱۱۸۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر خرم آباد۱۰۷۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا خرم آباد۹۹۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا خرم آباد ۸۷۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا خرم آباد۸۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا خرم آباد ۷۵۱كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا خرم آباد۶۳۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا خرم آباد ۵۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا خرم آباد۳۴۸کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا خرم آباد ۲۹۸کیلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به اراک:

از سه راهی سلفچگان تا اول کمر بندی جنوبی شهر اراک ۸۶کیلومتر است  در نتیجه فاصله اراک تا شهر مقدس مشهد ۱۰۸۸کیلومتر است .و فاصله اراک تا خرم آباد ۲۱۲کیلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

اراک به توره:

از اول کمر بندی جنوبی شهر اراک( میدان محیط زیست) تا توره۴۹ کبلومتر است در نتیجه فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ کیلومتر است و فاصله توره تا خرم آباد ۱۶۳کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

توره به بروجرد:

از توره تا میدان اول بروجرد۶۲ کیلومتر است در نتیجه فاصله بروجرد تا مشهد مقدس ۱۱۹۹ کیلومتر است و فاصله بروجرد تا خرم آباد ۱۰۱کیلومتر است.(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

بروجرد به چالانچولان:

 از بروجرد تا چالانچولان ۲۵ کیلومتر است در نتیجه فاصله چالانچولان تا مشهد مقدس ۱۲۲۴ کیلومتر است و فاصله چالانچولان تا خرم آباد۷۶کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالانچولان به زاغه:

ازچالانچولان به زاغه۳۶ کیلومتر است در نتیجه فاصله زاغه تا مشهد مقدس۱۲۶۰ کیلومتر است و فاصله زاغه تا خرم آباد ۴۰کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

زاغه به خرم آباد :

از زاغه تا خرم آباد(اول بلوارشریعتی) ۴۰کیلومتراست در نتیجه فاصله خرم آباد تا مشهد مقدس ۱۳۰۰ کیلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:ازخرم آبادبه مشهد مقدس ۱۳۰۰ كيلومتر

مسير يابي:خرم آباد، زاغه ،چالانچولان، بروجرد، توره ، اراك، سه راهي سلفچگان، قم، گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، ميامي، داورزن، سبزوار، نيشابور، ملك آباد، مشهدمقدس.

 خرم آبادبه زاغه :

ازخرم آباد(اول بلوار شريعتي) به زاغه ۴۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زاغه تا خرم آباد ۴۰ كيلومتر است و فاصله زاغه تا مشهد مقدس ۱۲۶۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

زاغه به چالانچولان:

از زاغه تا چالانچولان ۳۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالانچولان تا خرم آباد۷۶ كيلومتر است و فاصله چالانچولان تا مشهد مقدس ۱۲۲۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالانچولان به بروجرد:

ازچالانچولان تاميدان اول بروجرد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بروجرد تا خرم آباد۱۰۱ كيلومتر است و فاصله بروجرد تا مشهد مقدس ۱۱۹۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بروجرد به توره:

ازميدان اول بروجرد تا توره ۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله توره تا خرم آباد۱۶۳ كيلومتر است و فاصله توره تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

توره به اراك:

ازتوره به اول كمر بندي جنوبي اراك(ميدان محيط زيست)۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اراك تا خرم آباد ۲۱۲ كيلومتر است و فاصله اراك تا مشهد مقدس۱۰۸۸ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

 اراك به سه راهی سلفچگان :

از اول كمر بندي جنوبي اراك تا سه راهي سلفچگان ۸۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سه راهي سلفچگان تاخرم آباد۲۹۸ كيلومتر است و فاصله سه راهي سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سه راهی سلفچگان به قم:

از سه راهي سلفچگان تا قم ۵۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا خرم آباد ۳۴۸كيلومتر است و فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

 قم به گرمسار :

ازقم به گرمسار ۱۷۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا خرم آباد ۵۲۰كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

 گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا خرم آباد ۶۳۹كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دامغان تا خرم آباد۷۵۱كيلومتر استو فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا خرم آباد ۸۱۷كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا خرم آباد ۸۷۸كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا خرم آباد ۹۹۴كيلومتراست و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا خرم آباد۱۰۷۰كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا خرم آباد ۱۱۸۰كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا خرم آباد ۱۲۶۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا خرم آباد ۱۳۰۰ كيلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان لرستان در خط سیر جاده و شهر خرم آباد بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: خرم آباد

مقصد سفر: بروجرد

مسیر سفر: خرم آباد- بروجرد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- مسجد جامع- امامزاده جعفر- بازار سرپوشيده- صنايع دستي ورشو سازي- روستا و سراب ونائي .

2-مبدأ سفر: خرم آباد

مقصد سفر: اليگودرز

مسیر سفر: خرم آباد- دورود- ازنا- اليگودرز

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- امامزاده قاسم- تونل برفي- دره تخت خان- كمندان- روستاي دربند- تيان- سراب رودك- آبشار آب سفيد.

3-مبدأ سفر: خرم آباد

مقصد سفر: نورآباد

مسیر سفر: خرم آباد- الشتر- نورآباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- پارك جنگلي مخمل كوه- سراب كاكا رضا- سراب كهمان- سراب زز- زندگي عشايري .

4-مبدأ سفر: خرم آباد

مقصد سفر: كوهدشت

مسیر سفر: خرم آباد- كوهدشت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- پل تاريخي كشكان- رودخانه كشكان- پارك جنگلي بلوران- امامزاده ابوالوفا- امامزاده محمد- سايت باستاني سرخ دم لكي .

5-مبدأ سفر: خرم آباد

مقصد سفر: پلدختر

مسیر سفر: خرم آباد- پلدختر(1)

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- پارك جنگلي شوراب- پل كلهر- پل پلدختر- رودخانه كشكان- تالاب هاي نه گانه بين المللي پلدختر- پل گاوميشان .

6-مبدأ سفر: خرم آباد

مقصد سفر: پلدختر

مسیر سفر: خرم آباد- پلدختر(2)

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- گوشه شهنشاه- غار كوگان- كاروانسراي چشمك- قلعه نصير- پل زال .

7-مبدأ سفر: خرم آباد

مقصد سفر: سپيد دشت

مسیر سفر: خرم آباد- سپيد دشت(آبشار بيشه)

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه فلك الافلاك، موزه مردم شناسي- گرداب سنگي- مناره آجري- سنگ نوشته روستاي كمالوند- آبشار گريت- آبشار بيشه- منطقه سپيد دشت .

نقاط دیدنی شهرو حومه خرم آباد :

قلعه تاریخی فلک الافلاک و موزه آن – پل تاریخی کشکان – آبشارهای سه گانه سر کانه عباس آباد – آبشار نوژیان- آبشاربیشه پوران – گرداب سنگی – سنگ نوشته تاریخی خرم آباد – مناره آجری – آبشاروارک – مقبره زیدین علی – مسجد امام – بقعه شجاع الدین خورشید (شهنشاه) - مسجد جامع خرم آباد – مقبره فلک الدین – غار کنجی – غار اشگفت قمری (غارقمری) بقعه حیات الغیب – کاروانسرای گوشه شهنشاه .


+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:12  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول:از مشهد مقدس به رشت ۱۰۵۷ كيلومتر

مسير يابي :مشهدمقدس، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد،تنگراه ، كاليگش، مينودشت، آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك،اول كمر بندي ساري، انتهاي كمر بندي ساري، قائم شهر،بابل، بابلسر،فريدونكار، محمود آباد،نور،رويان، سيسنگان، نوشهر، چالوس،نمك آبرود،عباس آباد، تنكابن، رامسر،چابكسر،كلاچاي،رودسر،لنگرود،لاهيجان،آستانه اشرفيه، كوچصفهان، رشت.

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا رشت۱۰۰۷كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا رشت۹۳۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا رشت۹۰۰ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تارشت۸۶۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا رشت۸۰۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا رشت۷۶۱ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا رشت۷۲۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا رشت۶۴۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا رشت۶۰۷ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا رشت۵۹۸ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا رشت۵۷۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا رشت۵۶۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا رشت۵۵۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا رشت ۵۳۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا رشت ۵۲۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا رشت ۴۹۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا رشت۴۶۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا رشت۴۵۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا رشت ۴۳۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا رشت ۴۱۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا رشت۴۰۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا رشت ۳۹۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا رشت ۳۸۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به اول كمر بندي ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا رشت ۳۶۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي شهرساري: 

از اول كمر بندي ساري( ميدان هلاال احمر) تاانتهاي كمر بندي شهر ساري( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمر بندي شهر ساري( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا رشت ۳۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به قائم شهر :

ازساري( ميدام امام) تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا رشت ۳۴۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا رشت ۳۲۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به بابلسر:

ازبابل تا ميدان بسيج بابلسر۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كيلومتر است و فاصله بابلسر تا رشت ۳۰۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به فريدونكار:

از بابلسر تا فريدونكار ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا رشت ۲۹۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به محمود آباد:

از فريدونكار تا محمود آباد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس۷۸۹ كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا رشت ۲۶۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به نور:

از محمود آباد تا نور ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كيلومتر است و فاصله نور تا رشت ۲۴۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به رويان:

از نور تا رويان ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كيلومتر است و فاصله رويان تارشت ۲۴۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رويان به سيسنگان :

از رويان تا سيسنگان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس۸۲۹ كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا رشت ۲۲۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به نوشهر :

از سيسنگان تا نوشهر ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كيلومتر است و فاصله نوشهر تا رشت ۱۹۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به چالوس :

از نوشهر به چالوس ۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كيلومتر است و فاصله چالوس تا رشت ۱۸۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس تا نمك آبرود:

از چالوس تا نمك آبرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا رشت ۱۷۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به عباس آباد:

از نمك آبرود تا عباس آباد ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا رشت ۱۵۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به تنكابن:

از عباس آباد تا تنكابن ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كيلومتر است و فاصله تنكابن از رشت ۱۳۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به رامسر :

از تنكابن تا رامسر۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس۹۴۵ كيلومتر است  و فاصله رامسر تا رشت ۱۱۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به چابكسر :

از رامسر تا چابكسر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله چابكسر تا رشت ۹۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر به كلاچاي:

از چابكسر تا كلاچاي ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷ كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا رشت ۸۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به رودسر:

ازکلاچای تا رود سر۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا رشت ۶۷ کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به لنگرود:

از رود سر تا لنگرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كيلومنر است و فاصله لنگرود تا رشت ۵۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به لاهيجان :

از لنگرود تا لاهيجان ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا رشت۴۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به آستانه اشرفيه:

از لاهيجان تا آستانه اشرفيه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا رشت ۳۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستان اشرفيه به كوچصفهان:

از آستانه اشرفيه تا كوچصفهان ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا رشت ۱۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به رشت :

از كوچصفهان تا ميدان جانبازان رشت ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از رشت به مشهد مقدس ۱۰۵۷ كيلومتر

مسير يابي :رشت، كوچصفهان ، آستانه اشرفيه ، لاهيجان، لنگرود، رودسر، كلاچاي ، چابكسر ، رامسر ، تنكابن، عباس آباد ، نمك آبرود، چالوس ، نوشهر ، سيسنگان، رويان ، نور، محمود آباد، فريدونكار، بابلسر، بابل، قائم شهر، اول كمر بندي ساري، انتهاي كمربندي ساري، سورك، نكا ، رستمكلاه، بهشهر، گلوگاه، بندر گز ، كرد كوي ، گرگان ، فاضل آباد ، علي آباد ، خانبين، دلند ، آزاد شهر ، مينودشت ، كاليگش، تنگراه ، چمن بيد ، آشخانه ، بجنورد، شيروان ، فاروج ، قوچان ، جناران ، مشهد مقدس . 

رشت  به كوچصفهان :

از رشت تا كوچصفهان ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا رشت ۱۴كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به آستانه اشرفيه:

از كوچصفهان تا آستانه اشرفيه ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا رشت ۳۰كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستانه اشرفيه به لاهيجان :

از آستانه اشرفيه تا لاهيجان ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا رشت ۴۰كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به لنگرود:

ازلاهيجان تا لنگرود ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا رشت ۵۴كيلومتر است و فاصله لنگرود تا مشهد مقدس ۱۰۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به رود سر:

ازلنگرود تا رود سر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودسر تا رشت ۶۷كيلومتر است و فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به كلاچاي:

ازرودسر تا كلاچاي ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا رشت ۸۰كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به چابكسر:

از كلاچاي تا چابكسر ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا رشت ۹۹كيلومتر است و فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر يه رامسر:

از چابكسر تا رامسر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا رشت ۱۱۲كيلومتر است و فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به تنكابن:

از رامسر تا تنكابن ۲۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن تا رشت ۱۳۵كيلومتر است و فاصله تنكابن تا مشهد مقدس ۹۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به عباس آباد:

از تنكابن تا عباس آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا رشت ۱۵۷كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به نمك آبرود :

ازعباس آباد تا نمك آبرود ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا رشت ۱۷۶كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به چالوس:

از نمك آبرود تا چالوس ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا رشت ۱۸۹كيلومتر است و فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس به نوشهر :

ازچالوس تا نوشهر ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا رشت ۱۹۷كيلومتر است و فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به سيسنگان:

از نوشهر تا سيسنگان ۳۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  سيسنگان تا رشت ۲۲۸كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به رويان:

از سيسنگان تا رويان ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا رشت ۲۴۰كيلومتر است و فاصله  رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رويان به نور:

از رويان تا نور ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا رشت ۲۴۶كيلومتر است و فاصله نور تا مشهد مقدس ۸۱۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به محمود آباد:

از نور تا محمود آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا رشت ۲۶۸كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به فريدونكار:

ازمحمود آباد تا فريدونكار ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا رشت ۲۹۳كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به بابلسر:

از فريدنكار تا بابلسر ۱۱كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بابلسر تا رشت ۳۰۴كيلومتر است و فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به بابل:

از بابلسر تا بابل ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا رشت ۳۲۳كيلومتر است و فاصله بابل تا مشهد مقدس ۷۳۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به قائم شهر:

ازبابل به ميدان ساعت قائم شهر ۱۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا رشت ۳۴۱كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس ۷۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به اول كمر بندي ساري:

از فائم شهر تا اول كمر بندي ساري ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول كمر بندي ساري تا رشت ۳۶۰كيلومتر است و فاصله اول كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۹۷كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري تا انتهاي كمر بندي ساري ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري تا رشت ۳۶۸كيلومتر است و فاصله انتهاي كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به سورك:

ازانتهاي كمر بندي ساري( ميدان هلال احمرساري) تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا رشت ۳۸۱كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا رشت ۳۹۲كيلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا رشت ۴۰۴كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا رشت ۴۱۴كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تا رشت ۴۳۹كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تا رشت ۴۵۲كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا رشت ۴۶۷كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا رشت ۴۹۷كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تارشت ۵۲۷كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا رشت ۵۳۸كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا رشت ۵۵۴كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا رشت ۵۶۰كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا رشت ۵۷۳كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تا رشت ۵۹۸كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا رشت ۶۰۷كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا رشت ۶۴۲كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا رشت ۷۲۲كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا رشت ۷۶۱كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا رشت ۸۰۶كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا رشت ۸۶۹كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا رشت ۹۰۰كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا رشت ۹۳۲كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا رشت ۱۰۰۷كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا رشت ۱۰۵۷كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به رشت

مسیر پیشنهادی دوم:۱۲۲۲ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه ) ، ميدان اول شهر كرج، هشتكرد، آبيك، قزوين، كوهين، لوشان، منجيل، رودبار، تونكابن، رشت .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر رشت ۱۱۸۵كيلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر رشت ۱۱۰۲كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر رشت ۹۹۲ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا رشت ۹۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا رشت ۸۰۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا رشت ۷۳۹ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا رشت ۶۷۳ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا رشت ۵۶۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا رشت ۴۴۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا رشت ۴۰۸ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا رشت ۳۴۲ كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا رشت ۲۸۴ كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا رشت ۲۴۹ كيلومتراست.( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا رشت ۲۳۱ كيلومتراست.( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به قزوين:( از اتوبان)

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوين تا رشت ۱۷۲ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

قزوين به كوهين:( از اتوبان)

از قزوین تا اول جاده ای که به کوهین می رود۳۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله کوهین تا مشهد مقدس ۱۰۸۶ کیلومتر است و فاصله کوهین تا رشت ۱۳۶ کیلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

كوهين به لوشان:( از اتوبان)

از کوهین تا اول جاده ای که به لوشان می رود ۴۸ کیلومتر است که در نتیجه فاصله لوشان تا مشهد مقدس۱۱۳۴ کیلومتر است و فاصله لوشان تا رشت ۸۸ کیلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

لوشان به منجيل:( از اتوبان)

از لوشان به منجيل ۱۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله منجيل تا مشهد مقدس ۱۱۵۱ كيلومتر است و فاصله منجيل تا رشت ۷۱ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

منجيل به رود بار:( از اتوبان)

از منجيل تا رودبار ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودبار تا مشهد مقدس ۱۱۶۱ كيلومتر است و فاصله رودبار تا رشت ۶۱ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

رود بار به تونكابن:( از اتوبان)

از رودبار تا تونكابن۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تونكابن تا مشهد مقدس ۱۱۷۵ كيلومتر است و فاصله تونكابن تا رشت ۴۷ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

تونكابن به رشت:( از اتوبان)

از تونكابن تا رشت ۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تونكابن تا مشهد مقدس ۱۲۲۲ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

توضيح بيشتر: شهرهاي كوهين و لوشان از مسير تهران به مشهدمقدس نزديكتر است و شهرتونكابن از مسير جاده شمال به مشهدمقدس نزديكتر است و فاصله شهر هاي منجيل و رودبار از دو مسير تا مشهد مقدس به يك اندازه است .

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به رشت

ضمنا"نقاط دیدنی استان گیلان در خط سیر جاده و شهر رشت بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: لنگرود

مسیر سفر: رشت- بندر كياشهر- لاهيجان- لنگرود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : تالاب بوجان و صفرا بسته- اسكله و ساحل بندر كياشهر- ساحل عسگرآباد- تالاب بين المللي امير كلايه- موزه چاي ايران- بقعه چهار پادشاهان- مسجد اكبريه- حمام گلشن- بام سبز و تله كابين-  بقعه شيخ زاهد گيلاني- ساحل چمخاله و چاف- پل خشتي- ليلا كوه .

2-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: چابكسر

مسیر سفر: رشت- آستانه- لاهيجان- لنگرود- رودسر- چابكسر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : تله كابين (لاهيجان)- بافت قديمي و تالاب زربيجار(املش)- چشمه سفيد آب- گنبد هشت ضلعي پير محله- غارديارجان- چشمه سجيران- چشمه دمكش- ييلاق جواهر دشت- و ييلاق سرو لات(چابكسر) .

3-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: آستارا

مسیر سفر: رشت- صومعه سرا- رضوانشهر- تالش-آستارا

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي دكتر درستكار- پارك جنگلي و ساحل گيسوم- قلعه ليسار(تالش)- ساحل صدف- مرداب استيل- آبشار لوندويل- بقعه امامزاده قاسم- بهشت كاكتوسان- بازارچه مرزي- آبگرم علي داشي و منطقه حيران(آستارا) .

4-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: امامزاده ابراهيم

مسیر سفر: رشت- شفت- چوبر- امامزاده ابراهيم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : بقعه آقا سيد شريف- پارك جنگلي چوبر- امامزاده اسحق- بقعه بابا ركاب- بقعه امامزاده ابراهيم (شفت) .

5-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: قلعه رودخان

 مسیر سفر: رشت- شفت- نصير محله- قلعه رودخان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : موزه- عمارت كلاه فرنگي- پارك محتشم- آرامگاه ميرزا كوچك خان- بقعه شيخ عبدالقادر گيلاني(شفت)- آبشار خركش- دژ تاريخي و مسير جنگلي قلعه رودخان .

6-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: ماسوله

مسیر سفر: رشت- فومن- ماسوله

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : استخر عينك- پارك دانشجو- بقعه داناي علي(رشت)- شهرك تاريخي ماسوله- كاروانسراي قديمي- لارچشمه- غار فوشه- چشمه آب معدني زمزم(ماسوله) .

7-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: تالش

مسیر سفر: رشت- بندر انزلي- رضوانشهر- تالش

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاخ ميان پشته- فانوس دريايي- برج ساعت- اسكله و موج شكن- تالاب بين المللي انزلي- بقاع متبركه بي بي حوريه- سفيد مسجد- آبشار ويسادار- پارك جنگلي دكتر درستكار- پارك جنگلي و ساحل گيسوم- ييلاقات آق اولر(مريان) .

8-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: ديلمان

مسیر سفر: رشت- آستانه اشرفيه- سياهكل- ديلمان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : موزه- عمارت كلاه فرنگي- بارگاه سيد جلال الدين اشرف- آرامگاه دكتر معين- تي تي كاروانسرا- لونك- چشمه لاريخاني- اسپيلي- ديلمان- حمام قديمي ديلمان- بقعه شاه شهيدان- قله درفك .

9-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: بندر انزلي

مسیر سفر: رشت- خمام- حسن رود- بندرانزلي

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : موزه- كتابخانه ملي- آرامگاه ميرزا كوچك خان- عمارت كلاه فرنگي- خانه ابريشمي- ساحل جفرود و حسن بكنده- بازار منطقه آزاد و تجاري كاسپين(حسن رود)- موج شكن- فانوس دريايي- برج ساعت- بقاع متبركه بي بي حوريه- تالاب بين المللي (بندر انزلي) .

10-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: داماش

مسیر سفر: رشت- سراوان- امامزاده هاشم- رستم آباد- رودبار- منجيل- لوشان- داماش

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي- موزه مساكن روستايي سراوان(اكو موزه)- كاروانسراي لات و بقعه امامزاده هاشم- سد تاريك- رودخانه سپيدرود- چشم انداز شهري(رستم آباد)- تپه مارليك- سد و درياچه منجيل- سرو هزار ساله- چشمه كلشتر- توربين بادي(منجيل)- پل خشتي لوشان- چشمه آب معدني و سوسن چلچراغ داماش- روستاي انبوه .

11-مبدأ سفر: رشت

مقصد سفر: ارتفاعات ماسال

مسیر سفر: رشت- صومعه سرا- ماسال

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مناطق مشهد ميرزا- ييلاق شالما- طاسكوه- ريزه مندان- اسب ريسه- چلي- اولسلنگاه و شنبه راه(ماسال) .

نقاط دیدنی شهرو حومه رشت :

عمارت تاریخی شهرداری رشت – باغ قدیمی محتشم ( پارک قدس ) – موزه رشت – بارگاه امامزاده هاشم – آرامگاه میرزا کوچک خان – عمارت کلاه فرنگی رشت – بقعه دانای علی – آبگیر پسیخان – مسجد صفی(سفید)- بقعه خواهرامام- مسجد حاج صمد خان- مسجد بادی الله – خانه قدیمی سید علی مقیمی – پل خشتی نیاکو– خانه ابریشمی – خانه قدیری- کاروانسرای چینی چیان .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:11  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:مشهد به زاهدان ۹۴۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد، ملك آباد،تربت حيدريه،گناباد،خضري،قائن، آرين شهر ( سده)، بيرجند،سربيشه، شوسف ، نهبندان، زاهدان.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر زاهدان ۹۰۳ كيلومتراست.( جاده بصورت آزادراه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا زاهدان ۷۹۰ كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به گناباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا گناباد ۱۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گناباد تا مشهد مقدس ۲۷۸ كيلومتر است و فاصله گناباد تا زاهدان ۶۶۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گناباد به خضري:

از گناباد تا خضري ۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خضري تا مشهد مقدس ۳۲۵ كيلومتر است و فاصله خضري تا زاهدان ۶۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خضري به قائن:

از خضري تا قائن ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائن تا مشهد مقدس ۳۸۱ كيلومتر است  و فاصله قائن تا زاهدان ۵۵۹كيلومتراست .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قائن به آرين شهر:

از قائن تا آرين شهر ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آرين شهر تا مشهد مقدس۴۳۱ كيلومتر است و فاصله آرين شهر تا زاهدان۵۰۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آرين شهر به بيرجند:

از آرين شهر تا بيرجند ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيرجند تا مشهد مقدس ۴۸۶ كيلومتر است و فاصله بيرجند تا زاهدان ۴۵۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بيرجند به سر بيشه:

از بيرجند تا سربيشه ۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سربيشه تا مشهد مقدس ۵۵۴ كيلومتر است و فاصله سربيشه تا زاهدان ۳۸۶ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سربيشه به شوسف:

از سربيشه تا شوسف۹۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شوسف تا مشهد مقدس۶۴۷ كيلومتر است و فاصله شوسف تا زاهدان ۲۹۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفهه اصلي)

شوسف به نهبندان:

از شوسف تا نهبندان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نهبندان تا مشهد مقدس۶۷۹ كيلومتر است و فاصله نهبندان تا زاهدان ۲۶۱ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ضمنا فاصله نهبندان تا زابل۱۶۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زابل تا مشهد مقدس۸۴۷ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نهبندان به زاهدان:

از نهبندان به زاهدان۲۶۱ کیلومتر است که در نتیجه فاصله زاهدان تا مشهد مقدس ۹۴۰ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي و قستهاي به صورت بزرگراه)

در اينجا شايسته است مسير زاهدان به چابهار راكه ۶۷۰ كيلومتر مي باشد را در ادامه مسير يابي نمايم، براي هموطناني كه مي خواهند  به چابهار بروند يا از چابهار به مشهد مقدس مشرف شوند.

مسير پيشنهادي: زاهدان به چابهار

زاهدان به خاش:از زاهدان تا خاش ۱۷۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خاش تا مشهد مقدس ۱۱۱۸ كيلومتر است. ( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خاش به ايرانشهر: از خاش تا ايرانشهر ۱۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايرانشهر تا مشهد مقدس ۱۲۶۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه و قسمتي ديگر بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه:  شما مي توانيد از ايرانشهر به محمدان برويد( چهارده كيلومتر) و از محمدان به نيك شهر ( يكصد و هفتاد و نه كيلومتر) و از نيك شهر به چابهار( .............. كيلومتر)كه اين مسير هم به چابهار مي رود.البته راه پيشنهادي از طرف سرباز جاده خوبي دارد وشما را با منطقه اي آشنا مي كند كه آداب و رسوم منطفه هند و پاكستان را داردو اين راه پيشنهادي از طرف نيك شهراين مطلب را ندارد و ظاهرا" جاده آن كمي بهتر است.

ايرانشهر به اول جاده سرباز:از ايرانشهر تا اول جاده سرباز ۹۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده سرباز تا مشهد مقدس۱۳۵۷ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

اول جاده سرباز به راسك:از اول جاده سرباز تا راسك ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله راسك تا مشهد مقدس۱۴۳۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

راسك به چابهار:از راسك تا چابهار ۱۷۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابهار تا مشهد مقدس ۱۶۱۰ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مسیر پیشنهادی:زاهدان به مشهد ۹۴۰ كيلومتر

مسير يابي : زاهدان،نهبندان،شوسف،سربيشه،بيرجند، آرين شهر(سده)،قائن،خضري،گناباد، تربت حيدريه، ملك آباد، مشهد.

زاهدان به نهبندان:

از زاهدان تا نهبندان ۲۶۱كيلومتر است و فاصله نهبندان تا شهر مقدس مشهد ۶۷۹كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرف اصلي و قستهاي به صورت بزرگراه)

نهبندان به شوسف:

ازنهبندان تا شوسف ۳۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شوسف تا زاهدان۲۹۳كيلومتر است و فاصله شوسف تا مشهد مقدس ۶۴۷كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

شوسف به سربيشه:

ازشوسف تا سربيشه ۹۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سربيشه تا زاهدان ۳۸۶كيلومتر است و فاصله سربيشه تا مشهد مقدس ۵۵۴كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

سربيشه به بيرجند:

ازسر بيشه تا بيرجند ۶۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيرجند تا زاهدان ۴۵۴كيلومتر است و فاصله بيرجند تا مشهد مقدس ۴۸۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بيرجند به آرين شهر( سده):

ازبيرجند تا آرين شهر ( سده )۵۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آرين شهر (سده) تا زاهدان ۵۰۹كيلومتر است و فاصله آرين شهر تا مشهد مقدس ۴۳۱كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آرين شهر( سده) به قائن:

از آرين شهر ( سده ) تا قائن ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائن تازاهدان  ۵۵۹كيلومتر است و فاصله قائن تا مشهد مقدس ۳۸۱كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قائن به خضري:

از قائن تا خضري ۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خضري تا زاهدان۶۱۵كيلومتر است و فاصله خضري تا مشهد مقدس ۳۲۵كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خضري به گناباد:

ازخضري تا گناباد ۴۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گناباد تا زاهدان ۶۶۲كيلومتر است و فاصله گناباد تا مشهد مقدس ۲۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

گناباد به تربت حيدريه:

از گناباد تا تربت حيدريه ۱۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تازاهدان  ۷۹۰كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازتربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه قاصله ملك آباد تا زاهدان۹۰۳كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد:

از ملك آباد تا مشهد۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا زاهدان ۹۴۰كيلومتر است.( جاده بصورت آزاده راه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به زاهدان

مسير پيشنهادي زاهدان به چابهار

ضمنا" نقاط دیدنی استان سیستان و بلوچستان در خط سیر جاده و شهر زاهدان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: زاهدان

مقصد سفر: زابل

مسیر سفر: زاهدان- سه راهي دشتك- زابل

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : شهر سوخته- كوه خواجه- دهانه غلامان- قلعه مچي- روستاي قلعه نو- آسياب بادي سيستان- ارگ سه كوهه- طبيعت زيباي چاه نيمه .

2-مبدأ سفر: زاهدان

مقصد سفر: خاش

مسیر سفر: زاهدان- ده پابيد- اسكل آباد و نوك آباد- تفتان- خاش

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آتشفشان نيمه فعال تفتان- قلعه ايرندگان- قبرستان هفتاد ملا- پست قديمي مير جاده- ساختمان قديمي دادگستري- غار لاديز- گودواره سيك ها .

3-مبدأ سفر: ايرانشهر

مقصد سفر: چابهار

مسیر سفر: ايرانشهر- سرباز- چابهار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : قلعه ناصري- قلعه به پور- محوطه تاريخي اسپيدژ- قلعه دامن- رودخانه سرباز- پوشش گياهي و حيات وحش( مامن تمساح پوزه كوتاه كاندو) .

4-مبدأ سفر: سروان

مقصد سفر: چابهار

مسیر سفر: سروان- ناهوك- نيكشهر- چابهار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مركز توليد سفال كلپورگان- دره نگاران- قلعه سب- قلعه كنت- قلعه زابلي- قلعه دزك- مسجد دزك .

5-مبدأ سفر: چابهار

مقصد سفر: كنارك

مسیر سفر: چابهار- كنارك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سواحل درياي عمان و منطقه آزاد چابهار- گلفشان- كوههاي بدلند- قلعه پرتغاليها- جنگل هاي زيباي حرا- سواحل ديدني گواتر .

نقاط دیدنی شهرو حومه زاهدان :

موزه زاهدان – مسجدفیض الرحمان – موزه مرکز تحقیقات محیط زیست – مسجد مکی – بازار شهر زاهدان – کاروانسرای نصرت آباد – مدرسه طالقانی .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:10  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:از مشهد مقدس به زنجان ۱۲۲۵ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس ، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي، تهران(پل افسريه )،ميدان اول شهر كرج،هشتگرد،آبيك، قزوين،تاكستان، ابهر، زنجان .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر زنجان ۱۱۸۸كيلومتر است . ( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر زنجان ۱۱۰۵كيلومتر است . ( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر زنجان ۹۹۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا زنجان ۹۱۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا زنجان۸۰۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا زنجان ۷۴۲كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا زنجان ۶۷۶كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا زنجان ۵۶۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا زنجان ۴۴۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا زنجان ۴۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا زنجان۳۴۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا زنجان ۲۸۷كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا زنجان ۲۵۲كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا زنجان۲۳۴كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوین تا زنجان ۱۷۵کیلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

قزوین به تاکستان:( از اتوبان)

از قزوين تا تاكستان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان تا مشهد مقدس۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله تاكستان تا زنجان ۱۳۳كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به ابهر:( اتوبان)

ازتاكستان تا ابهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است و فاصله ابهر تا زنجان ۸۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ابهر به زنجان :( از اتوبان)

ازابهر تا ميدان ورودي زنجان ۸۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

مسیر پیشنهادی:از زنجان به مشهد مقدس  ۱۲۲۵ كيلومتر

مسير يابي: زنجان، ابهر ، تاكستان ، قزوين ، آبيك، هشتگرد ،ميدان اول شهر كرج ، تهران( پل افسريه) ،ايوانكي ، گرمسار ، سمنان ، دامغان ، شاهرود ، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور ، ملك آباد، مشهد مقدس .

زنجان به ابهر:

از زنجان تا ابهر ۸۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا زنجان ۸۸كيلومتر است و فاصله ابهر تا مشهد مقدس ۱۱۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ابهر به تاكستان:

از ابهر تا تاكستان ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان  تا زنجان ۱۱۳كيلومتر است و فاصله تاكستان تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

تاكستان به قزوين:

ازتاكستان تا قزوين ۴۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا زنجان ۱۷۵كيلومتر است و فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

قزوين به آبيك:

ازميانه كمر بندي قزوين به آبيك ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا زنجان ۲۳۴كيلومتر است و فاصله آبيك تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به هشتگرد:

ازآبيك تا هشتگرد ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا زنجان ۲۵۲كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس ۹۷۳كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به ميدان اول شهر كرج:

ازهشتگرد تا ميدان اول شهر كرج۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميدان اول شهر كرج تا زنجان ۲۸۷كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه ):

ازميدان اول شهر كرج تا تهران( پل افسريه)(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه درنتيجه تهران(پل افسريه) تا زنجان ۳۴۵كيلومتر است و فاصله تهران( پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است. ( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افرسيه) به ايوانكي:

از تهران( پل افسريه) تا ايوانكي ۶۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا زنجان ۴۱۱كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس ۸۱۴كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به گرمسار:

از ايوانكي تا گرمسار۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا زنجان ۴۴۵كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا زنجان ۵۶۴كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا زنجان ۶۷۶كيلومتراست و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا زنجان ۷۴۲كيلومتر است و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا زنجان ۸۰۳كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا زنجان ۹۱۹كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا زنجان ۹۹۵كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا زنجان ۱۱۰۵كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا زنجان۱۱۸۸كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا رنجان ۱۲۲۵كيلومتر است . ( جاده بصورت آزاد راه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان زنجان در خط سیر جاده وشهر زنجان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: زنجان

مقصد سفر: ماهنشان

مسیر سفر: زنجان- ماهنشان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي نيك وي- دودكش جن- قلعه بهستان- قلعه قشلاق- كليساي ماهنشان- درياچه خذعي لو .

2-مبدأ سفر: زنجان

مقصد سفر: دندي

مسیر سفر: زنجان- دندي

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : نقاره خانه و يخچال ابراهيم آباد- خانه اربابي گنج آباد- روستاي خورجهان- يافتي قلعه- معدن انگوران- تخت سليمان .

3-مبدأ سفر: زنجان

مقصد سفر: ايجرود

مسیر سفر: زنجان- ايجرود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : روستاي گلاير و سد گلاير- روستاي خوعين .

4-مبدأ سفر: زنجان

مقصد سفر: طارم

مسیر سفر: زنجان- طارم

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آتشكده الزين- آتشكده تشوير- كيلانكشر- روستاي گيدان- آتشكده سرچم .

5-مبدأ سفر: زنجان

مقصد سفر: خدابنده

مسیر سفر: زنجان- خدابنده

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سلطانيه- مسجد جامع سجاس- مقبره قيدارالنبي- غار كتله خور .

6-مبدأ سفر: زنجان

مقصد سفر: ابهر

مسیر سفر: زنجان - ابهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده يحيي صائين قلعه- حمام يال بان خرمدره- امامزاده ابهر- روستاي قروه .

7-مبدأ سفر: زنجان

مقصد سفر: قره پشتلو

مسیر سفر: زنجان- قره پشتلو

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : روستاي سهرين و دشت حفاظت شده سهرين- آبگرم ونتن- سد تهم .

نقاط دیدنی شهرو حومه زنجان :

موزه زنجان – بازار زنجان – مسجد جامع ( سید) زنجان – امامزاده سید – مقبره مجتهدی – بنای تاریخی رختشویخانه – پل های تاریخی زنجان رود – مجموعه تاریخی داشن کسن – مسجد میرزایی – امامزاده سید ابراهیم – آبشار شارشار – کاروانسری سنگی .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:9  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول:از مشهد  به ساري ۶۸۹ كيلومتر

مسير يابي :مشهدمقدس، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد، تنگراه،  كاليگش، مينودشت،    آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك، ساري .

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا ساري۶۳۹كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس 125 كيلومتر است و فاصله قوچان تا ساري۵۶۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا ساري۵۳۲ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تا ساري۵۰۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا ساري۴۳۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا ساري۳۹۳ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا ساري۳۵۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا ساري۲۷۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا ساري۲۳۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا ساري۲۳۰ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا ساري۲۰۵ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا ساري۱۹۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا ساري۱۸۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا ساري۱۷۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا ساري ۱۵۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا ساري ۱۲۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا ساري ۹۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا ساري ۸۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

 از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا ساري ۷۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا ساري ۴۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا ساري ۳۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا ساري ۲۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا ساري ۱۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از ساري به مشهد ۶۸۹ كيلومتر

مسير يابي : ساري ، سورك ، نكا ، رستمكلاه ، بهشهر، گلوگاه، بندر گز، كردكوي ، گرگان، فاضل آباد، علي آباد، خانبين، دلند، آزاد شهر، مينودشت، كاليگش، تنگراه ، چمن بيد، آشخانه، بجنورد، شيروان، فاروج، قوچان، چناران، مشهد مقدس.

 ساري به سورك:

ازميدان هلال احمرساري تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا ساري ۱۳كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا ساري ۲۴كيلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا ساري ۳۶كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا ساري ۴۶كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تا ساري ۷۱كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تا ساري ۸۴كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا ساري ۹۹كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا ساري ۱۲۹كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

 گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا ساري ۱۵۹كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا ساري ۱۷۰كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا ساري ۱۸۶كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا ساري ۱۹۲كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا ساري ۲۰۵كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تا ساري ۲۳۰كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا ساري ۲۳۹كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا ساري ۲۷۴كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا ساري ۳۵۴كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا ساري ۳۹۳كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا ساري ۴۳۸كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا ساري ۵۰۱كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا ساري ۵۳۲كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا ساري ۵۶۴كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا ساري ۶۳۹كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا ساري ۶۸۹كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مسير مشهد مقدس به ساري( قطعه اول)

مسیر پیشنهادی دوم: از مشهد به ساري ۷۳۴

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،چشمه علي،كياسر، ساري.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تاساري 697 كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا ساري614كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا ساري504 كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تاساري428 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا ساري312 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا ساري251 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا ساري185 كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر: بايد توجه داشته باشيم كه اين مسير بين دامغان تا نزديكي ساري داراي جاده هاي دو طرفه وكوهستاني و داراي پيچ و خم هاي زيادي است و هموطناني كه مي خواهند در اين مسير سفر كنند بايد به اين نكته توجه داشته باشند.البته اين مسير پيشتر براي هموطناني است كه در شهر مجاور دامغان زندگي مي كنند و مي خواهند به ساري بروند و يا از آنجا به مشهد مشرف شوند.

اول كمر بندي دامغان به روستاي چشمه علي:

از اول كمر بندي دامغان تا روستاي چشمه علي38 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله روستاي چشمه علي تا مشهد مقدس 587 كيلومتر است و فاصله چشمه علي تا ساري 147  كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

روستاي چشمه علي به كياسر:

از روستاي چشمه علي تا كياسر 79 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كياسر تا مشهد مقدس 666 كيلومتر است و فاصله كياسر تا ساري 68 كيلومتر است .( جاده بصورن دو طرفه فرعي)

كياسر به ساري:

از كياسر تا ساري 68 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس 734 كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)


مشهد مقدس به ساري، مسير پيشنهادي دوم، نقشه اول

ضمنا"نقاط دیدنی استان مازندران در خط سیر جاده و شهر ساري بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: بهشهر

مسیر سفر: ساري- نكاء- بهشهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سايت تاريخي گوهر تپه- مجموعه تاريخي عباس آباد .

2-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: ورسك

مسیر سفر: ساري- قائم شهر- شيرگاه- زيرآب- پل سفيد- ورسك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي چاي باغ- پارك جوارم- پل ورسك- سه خط طلا- درياچه شورمست .

 3-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: لاريجان

مسیر سفر: ساري- قائم شهر- بابل- آمل- لاريجان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پل تاريخي محمد حسن خان- گنجينه بابل- امامزاده ابراهيم آمل- امامزاده عبدا… آمل- آبگرم لاريجان- آب اسك و كوه دماوند .

4-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: نمك آبرود

مسیر سفر: ساري- بابلسر- محمود آباد- نور- نوشهر- چالوس- نمك آبرود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : ساحل بابلسر تا نوشهر- پارك جنگلي سيسنگان نوشهر- تله كابين- پارك جنگلي نور .

5-مبدأ سفر: نوشهر

مقصد سفر: رامسر

مسیر سفر: نوشهر- چالوس- كلارآباد- سلمان شهر- تنكابن- رامسر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : جنگل دال خاني- محور جنت رودبار رامسر- جواهرده رامسر- كاخ موزه رامسر- آبگرم رامسر و سادات محله و منطقه 2000 و 30000 تنكابن .

6-مبدأ سفر: نوشهر

مقصد سفر: كلاردشت

مسیر سفر: مرزن آباد- كجور- كلاردشت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي فين- موزه كندلوس- منطقه كجور- درياچه ولشت- رودبارك كلاردشت .

7-مبدأ سفر: چالوس

مقصد سفر: عباس آباد

مسیر سفر: چالوس - كلاردشت- مرزن آباد- عباس آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : پارك جنگلي فين- مسير گردشگري كلاردشت و عباس آباد- رودبارك كلاردشت .

8-مبدأ سفر: بابلسر

مقصد سفر: بهشهر

مسیر سفر: بابلسر- دارين- ساري- نكاء- بهشهر

 فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سواحل دريا- مجموعه تاريخي فرح آباد- خليج ميانكاله- سايت گوهر تپه- مجموعه تاريخي عباس آباد .

9-مبدأ سفر: ساري

مقصد سفر: كياسر

مسیر سفر: ساري- هولار- كياسر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : هفت تن- پارك جنگلي سالار دره- سد شهيد رجائي- تكيه پهنه كلاه- جنگلهاي كياسر .

نقاط دیدنی شهرو حومه ساری :

پارک ملی دشت ناز – آرامگاه امامزاده عبدالصالح مرز رود – مسجد جامع ساری – امامزاده یحیی – مقبره شاطر گنبد- امامزاده عباس – برج تاریخی رسکت – امامزاده قاسم – مجموعه تاریخی فرح آباد – آرامگاه سید زین العابدین – میدان ساعت – مدرسه فرح آباد – آب انبار میرزا مهدی – حمام قدیمی وزیری .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:8  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:ار مشهد به سمنان ۶۶۱ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهرسمنان 62۴كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

توضيح بيشتر:البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به ملك آباد رفت كه فاصله آن28 كيلومتر است كه 9 كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد به سمنان محسوب نمي كنم.

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر سمنان54۱كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر سمنان 43۱كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا سمنان35۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا سمنان 2۳۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا سمنان 1۷۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا سمنان11۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا شهر سمنان 11۲ كيلومتر است . در نتيجه فاصله شهر مقدس مشهد تا سمنان 66۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:ار سمنان به مشهد ۶۶۱كيلومتر

مسير يابي: سمنان،دامغان، شاهرود ، ميامي، داورزن، سبزوار، نيشابور، ملك آباد، مشهد مقدس.

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا  سمنان  ۱۱۲كيلومتر است و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا سمنان ۱۷۸كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا سمنان۲۳۹كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا سمنان۳۵۵كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا سمنان ۴۳۱كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا سمنان ۵۴۱كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا سمنان ۶۲۴كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر:البته مي توان از جاده قديم نيشابور هم به مشهد مقدس رفت كه فاصله ان ۲۸كيلومتر است كه ۹كيلومتر از آزاد راه كمتر است كه من اين مسافت را براي مسافت مشهد تهران محسوب نمي كنم.

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا سمنان۶۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان سمنان در خط سیر جاده و شهر سمنان بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: ملاده

مسیر سفر: سمنان- مهدي شهر- شهميرزاد- فولاد محله- ملاده

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : امامزاده سيد تاج الدين پرور- كاخ ملاده .

2-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: فيروزكوه

مسیر سفر: سمنان- مومن آباد- فيروزكوه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آرامگاه شيخ محمود مزدقاني .

3-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: ايوانكي

مسیر سفر: سمنان- سرخه- لاسجرد- ده نمك- آرادان- گرمسار- ايوانكي

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مسجد امام هادي- حمام بيرون دژ- خانه حشمت- تلخ آب- قلعه ده نمك- خانه باقري .

4-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: دامغان

مسیر سفر: سمنان- مهدي شهر- شهميرزاد- فولاد محله- كياسر- دامغان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : ميدان ارگ- مسجد جامع سمنان- راسته بازار- پير علمدار- مسجد تاريخانه .

5-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: ده محله

مسیر سفر: سمنان- عطاري- آهوان- قوشه- دامغان- مهماندوست - ده محله .

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي سنگي- كاروانسراي آجري- كاروانسراي قوشه- برج طغرل .

6-مبدأ سفر: سمنان

مقصد سفر: شاهرود

مسیر سفر: سمنان- دامغان- شاهرود

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : بازار دامغان- خانه عطاردي- مسجد شيخ علي اكبر- مسجد اخياني ها .

7-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: آزاد شهر

مسیر سفر: شاهرود- بسطام- قلعه نوخرقان منطقه ابر- آزاد شهر

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه شاهرخيه- حمام اميريه- جنگل ابر .

8-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: فرومد

مسیر سفر: شاهرود- بدشت- ميامي- ابراهيم آباد- عباس آبد- فرومد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي بدشت- آرامگاه ابن يمين فرومدي .

9-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: جهان آباد

مسیر سفر: شاهرود- ميامي- جهان آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : خانه عطاردي- مسجد اخيانيها .

10-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: حسين آباد

مسیر سفر: شاهرود- ميامي- بكران- نردين- حسين آباد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : دشت شقايق- خانه عطاردي- موزه .

11-مبدأ سفر: شاهرود

مقصد سفر: بيارجمند

مسیر سفر: شاهرود- بدشت- ميامي- بيارجمند

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاروانسراي مياندشت .

نقاط دیدنی شهرو حومه سمنان :

موزه سمنان – مسجد جامع سمنان – حمام حضرت(پهنه) – شیخ چشمه سر – دروازه ارگ سمنان – قلعه کهن دژ – منطقه گردشگری شهمیرزاد – امامزاده یحیی ابن موسی – غار دربند – بازار سمنان – قلعه پاچنار- آتشگاه سمنان – آب انبار قدیمی سرخه .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:7  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول: ۱۳۹۵ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، قم، جعفريه،ساوه، غرق آباد،نوبران، فامنين، همدان، صالح آباد،قروه ،دهگلان،سنندج .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر سنندج۱۳۵۸كيلومتر است .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر سنندج۱۲۷۵ كيلومتراست . ( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر سنندج۱۱۶۵ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا سنندج۱۰۸۹كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا سنندج۹۷۳ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا سنندج۹۱۲ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا سنندج۸۴۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا سنندج۷۳۴ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا سنندج۶۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم:

از گرمسار به قم ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس ۹۵۲ كيلومتر است و فاصله قم تا سنندج۴۴۳ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرف اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

قم به جعفريه:

از قم تا جعفريه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جعفريه تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است و فاصله جعفريه تا سنندج۴۰۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

جعفريه به شهر ساوه:

از جعفريه تا شهر ساوه۳۵  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس ۱۰۲۶ كيلومتر است و فاصله ساوه تا سنندج۳۶۹ كيلومتراست . جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا سنندج۳۱۴ كيلومتراست .( جاده بصورت دو طرف اصلي در حال تبديل بزرگراه)

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا سنندج۳۰۲كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا سنندج۲۳۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا سنندج۱۷۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شهر همدان به صالح آباد:

از ورودي همدان تا صالح آباد ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صالح آباد تا مشهد مقدس ۱۲۴۴ كيلومتر است و فاصله صالح آباد تا سنندج ۱۵۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

صالح آباد به قروه:

از صالح آباد تا قروه ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قروه تا مشهد مقدس ۱۳۰۴ كيلومتر است و فاصله قروه تا سنندج ۹۱ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قروه به دهگلان:

از قروه تا دهگلان ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دهگلان تا مشهد مقدس ۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله دهگلان تا سنندج ۵۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دهگلان به سنندج:

از دهگلان تا سنندج ۵۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سنندج تا مشهد مقدس ۱۳۹۵ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به سنندج

مسیر پیشنهادی دوم:۱۳۹۵ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه )،اول اتوبان ساوه، ساوه،غرق آباد،نوبران، فامنين، همدان،صالح آباد، قروه ، دهگلان،سنندج .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر سنندج۱۳۵۸كيلومتراست .(جاده بصورت آزادراه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر سنندج۱۲۷۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر سنندج۱۱۶۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا سنندج۱۰۸۹كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا سنندج۹۷۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا سنندج۹۱۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا سنندج۸۴۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا سنندج۷۳۴ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا سنندج۶۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا سنندج۵۸۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران (پل افسريه):

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران تا سنندج۵۱۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تهران (پل افسريه) به اول اتوبان ساوه:

از تهران تا اول اتوبان ساوه( اتوبان آزادي در داخل شهر تهران) ۲۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول اتوبان ساوه تا مشهد مقدس۹۰۸ كيلومتر است و فاصله اول اتوبان ساوه تا سنندج۴۸۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه :

از اول اتوبان ساوه تا شهر ساوه ۱۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساوه تا مشهد مقدس۱۰۲۶  كيلومتر است و فاصله ساوه تا سنندج۳۶۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ساوه به غرق آباد:

از ساوه تا غرق آباد ۵۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله غرق آباد تا مشهد مقدس ۱۰۸۱ كيلومتر است و فاصله غرق آباد تا سنندج۳۱۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

غرق آباد به نوبران:

از غرق آباد تا نوبران ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوبران تا مشهد مقدس ۱۰۹۳ كيلومتر است و فاصله نوبران تا سنندج۳۰۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نوبران به فامنين:

ار نوبران تا فامنين ۷۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فامنين تا مشهد مقدس ۱۱۶۳ كيلومتر است و فاصله فامنين تا سنندج۲۳۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان:

از فامنين تا ورودي بزرگراه همدان و سپس شهر همدان ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله همدان تا مشهد مقدس ۱۲۲۳ كيلومتر است و فاصله شهر همدان تا سنندج۱۷۲ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

شهر همدان به صالح آباد:

از ورودي همدان تا صالح آباد ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صالح آباد تا مشهد مقدس ۱۲۴۴ كيلومتر است و فاصله صالح آباد تا سنندج ۱۵۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

صالح آباد به قروه:

از صالح آباد تا قروه ۶۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قروه تا مشهد مقدس ۱۳۰۴ كيلومتر است و فاصله قروه تا سنندج ۹۱ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

قروه به دهگلان:

از قروه تا دهگلان ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دهگلان تا مشهد مقدس ۱۳۴۳ كيلومتر است و فاصله دهگلان تا سنندج ۵۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

دهگلان به سنندج:

از دهگلان تا سنندج ۵۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سنندج تا مشهد مقدس ۱۳۹۵ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مسیر پیشنهادی سوم :۱۵۱۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهد، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي،تهران(پل افسريه )،ميدان اول شهر كرج،هشتگرد،آبيك، قزوين،تاكستان، ابهر، زنجان،زرين شهر، حلب،بيجار، سنندج.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر سنندج۱۴۷۳كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر سنندج ۱۳۹۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر سنندج ۱۲۸۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا سنندج ۱۲۰۴كيلومتر  است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا سنندج ۱۰۸۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا سنندح ۱۰۲۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا سنندح ۹۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا سنندح ۸۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا سنندج ۷۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا سنندج  ۶۹۶ کیلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا سنندج ۶۳۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا سنندج ۵۷۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا سنندج ۵۳۷كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا سنندج ۵۱۹كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوین تا سنندج ۴۶۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

قزوین به تاکستان:( از اتوبان)

از قزوين تا تاكستان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان تا مشهد مقدس۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله تاكستان تا سنندج ۴۱۸كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

تاكستان به ابهر:( اتوبان)

ازتاكستان تا ابهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است و فاصله ابهر تا سنندح ۳۷۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ابهر به زنجان :( از اتوبان)

ازابهر تا ميدان ورودي زنجان ۸۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است و فاصله زنجان تا سنندج ۲۸۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

زنجان به زرين آباد:

از زنجان تا زرين آباد ۴۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرين آباد تا مشهد مقدس۱۲۶۶ كيلومتر است و فاصله زرين آباد تا سنندج ۲۴۴كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

زرين آباد به حلب:

از زرين آباد تا حلب ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حلب تا مشهد مقدس۱۲۹۶ كيلومتر است و فاصله حلب تا سنندج ۲۱۴كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

حلب به بيجار:

ازحلب تا بيجار ۷۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بيجار تا مشهد مقدس۱۳۶۸ كيلومتر است و فاصله بيجار تا سنندج ۱۴۲كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

بيجار به سنندج:

از بيجار تا سنندج۱۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سنندج تا مشهد مقدس ۱۵۱۰ كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به سنندج

ضمنا"نقاط دیدنی استان کردستان در خط سیر جاده و شهر سنندج بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: سنندج

مقصد سفر: مريوان

مسیر سفر: سنندج- روستاي نگل- سروآباد- مريوان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : جاذبه هاي طبيعي- اماكن تاريخي سنندج- درياچه آب شيرين زريوار- بازارچه مرزي باشماق مريوان .

2-مبدأ سفر: سنندج

مقصد سفر: سقز

مسیر سفر: سنندج- ديوان دره- سقز

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : غار باستاني كرفتو- قلعه زيويه- روستاي گردشگري پالنگان با پيشينه تاريخي .

3-مبدأ سفر: سنندج

مقصد سفر: اورامان تخت

مسیر سفر: سنندج- مريوان- دزلي- دره كي- اورامان تخت

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : جاذبه هاي طبيعي شامل بافت سنتي و روستاي آبشسار بل و … و روستاي هجيج .

نقاط دیدنی شهرو حومه سنندج :

عمارت شهرداری سنندج – مسجد ملا احمد قیامتی – حمام شیشه – حمام وکیل – پل شیخ سنندج – بقعه و مسجد هاجره خاتون – خانه احمد زاده – موزه سنندج – مسجد جامع سنندج- مسجد و قرآن نگل – مسجد وکیل – امامزاده پیرعمر- کلیسای سنندج – پل قشلاق – پل صلوات آباد – باغ و عمارت آیت الله مردوخ – عمارت آصف دیوان – عمارت خسرو آباد – بازار قدیمی شهر سنندج – دریاچه سد وحدت - مسجد تاریخی آویهنگ – عمارت وکیل الملک – عمارت مشیردیوان – عمارت اشرف نظام – حسینیه امجد – موزه تاریخ طبیعی .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:6  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی اول ۱۲۹۰كيلومتر

مسير يابي: ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان، جندق،انارك نائين،تودشك، كوهپايه ،سگزي ، اصفهان، فلاورجان، فولاد شهر، زرين شهر،فرخ شهر، شهركرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر کرد۱۲۵۳كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر شهر کرد۱۱۷۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر شهر کرد۱۰۶۰كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا شهر کرد۹۸۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا شهر کرد۸۶۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا شهر کرد۸۰۷ است .(جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا شهر کرد۷۴۱ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به جندق:

از اول كمر بندي دامقان تا جندق ۲۶۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله جندق تا مشهد مقدس ۸۱۱ كيلومتر است و فاصله جندق تا شهر کرد۴۷۹ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

جندق به انارك:

جندق به انارك ۱۴۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله انارك تا شهر کرد۳۳۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين :

انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۱۰۳۴ كيلومتر است و فاصله نائين تا شهر کرد۲۵۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۸۳كيلومتر است و فاصله تودشك تا شهر کرد۲۰۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۱۰۵كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا شهر کرد۱۸۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۱۳۵كيلومتر است و فاصله سگزي تا شهر کرد ۱۵۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سگزي به اول كمر بندي اصفهان:

سگزي تا اول كمر بندي اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۱۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي  اصفهان به فلاورجان:

از اول كمر بندي اصفهان تا فلاورجان ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فلاورجان تا مشهد مقدس ۱۲۰۸ كيلومتر است و فاصله فلاورجان تا شهر كرد ۸۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فلاورجان به فولاد شهر :

از فلاورجان تا فولاد شهر ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فولاد شهر از مشهد مقدس ۱۲۲۲ كيلومتر است و فاصله فولاد شهر از شهر كرد ۶۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فولاد شهر به زرين شهر :

از فولاد شهر تا زرين شهر ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرين شهر تا مشهد مقدس۱۲۳۴ كيلومتر است و فاصله زرين شهر تا شهر كرد ۵۶ است .( جاده بصورت بزرگراه)

زرين شهر به فرخ شهر:

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۲۷۹ كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد:

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۲۹۰ كيلومتر است .    ( جاده بصورت بزرگراه)


مسير پيشنهادي مشهد مقدس به شهر كرد

 مسیر پیشنهادی دوم: ۱۲۴۶كيلومتر

مسير يابي :ملك آباد، تربت حيدريه،فيض آباد،بجستان،فردوس،ديهوك،طبس،خور، انارك،نائين، تودشك، كوهپايه،سگزي، اصفهان، فلاورجان، فولاد شهر، زرين شهر،فرخ شهر، شهركرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهركرد۱۲۰۹ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا شهركرد۱۰۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

توضيح بيشتر اينكه در صورتي مسیر از تربت حيدريه به شادمهر(۲۵ كيلومتر) شادمهر به كاشمر(۵۴ كيلومتر) كاشمر به خليل آباد(۱۸ كيلومتر) خليل آباد به بردسكن(۲۹كيلومتر) بردسكن به انابد ( ۱۴ كيلومتر) انابد به عشق آباد( ۱۴۵ كيلومتر ) عشق آباد به طبس (۱۰۵ كيلومتر) كه مجموعا ۳۹۰ كيلومتر است انتخاب شود فقط ۱۰ كيلومتر كمتر از مسير تربت حيدريه به فیض آباد به بجستان به فردوس به دیهوک به طبس است که در مسیربایی در حال توضیح است. و البته مسيري كه در حال توضيح آن هستيم داراي اتوبان بيشتر و جاده هاي بهتري مي باشد . ولي مسير تربت حيدريه به شاد مهر به كاشمر و ........ جاده هاي فرعي مي باشند كه از كيفيت بايين تر جاده اي برخوردار مي باشند.

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا شهركرد۱۰۳۹ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا شهركرد۹۵۴ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا شهركرد۸۸۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوك تا شهركرد۷۷۶  كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ديهوك به طبس:

از ديهوك تا ورودي طبس ۸۰  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا مشهد مقدس۵۵۰ كيلومتر است و فاصله طبس تا شهركرد۶۹۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

توضيح بيشتر اينكه در صورتي كه از طبس مسير رباط پشت بادام (۱۶۲ كيلومتر)  پشت بادام به خرانق(۱۲۷ كيلومتر)خرانق به ميبد( ۸۲ كيلومتر ) ميبد به اردكان(۱۰ كيلومتر) و اردكان به نائين (۱۰۹ كيلومتر) را انتخاب كنيم مسافت طي شده برابر با مسير پيشنهادي اول خواهد بود.

طبس به خور:

از طبس به خور ۱۹۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خور از مشهد مقدس ۷۴۲ كيلومتر است و فاصله خور از شهركرد۵۰۴ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه فرعي)

خور به انارك:

خور به انارك ۱۷۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انارك از مشهد مقدس۹۱۴ كيلومتر است و فاصله انارك از شهركرد۳۳۲ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

انارك به نائين:

از انارك به نائين ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نائين تا مشهد مقدس۹۹۰ كيلومتر است و فاصله نائين تا شهركرد۲۵۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نائين به تودشك:

از نائين به تودشك ۴۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تودشك تا مشهد مقدس ۱۰۳۹كيلومتر است و فاصله تودشك تا شهركرد۲۰۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تودشك به كوهپايه:

از تودشك به كوهپايه ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوهپايه تا مشهد مقدس ۱۰۶۱كيلومتر است و فاصله كوهپايه تا شهركرد۱۸۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

كوهپايه به سگزي:

از كوهپايه تا سگزي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سگزي تا مشهد مقدس ۱۰۹۱كيلومتر است و فاصله سگزي تا شهركرد۱۵۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سگزي به اول كمر بندي اصفهان:

سگزي تا اول كمر بندي اصفهان ۳۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اصفهان تا مشهد مقدس ۱۱۲۴كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۱۲۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي اصفهان به فلاورجان:

از اول كمر بندي اصفهان تا فلاورجان ۴۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فلاورجان تا مشهد مقدس ۱۱۶۴كيلومتر است و فاصله فلاورجان تا شهر كرد ۸۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فلاورجان به فولاد شهر :

از فلاورجان تا فولاد شهر ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فولاد شهر از مشهد مقدس ۱۱۷۸كيلومتر است و فاصله فولاد شهر از شهر كرد ۶۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فولاد شهر به زرين شهر :

از فولاد شهر تا زرين شهر ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرين شهر تا مشهد مقدس ۱۱۹۰كيلومتر است و فاصله زرين شهر تا شهر كرد ۵۶ است .( جاده بصورت بزرگراه)

زرين شهر به فرخ شهر:

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۲۳۵كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد:

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۲۴۶كيلومتر است .    ( جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به شهر كرد

مسیر پیشنهادي سوم: ۱۳۵۸ كيلومتر

مسير يابي:ملك اباد، نيشابور، سبزوار،داورزن، ميامي، شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار ،قم،مشكات،كاشان، نطنز،اصفهان،زرين شهر، فرخ شهر،شهر كرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا  شهر كرد۱۳۲۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا  شهر كرد۱۲۳۸كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا  شهر كرد۱۱۲۸كيلومتراست.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا شهر كرد۱۰۵۲كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا شهر كرد۹۳۶كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا شهر كرد۸۷۵كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا شهر كرد۸۰۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا شهر كرد۶۹۷ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا شهر كرد۵۷۸ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است و فاصله قم تا شهر كرد۴۰۶ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال نبديل به بزرگراه)

قم به مشكات(مسيرآزادراه) :

قم تامشكات ۷۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشكات تا مشهد مقدس ۱۰۲۳ كيلومتر است و فاصله مشكات تا شهر كرد۳۳۵ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

مشكات به كاشان(مسير آزادراه):

از مشكات تا كاشان۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاشان تا مشهد مقدس۱۰۵۱ كيلومتر است و فاصله كاشان تا شهر كرد۳۰۷ كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

كاشان به نطنز( مسير آزادراه):

از كاشان تا نطنز ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نطنز تا مشهد مقدس۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله نطنز تا شهر كرد ۲۳۱ كيلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

نطنز به اصفهان ( مسير آزاد راه غربي اصفهان)

از نطنز تا حاشيه غربي شهر اصفهان ۱۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حاشيه غربي اصفهان تا مشهد مقدس ۱۲۶۹ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۸۹ كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه)

اصفهان به زرين شهر:

از اصفهان تا زرین شهر ۳۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله زرین شهر تا مشهد مقدس ۱۳۰۲ کیلومتر است و فاصله زرین شهر تا شهر کرد ۵۶ کیلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

زرين شهر به فرخ شهر :

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۳۴۷كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد :

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۳۵۸كيلومتر است .

( جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به شهر كرد

مسیر پیشنهادی چهارم :۱۳۴۴ كيلومتر

مسير يابي:ملك اباد، نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي،شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار،قم،سه راهي سلفچگان، دليجان، وزوان، اصفهان،زرين شهر، فرخ شهر، شهر كرد.

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر كرد۱۳۰۷کیلومتراست .( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا  شهر كرد۱۲۲۴ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا  شهر كرد۱۱۱۴كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا شهر كرد۱۰۳۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا شهر كرد۹۲۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا شهر كرد۸۶۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا شهر كرد۷۹۵ كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا شهر كرد۶۸۳ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا شهر كرد۵۶۴ يلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . و فاصله قم تا شهر كرد۳۹۲ کیلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه))

قم به سه راهی سلفچگان:

ازاول کمر بندی قم( از طرف گرمسار) تا سه راهی سلفچگان ۵۰ کیلومتر است در نتیجه فاصله سه راهی سلفچگان تا مشهد مقدس ۱۰۰۲ کیلومتر است و فاصله سه راهی سلفچکان تا شهر كرد۳۴۲ كيلومتراست .     ( جاده بصورت بزرگراه)

سه راهي سلفچگان به دليجان:

از سه راهي سلفچگان تا دليجان ۶۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دليجان تا مشهد مقدس۱۰۶۵ كيلومتر است و فاصله دليجان تا شهر كرد۲۷۹ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دليچان به وزوان:

از دليجان تا وزوان ۸۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله وزوان تا مشهد مقدس ۱۱۴۶ كيلومتر است و فاصله وزوان تا شهر كرد۱۹۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

وزوان به اصفهان ( مسير آزاد راه غربي اصفهان)

از وزوان تا حاشيه غربي شهر اصفهان ۱۰۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حاشيه غربي شهر اصفهان تا مشهد مقدس۱۲۵۵ كيلومتر است و فاصله اصفهان تا شهر كرد ۸۹ است .( جاده بصورت آزاد راه)

اصفهان به زرين شهر:

از اصفهان تا زرین شهر ۳۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله زرین شهر تا مشهد مقدس ۱۲۸۸کیلومتر است و فاصله زرین شهر تا شهر کرد ۵۶ کیلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

زرين شهر به فرخ شهر :

از زرين شهر تا فرخ شهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ۱۳۳۳كيلومتر است و فاصله فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فرخ شهر به شهر كرد :

از فرخ شهر تا شهر كرد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شهر كرد تا مشهد مقدس ۱۳۴۴كيلومتراست .     ( جاده بصورت بزرگراه)

مسير پيشنهادي مشهد مقدس به شهر كرد

ضمنا"نقاط دیدنی استان چهارمحال بختیاری در خط سیر جاده و شهر شهركردبشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: كوهرنگ

مسیر سفر: شهركرد- فارسان- باباحيدر- چلگرد

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كتيبه پيرغار- آبشار تونل اول- آبشار شيخ عليخان- دشت لاله- چشمه ديمه .

2-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: بروجن

مسیر سفر: شهركرد- طاقانك- شلمزار- بروجن

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : تالاب چغاخور- امامزاده حمزه علي- سياه سردبروجن- تنگ صياد .

3-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: حاشيه زاينده رود

مسیر سفر: شهركرد- سامان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : موزه باستان شناسي- پل زمانخان- قلعه چالشتر- حاشيه زاينده رود .

4-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: آبشار دره عشق

مسیر سفر: شهركرد- طاقانك- شلمزار- گهرو- ناغان- آبشار دره عشق

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : تالاب سولقان- تالاب علي آباد- رودخانه كارون- آبشار دره عشق .

5-مبدأ سفر: شهركرد

مقصد سفر: آبشار آتشگاه

مسیر سفر: شهركرد- بروجن- گرد بيشه- لردگان- آبشار آتشگاه

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : گرد بيشه- آبشار آتشگاه- چشمه برم .

نقاط دیدنی شهروحومه شهر کرد :

مسجد جامع ( خان)شهرد کرد- قلعه یا عمارت سئوده - قلعه دزک-آرامگاه دهقان ( سامان ) –مسجد جامع فرخ شهر- موزه آثار تاریخی در قلعه چالشتر – گرداب بن – پیست اسکی گردنه خلک سورشجان – پل زمان خان – قلعه صمصام السلطنه در شلمزار – مسجد محب علی بیگ در شهر کیان – اتاق آیینه شهر کرد – امامزاده دو معصوم – مسجد جامع چالشتر – مسجد جامع شهرک – حمام تاریخی درب امامزاده – مسجد تاریخی اتابکان .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:6  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:مشهد به شيراز ۱۳۵۰ كيلومتر

مسير يابي :مشهد،ملك آباد، تربت حيدريه،فيض آباد،بجستان،فردوس،ديهوك،طبس، رباط پشت بادام، خرانق، اشکذر،یزد، تفت، ابركوه، صفا شهر، سعادت شهر،مرودشت، زرقان، شيراز .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر شيراز ۱۳۱۳ كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به تربت حيدريه:

از عوارضي ملك آباد تا ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۱۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰ كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا شيراز۱۲۰۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به فيض آباد:

از ميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ميدان اول فيض آباد ۵۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس۲۰۷ كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا شيراز۱۱۴۳ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به بجستان:

از ميدان اول فيض آباد تا بجستان ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تامشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است و فاصله بجستان تا شيراز۱۰۵۸  كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فردوس :

از بجستان تا میدان اول فردوس ۶۶ کیلومتر است که در نتیجه فاصله فردوس تا مشهد مقدس۳۵۸ کیلومتر است و فاصله فردوس تا شيراز۹۹۲ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به ديهوك:

از میدان اول فردوس تا دیهوک۱۱۲ کیلومتر است که در نتیجه فاصله دیهوک تا مشهد مقدس۴۷۰ کیلومتر است و فاصله دیهوك تا شيراز۸۸۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ديهوك به طبس:

از ديهوك تا ورودي طبس ۸۰  كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا مشهد مقدس۵۵۰ كيلومتر است و فاصله طبس تا شيراز۸۰۰ كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

طبس به رباط پشت بادام:

از طبس تا رباط پشت بادام ۱۶۲ كيلومتر كه در نتيجه فاصله رباط پشت بادام تا مشهد مقدس ۷۱۲ كيلومتر است و فاصله رباط پشت بادام تا شيراز۶۳۸  كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رباط پشت بادام به خرانق:

از رباط پشت بادام تا تا خرانق ۱۲۷ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرانق تا مشهد مقدس ۸۳۹ كيلومتر است و فاصله خرانق تا شيراز۵۱۱  كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خرانق به اشکذر:

از خرانق تا اشکذر۶۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اشکذر تا مشهد مقدس ۸۹۹ كيلومتر است و فاصله اشكذر تا شيراز۴۵۱  كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

اشكذر به يزد:

از اشكذر تا يزد ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله يزد تا مشهد مقدس۹۱۵ كيلومتر است و فاصله يزد تا شيراز ۴۳۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

يزد به تفت :

از يزد به تفت ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تفت تا مشهد مقدس ۹۳۹ كيلومتر است و فاصله تفت تا شيراز ۴۱۱ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تفت به ابر كوه:

از تفت تا ابركوه ۱۲۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابر كوه تا مشهد مقدس۱۰۶۵ كيلومتر است و فاصله ابركوه تا شيراز ۲۸۵ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ابركوه به صفاشهر:

از ابر كوه به صفاشهر۱۰۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله صفاشهر تا مشهد مقدس ۱۱۷۱ كيلومتر است و فاصله صفاشهر تا شيراز ۱۷۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

صفاشهر به سعادت شهر:

از صفا شهر تا سعادت شهر ۷۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سعادت شهر تا مشهد مقدس ۱۲۴۴ كيلومتر است وفاصله سعادت شهر تا شيراز ۱۰۶ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سعادت شهر به مرودشت:

از سعادت شهر تا مرودشت ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مرودشت تا مشهد مقدس ۱۳۱۰كيلومتر است و فاصله مرودشت تا شيراز ۴۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مرودشت به زرقان :

از مرودشت تا زرقان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرقان تا مشهد مقدس۱۳۲۲ كيلومتر است و فاصله زرقان تا شيراز ۲۸كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

زرقان به شيراز:

از زرقان تا شيراز ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيراز تا مشهد مقدس ۱۳۵۰ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:شيراز به مشهد ۱۳۵۰ كيلومتر

مسير يابي :شيراز،زرقان،مرودشت، سعادت شهر، صفا شهر ، ابركوه ،يزد،تفت، اشكذر، خرانق، رباط پشت بادام، طبس، ديهوك، فردوس، بجستان، فيض آباد، تربت حيدريه، ملك آباد، مشهد مقدس.

شيراز به زرقان:

ازشيرازتا زرقان ۲۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زرقان تا شيراز ۲۸ كيلومتر است و فاصله زرقان تا مشهد ۱۳۲۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

زرقان به مرودشت:

اززرقان تا مرودشت ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مرودشت تا شيراز ۴۰كيلومتر است و فاصله مرودشت تا مشهد مقدس ۱۳۱۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

مرودشت به سعادت شهر:

ازمرودشت تا سعادت شهر ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سعادت شهر تا شيراز ۱۰۶كيلومتر است و فاصله سعادت شهر تا مشهد مقدس ۱۲۴۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سعادت شهر به صفا شهر:

ازسعادت شهرتا صفا شهر ۷۳كيلومتر است كه در نتيجه صفا شهر تا شيراز ۱۷۹كيلومتر است و فاصله صفا شهر تا مشهد مقدس ۱۱۷۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

صفاشهر به ابركوه:

ازصفا شهر تا ابركوه ۱۰۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابر كوه تا شيراز ۲۸۵كيلومتر است و فاصله ابركوه تا مشهذ مقدس ۱۰۶۵كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ابركوه به تفت:

ازابركوه تا تفت ۱۲۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تفت تا شيراز ۴۱۱كيلومتر است و فاصله تفت تا مشهد مقدس ۹۳۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تفت به يزد:

ازتفت تا يزد ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله يزد تا شيراز ۴۳۵كيلومتراست و فاصله يزد تا مشهد مقدس ۹۱۵كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

 يزد به اشكذر:

ازيزد تا اشكذر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اشكذر از شيراز۴۵۱كيلومتر است و فاصله اشكذر تا مشهد مقدس ۸۹۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

اشكذر به خرانق:

ازاشكذر تا خرانق ۶۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خرانق تا شيراز۵۱۱كيلومتر است و فاصله خرانق تا مشهد مقدس ۸۳۹كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

خرانق به رباط پشت بادام:

از خرانق تا رباط پشت بادام ۱۲۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رباط پشت بادام تا شيراز۶۳۸كيلومتر است و فاصله رباط پشت بادام تا مشهد مقدس ۷۱۲كيلومتر است.( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رباط پشت بادام به طبس:

از رباط پشت بادام تا طبس ۱۶۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله طبس تا شيراز۸۰۰كيلومتر است و فاصله طبس تا مشهد مقدس ۵۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

طبس به ديهوك:

ازطبس تا ديهوك ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ديهوك تا شيراز ۸۸۰كيلومتر است و فاصله ديهوك تا مشهد مقدس ۴۷۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

ديهوك به فردوس :

از ديهوك تا ميدان اول فردوس ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فردوس تا شيراز۹۹۲کيلومتر است و فاصله فردوس تا مشهد مقدس ۳۵۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فردوس به بجستان:

ازميدان اول فردوس تا بجستان ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بجستان تا شيراز۱۰۵۸ كيلومتر است وفاصله بجستان تا مشهد مقدس ۲۹۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

بجستان به فيض آباد:

از بجستان تا ميدان اول فيض آباد ۸۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيض آباد تا شيراز ۱۱۴۳كيلومتر است و فاصله فيض آباد تا مشهد مقدس ۲۰۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

فيض آباد به تربت حيدريه:

ازميدان اول فيض آباد تاميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه ۵۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تربت حيدريه تا شيراز ۱۲۰۰كيلومتر است و فاصله تربت حيدريه تا مشهد مقدس ۱۵۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

تربت حيدريه به ملك آباد:

ازميدان بيست و دو بهمن تربت حيدريه تا ملك آباد ۱۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا شيراز  ۱۳۱۳كيلومتراست و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد :

از ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيرازتا مشهد مقدس ۱۳۵۰ كيلومتراست. (جاده بصورت آزاد راه)


 

ضمنا"نقاط دیدنی استان فارس در خط سیر جاده و شهر شيراز بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: شيراز

مقصد سفر: ايزدخواست

مسیر سفر: شيراز- مرودشت- بوانات- اقليد- آباده- ايزدخواست

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : عمارت كلاه فرنگي سورمق- كاروانسراي خان خوره- قلعه اسپاس- تخت جمشيد- نقش رستم- پاسارگاد- نقش رجب- امامزاده سيد علي ايزدخواست(ع)- امامزاده شاه نجف(ع)- چشمه ريز- جنگل بناب- آبشار تنگ براق- قدمگاه سده- تنگ بستانك .

2-مبدأ سفر: شيراز

مقصد سفر: سپيدان

مسیر سفر: شيراز- سپيدان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آبشار مارگون- پيست اسكي سپيدان- تنگ تيزآب- برم شش پير- چله گاه .

3-مبدأ سفر: شيراز

مقصد سفر: كازرون

مسیر سفر: شيراز- دشت ارژن- نورآباد- ممسني - كازرون

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : سرآب بهرام- دشت ارژن- هفت برم- تنگ بوان- شهر بيشاپور- غار شاپور- تنگ چوگان- درياچه پريشان- امامزاده سيد حسن (ع)- امامزاده بي بي زبيده .

4-مبدأ سفر: شيراز

مقصد سفر: داراب

مسیر سفر: شيراز- سروستان- استهبان- فسا- داراب

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : كاخ ساسان سروستان- شهر داراب گرد- مجموعه ييلاقي دهن آسياب- قمپ آتشكده- امامزاده پيرمراد- امامزاده يوسف(ع)- درياچه بختگان- آبشار تام- كاروانسراي ني ريز .

5-مبدأ سفر: شيراز

مقصد سفر: لار

مسیر سفر: شيراز- فيروزآباد- لامرد- لار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : آتشكده فيروز آباد- قلعه دختر فيروز آباد- حمام وراوي- مقبره شيخ دانيال- غار سنگ شكنان- آبشار مرواريد شهر خفر- امامزاده پيرغار- شاه حبيب الله- حمام علي خان .

نقاط دیدنی شهرو حومه شیراز :

بارگاه مطهر حضرت شاه چراغ(ع) – تکیه سبز پوشان – موزه تاریخ طبیعی شیراز – موزه نارنجستان – موزه عفیف آباد – موزه پارس – آرامگاه خواجوی کرمانی – دروازه قرآن – کاخ سروستان – قلعه انگشت گبری – بقعه شیخ یوسف سروستانی – ارگ کریم خانی – آرامگاه حافظ – آرامگاه سعدی – باغ ارم – بازار وکیل – مسجد وکیل – حمام وکیل – مسجد جامع عتیق – مسجد نو – امامزاده ابراهیم – مسجد نصیر الملک – کلیسای حضرت شمعون – آرامگاه سیبویه – آرامگاه بابا کوهی – عمارت هفت تنان – باغ عفیف آباد – بقعه امامزاده اسماعیل – امامزاده سید امیرعلی ابن حمزه – بنای نارنجستان قوام – بند امیر- منزل شاپوری – سرای مشیر– مدرسه خان – موزه قاجاریه – باغ دلگشا – دریاچه مهارلو – طبیعت دشت ارژن .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:5  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:از مشهد به قم ۹۵۲ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان، سمنان،گرمسار، قم .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر قم۹۱۵كيلومتر است . ( جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر قم۸۳۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر قم ۷۲۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا قم۶۴۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا قم ۵۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا قم  ۴۶۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549 كيلومتر است و فاصله دامغان تا قم ۴۰۳كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا قم ۲۹۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا قم  ۱۷۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به قم :

از گرمسار تا قم 172كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قم تا مشهد مقدس 952كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

مسیر پیشنهادی:از قم به مشهد ۹۵۲ كيلومتر

مسير يابي: قم ، گرمسار، سمنان،دامغان، شاهرود، ميامي، داورزن، سبزوار ، نيشابور، ملك آباد، مشهد مقدس .

 قم به گرمسار :

ازقم به گرمسار ۱۷۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرمسار تا قم ۱۷۲كيلومتر است و فاصله گرمسار تا مشهد مقدس ۷۸۰كيلومتر است . ( جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

 گرمسار به سمنان:

ازگرمسار به سمنان ۱۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا قم ۲۹۱كيلومتراست و فاصله سمنان تا مشهد مقدس ۶۶۱كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به دامغان:

ازاول كمر بندي سمنان تا اول كمر بندي دامغان ۱۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  دامغان تا قم ۴۰۳ كيلومتر است و فاصله دامغان تا مشهد مقدس ۵۴۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به شاهرود:

ازاول كمر بندي دامغان تا ميانه كمر بندي شاهرود ۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شاهرود تا قم   ۴۶۹كيلومتراست و فاصله شاهرود تا مشهد مقدس ۴۸۳كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به ميامي:

ازميانه كمر بندي شاهرود تا ميامي ۶۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا قم ۵۳۰كيلومتر است و فاصله ميامي تا مشهد مقدس ۴۲۲كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به داورزن:

ازميامي تا داورزن ۱۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله داورزن تا قم ۶۴۶كيلومتر است و فاصله داورزن تا مشهد مقدس ۳۰۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به سبزوار:

از داورزن تا اول كمر بندي سبزوار ۷۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا قم ۷۲۲كيلومتر است و فاصله سبزوار تا مشهد مقدس ۲۳۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به نيشابور:

ازاول كمر بندي سبزوار تا ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) ۱۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نيشابور تا قم ۸۳۲كيلومتر است و فاصله نيشابور تا مشهد مقدس ۱۲۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به ملك آباد:

از ميدان اول نيشابور(ميدان باغرود) تا عوارضي ملك آباد ۸۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ملك آباد تا قم ۹۱۵كيلومتر است و فاصله ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ملك آباد به مشهد مقدس:

از عوارضي ملك آباد تا مشهد مقدس ۳۷كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تا قم ۹۵۲كيلومتراست . ( جاده بصورت آزاد راه)

ضمنا"نقاط دیدنی استان قم در خط سیر جاده و شهر قم بشرح ذيل مي باشد:

1-مبدأ سفر: قم

مقصد سفر: بخش كهك

مسیر سفر: قم - كهك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه فيضيه - موزه آستانه - گنبد سبز - مدرسه جهانگيرخان - كوه خضرالنبي - مسجد جمكران- آثار تاريخي و اكوتوريسم بخش كهك- منزل ملاصدرا- ميل ميم- امامزاده اسماعيل- گورستان و تپه تاريخي صرم-غار و شنوه .

2-مبدأ سفر: قم

مقصد سفر: جاده گرمسار

مسیر سفر: قم - جاده گرمسار

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي -كاروانسراي تاريخي دير گچين- قلعه سنگي محمد آباد كاج- درياچه نمك كوير .

3-مبدأ سفر: قم

مقصد سفر: سلفچگان

مسیر سفر: قم - جاده قديم سلفچگان

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي - بارگاه مقدس امامزاده عبدالله .

4-مبدأ سفر: قم

مقصد سفر: سلفچگان

مسیر سفر: قم – سلفچگان (1)

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي - سد پانزده خرداد- منطقه حفاظت شده پلنگ دره .

5-مبدأ سفر: قم

مقصد سفر: سلفچگان

مسیر سفر: قم – سلفچگان (2)

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي - منطقه نمونه گردشگري دستجرد- گيو .

6-مبدأ سفر: قم

مقصد سفر: جاده اراك

مسیر سفر: قم – سلفچگان - جاده اراك

فهرست جاذبه های گردشگری این مسیر : مدرسه فيضيه- موزه آستانه- گنبد سبز- مدرسه جهانگيرخان- كوه خضرالنبي - ميل تاريخي راهجرد- آب انبار تاريخي راهجرد .

نقاط دیدنی شهرو حومه قم :

بارگاه مطهرحضرت معصومه (س) – امامزاده علی بن جعفر – موزه آستانه حضرت معصومه ( س) - مسجد صاحب الزمان ( جمکران ) مسجد جامع قم – امامزاده شاهزاده احمد بن محمد حنیفه – قلعه تاریخی خور آباد – بقعه خدیجه خاتون – مجموعه تاریخی علی آباد – تیمچه تاریخی بازار قم – خانه حاجی خان – مقبره شیخ اباصلت – امامزاده شاه حمزه – کاروانسرای محمد آباد قمرود – امامزاده عبدالله – خانه ملاصدرا – باغ گنبد سبز – خانه قدیمی امام خمینی – مدرسه فیضیه – خانه حاج علیخان – سد تاریخی کبار – مسجد تاریخی صرم – مسجد فاطمیه – مسجد پنجه علی – امامزاده سلطان محمود – امامزاده شاه ابراهیم – چهل اختران – امامزاده زینب خاتون کهک – پنج امامزاده – امامزاده شاه احمد قاسم – مسجد اعظم – مسجد جامع کهک – حمام تاریخی حاج عسگر خان – کاروانسرای قلعه سنگی – غار و شنوه – بقعه شاهزاده ذکریا – امامزاده شاه جمال – کاروانسرای منظریه .

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آبان ۱۳۹۰ساعت 8:2  توسط اميرعلي ولي نژاد  | 

مسیر پیشنهادی:از مشهد مقدس به قزوين ۱۰۵۰ كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي، تهران(پل افسريه )،ميدان اول شهر كرج،هشتگرد،آبيك، قزوين .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر قزوين۱۰۱۳كيلومتر است .( جاده بصورت آزادراه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر قزوين۹۳۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر قزوين۸۲۰ كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا قزوين۷۴۴كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا قزوين۶۲۸ كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا قزوين۵۶۷كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا قزوين۵۰۱كيلومتراست .( جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا قزوين۳۸۹كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 7۸۰ كيلومتر است و فاصله گرمسار تا قزوين۲۷۰كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا قزوين۲۳۶كيلومتر است .( جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران :

 از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا قزوين۱۷۰كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا قزوين ۱۱۲كيلومتر است.( جاده بصورت بزرگراه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا قزوين ۷۷كيلومتر است. ( جاده بصورت آزاد راه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا قزوين ۵۹كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تاميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تامشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است.( جاده بصورت آزاد راه)

مسیر پیشنهادی:از قزوين به مشهد مقدس ۱۰۵۰ كيلومتر

مسير يابي:قزوين، آبيك، هشتگرد، ميدان اول شهر كرج، تهران (پل افسريه)، ايوانكي ، گرمسار ، سمنان ، دامغان ، شاهرود، ميامي ، داورزن ، سبزوار ، نيشابور ، ملك آباد ، مشهد مقدس .

قزوين به آبيك:

ازميانه كمر بندي قزوين به آبيك ۵۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹ كيلومتر است و فاصله آبيك تا مشهد مقدس ۹۹۱كيلومتر است .( جاده بصورت آزاد راه)

آبيك به هشتگ